Фондым илIыкIохэм аIукIагъ

Урысые сурэтышIхэу Алексей Бесперстовымрэ Владимир Глуховымрэ яIофшIагъэхэм якъэгъэлъэгъон КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэхэмкIэ Къэралыгъо музеим икъутамэу Мыекъуапэ дэтым тыгъуасэ къыщызэIуахыгъ.

Мы сурэтышIхэр бэрэ Таджикистан щыпсэугъэх ыкIи яIофшIэгъабэ а хэгъэгум фэгъэхьыгъ. Ахэм ащыщхэр зыхагъэхьэгъэ къэгъэлъэгъоным «Дорога домой» фаусыгъ.

«Русские меценаты» зыфиIорэ Фондыр мы проектымкIэ IэпыIэгъу хъугъэ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат ыпэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ Фондым изэхэщакIоу, ипащэу, коллекционерэу Юлия Вербицкаям зэIукIэгъу дыриIагъ. Iофтхьабзэм джащ фэдэу хэлэжьагъэх АР-м культурэмкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Анфиса Васильевар, КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэхэмкIэ Къэралыгъо музеим игенеральнэ пащэ игуадзэхэу Александр Головыр ыкIи Анна Ковалец, музеим икъутамэу Мыекъуапэ дэтым ипащэу Кушъу Нэфсэт.

— Адыгэхэм сыдигъуи хьакIэр зэкIэмэ анахь лъапIэу алъытэ. Тиреспубликэ шъукъызэрэкIуагъэмкIэ тышъуфэраз. Лъэшэу тигуапэу шъуипроект дедгъэштагъ ыкIи живописыр зыгъэлъапIэу Адыгеим щыпсэухэрэм уасэ фашIынэу тэгугъэ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

ЗэрэпэгъокIыгъэхэмкIэ зэрафэразэр Юлия Вербицкаям къыIагъ ыкIи шIухьафтын республикэм къызэрэфигъэхьазырыгъэр къыхигъэщыгъ. Адыгеим фэгъэхьыгъэ къэбархэр зыдэтыщт тхылъ кIэлэцIыкIухэм апае ипчъагъэ мин 75-рэ хъоу къыдигъэкIыщт. Тишъолъыр щыпсэурэ сурэтышIхэм яIофшIагъэхэр, адыгэхэм ятарихъ, якультурэ афэгъэхьыгъэ къэбархэр ащ къыдэхьащтых. «Дорога домой» зыфиIорэ къэгъэлъэгъоным фэгъэхьыгъэу Юлия Вербицкаям игущыIэ къызэрэщыхигъэщыгъэмкIэ, СССР-м хахьэщтыгъэ республикэхэм сурэтышIхэу, IофшIэгъэ гъэшIэгъонхэр къызыIэкIэкIыгъэу яIэр бэ, ау цIыфхэм анаIэ зэрифэшъуашэу ахэм атырадзагъэп.

— Живописым ыпэкIэ цIыфхэм щамышIэщтыгъэ сурэтышIхэр къэзгъотыным сыпылъ. Сурэтхэм къакIэкIорэ ахъщэр бэп, ау ар сэркIэ шъхьаIэп. Сызпылъыр сурэтшIыным зыгу хэзылъхьагъэхэм IэпыIэгъу сафэхъуныр ары, — къыIуагъ Вербицкаям.

Алексей Бесперстовымрэ Владимир Глуховымрэ яIофшIагъэхэм Таджикистан идэхагъэ арыплъэгъон плъэкIыщт. ЯчIыопс зыфэдэр, цIыфэу щыпсэухэрэм ащыщхэр, нэмыкIхэри сурэтхэм арытых. ЯтIонэрэ унэм фэдэу алъытэрэ Таджикистан гупшысэу фашIыгъэхэр сурэтышIхэм яIофшIагъэхэм къащагъэлъэгъуагъ.

Мы зэIукIэгъум ыуж Алексей Бесперстовым ыкIи Владимир Глуховым ясурэтхэм якъэгъэлъэгъон икъызэIухын фэгъэхьыгъэ зэхахьэ КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэхэмкIэ Къэралыгъо музеим икъутамэу Мыекъуапэ дэтым щыкIуагъ. Проектым зэреджагъэхэр «Дорога домой». Музеим ипащэу Кушъу Нэфсэт къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, меценатэу, проектым икIэщакIоу Юлия Вербицкаям иколлекцие цIыфхэм ашIогъэшIэгъоныщт. Ар Мыекъуапэ къызэрэщызэIуахыгъэмкIэ зэхэщакIохэм афэрэзагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьэгъэ Адыгэ Республикэм ипэщагъэу ТхьакIущынэ Аслъан хьакIэхэм шIуфэс гущыIэхэмкIэ зафигъэзагъ, искусствэр, культурэр зыгу рихьыхэрэм мы къэгъэлъэгъоныр шIухьафтын шъыпкъэу зэрафэхъущтыр хигъэунэфыкIыгъ. Адыгеим и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковам гущыIэр зештэм, АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ къэзэрэугъоигъэхэм закъыфигъэзагъ, къэгъэлъэгъон гъэшIэгъонэу къызэIуахыгъэмкIэ пстэуми къафэгушIуагъ, ар республикэм щыпсэухэрэм зэрашIогъэшIэгъоныщтым ицыхьэ зэрэтелъыр къыIуагъ. ЗэхэщакIохэм пшъэрылъ шъхьаIэу зыфагъэуцужьырэр КъокIыпIэм икультурэ, иискусствэ цIыфыбэхэм алъыгъэIэсыгъэныр ары. Джащ фэдэу В. Глуховым итхылъэу «Качим-кермек. Возвращение» зыфиIорэм илъэтегъэуцо щыIагъ. Гурыт Азием фэгъэхьыгъэ тхыгъэ гъэшIэгъоныбэ ащ дэплъэгъощт.

ГЪОНЭЖЬЫКЪО Сэтэнай.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.

Сурэтхэр А. Гусевымрэ Iэшъынэ Аслъанрэ тырахыгъэх.