Фитыныгъэу яIэхэр, япшъэрылъхэр

АР-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие политическэ партиехэм яшъолъыр отделениехэм ялIыкIохэмрэ хэдзынхэр зэрэкIохэрэм алъыплъэнхэу агъэнэфагъэхэмрэ тыгъуасэ зэIукIэгъу адыриIагъ. УФ-м и Президент ихэдзынхэр зэрэкIохэрэм лъыплъэщтхэм фитыныгъэу законым къаритыхэрэмрэ япшъэрылъхэмрэ анахьэу ар зыфэгъэхьыгъагъэр.

Хэдзынхэм афэгъэхьыгъэ Федеральнэ законым къызэрэщыдэлъытагъэмкIэ, УФ-м и Президент хъунымкIэ кандидатэу зыкъэзыгъэлъэгъуагъэхэми, политическэ партиеу зикандидат къизыгъэуцуагъэхэми хэдзынхэр зэрэкIохэрэм алъыплъэщтхэр къагъэнэфэнхэ фитых. Джащ фэдэу 2017-рэ илъэсым законым гъэтэрэзыжьынхэу фашIыгъэхэм общественнэ палатэхэми ахэр къагъэнэфэнхэу фитыныгъэ къаты.

АР-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие и Тхьаматэ игуадзэу Елена Майор фитыныгъэу яIэхэмрэ япшъэрылъхэмрэ къатегущыIэзэ, къызэриIуагъэмкIэ, хэдзынхэр зэрэкIохэрэм лъыплъэщтхэр пчэдыжьым сыхьатыр 07.00-м, хэдзынхэр рагъэжьэнкIэ джыри сыхьат иIэу, хэдзыпIэ участкэм къекIолIэнхэ фае. Ахэм хэдзакIохэм яспискэ нэIуасэ зыфашIынэу, бюллетеньхэр зэрадзэщт урнэр нэкIымэ, джыри ар къызэIумыхыгъэмэ зыщагъэгъозэнэу фитыныгъэ иI. ЗэкIэ комиссием хэтхэм алъыплъэнхэ, хэукъоныгъэ ашIыгъэу агъэунэфыгъэмэ, субъектым хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие е ищыкIагъэмэ, УФ-м и Гупчэ комиссие, хьыкумым анагъэсын фитых.

Джащ фэдэу хэдзынхэр зэрэкIохэрэм лъыплъэхэрэм комиссием бюллетеньхэр къызэритыхэрэм анаIэ тырагъэтынэу, сурэт е видеотехынхэр ашIынхэу фитыныгъэ яI. Зыфимытхэр хэдзакIохэм яспискэ тырахынэу ары. ХэдзыпIэ участкэм чIэсхэу зэрэлъыплъэхэрэм имызакъоу, ипсауныгъэ изытет ыпкъ къикIыкIэ къэмыкIошъущтхэм комиссием хэтхэр ядэжь кIохэзэ амакъэ зэрарагъэтырэми лъыплъэнхэ алъэкIыщт. Ащ фэдэу зыхъукIэ хэдзынхэмкIэ чIыпIэ комиссием шапхъэу ыгъэцэкIэнхэ фаехэм игъэкIотыгъэу Елена Майор къатегущыIагъ.

ХэдзыпIэ участкэхэр, законым тетэу, сыхьатыр 21.00-м зэфашIыжьых. Ащ ыужыми хэдзынхэр зэрэкIохэрэм лъыплъэхэрэр участкэм къычIэнэжьынхэшъ, бюллетеньхэм ялъытэжьын лъыплъэнхэу, пстэумэ ауж хэдзынхэм кIэухэу афэхъугъэр къэзыгъэлъэгъорэ протоколым техыгъэ копием нэIуасэ зыфашIынэу фитыныгъэ яI.

Мы илъэсым къыщыублагъэу хэдзынхэр зыщыкIощтхэ мафэм хэдзакIор зыдэщыIэщт чIыпIэм ымакъэ щитын амал щыIэ хъугъэ. Ащ пае пэшIорыгъэшъэу лъэIу тхылъыр МФЦ-м е хэдзынхэмкIэ чIыпIэ комиссием ритын фае. Щылэ мазэм и 31-м къыщыублагъэу гъэтхапэм и 12-м нэс ащ пIалъэу иIагъ. А уахътэм къыкIоцI игъо имыфагъэхэр хэдзыпIэ участковэ комиссиеу ежьхэр зэпхыгъыхэм екIуалIэхэмэ, нэмыкI чIыпIэ амакъэ щатынэу фитыныгъэ къязытырэ тхылъыр къаратыщт. Елена Майор къызэриIуагъэмкIэ, гъэтхапэм и 16-м ащ фэдэу зыдэщыIэм ымакъэ щитынэу лъэIу тхылъ зытыгъэхэм яспискэхэр хэдзыпIэ участковэ комиссиехэм аратыщтых. Хэдзынхэр зэрэкIохэрэм лъыплъэщтхэм а спискэхэми нэIуасэ зафашIын амал яI.

Фитыныгъэхэм ямызакъоу, мыхэм пшъэрылъ гъэнэфагъэхэри законым къафешIых. ГущыIэм пае, хэдзыпIэ участкэу зыдэщыIэщтым пэшIорыгъэшъэу нэIуасэ зыфишIын фае. Хэдзынхэр ауххэу бюллетеньхэр къалъытэжьыфэхэкIэ ахэр участкэхэм ачIэкIынхэ фитыхэп. Хэукъоныгъэ горэ агъэунэфыгъэмэ, ар хэзыгъэ имыIэу атхын фае. Бюллетеньхэр хэдзакIохэм аратынхэу е хэдзакIом ычIыпIэкIэ ежьхэм аIапэ кIадзэнэу, шъэф мэкъэ тыкIэр зэщагъэкъонэу, хэдзакIохэр агъэдэIонхэу фитыныгъэ яIэп. Хэдзынхэр зэрэкIохэрэм лъыплъэхэрэм хэдзынхэм афэгъэхьыгъэ законыр дэгъоу ашIэн фае.

ХЪУТ Нэфсэт.