Фабэ, фэбэ дэд…

— Фабэ, фэбэ дэд, — еIо синыбджэгъу. — Мыщ фэдэ дэдэу Мыекъуапэ щыжъоркъыгъэу къэсшIэжьрэп.

— Ашъыу уцу, гъэрекIо тшъхьэ зыдэтхьыжьыщтыр тымышIэу тишIыгъагъ, пщыгъупшэжьыгъа Шъхьэгуащи зыщыдгъэпскIын тымылъэкIэу, псыр ушIоркъыгъэу зэрэщытыгъэр? Жьаум тычIэтэу пкIантIэр къытэхыщтыгъи!

— ГъэрекIуагъэп ар, гъэрекIопагъ…

Ащ фэдэ зэдэгущыIэгъухэр мы мафэхэм мымакIэу зэхэпхыщтых. Кафе Iупэм Iусхэри фабэм къыгъэтхьаусыхагъэх. Кондиционермэ къатырэ чъыIэм ычIэгъ чIэсхэу къулыкъушIапIэмэ ащылажьэхэрэри, псэолъэшIхэу унэхэр зэтезылъхьэхэрэри фабэм зэрэригъэзыгъэхэм щэхъурэ къэбар къахэIукIыжьырэп. ЗышIэн зымышIэрэ нэбгырэ заулэу къэлэ урам шъхьаIэм щызекIощтыгъэхэри текIодыкIыгъэх, енэгуягъо зэгоутынхэм тещыныхьэхэкIэ.

Зым температурэр 39-м шIомыкIыгъэу еIо, адрэм «а къатырэм шъуемыдэIу, тIокIитIум ехъу щыIагъэр», — ыIозэ, къыхэкуукIы.

ШъыпкъэмкIэ, джы температурэу щыIэри щыIэщтыри къытфэзыIуатэрэр бэ хъугъэ: телефонэу Интернетыр зыхэтыр, гъэзетхэр, радиор, телевидениер, автомобиль компьютерыр ыкIи нэмыкIыбэхэр. Ау зэкIэхэри, тIэкIу дэд нэмыIэми, зэтекIых.

Пстэуми зэрэфэбэ дэдэр апкъышъолкIэ зэхашIагъ, температурэми лъэплъэх, арышъ, метеогупчэм непи неущи ом изытет зыфэдэщтымкIэ теупчIынэп. Тэ тызгъэгумэкIырэр фэшъхьаф. А фабэр къямыгооным фэшI сыд цIыфхэм ашIэрэр ыкIи ащ епхыгъэу хъугъэ-шIэгъэ мыхъунхэр тишъолъыр щагъэунэфыгъэхэмэ?

Врачхэм къызэраIорэмкIэ, илыягъэу тыгъэнэстырым ухэмыхьэмэ нахьышIу, мэфэреным псыбэ уешъон, псыхъохэм е бассейнэхэм, ащ фэдэ амал огъотымэ, защыбгъэпскIын фае. Кондиционерым къытырэ жьы чъыIэр занкIэу къызэбгъаомэ е чъыIащэ пшIыгъэ унэм бэрэ уисыгъэмэ, иягъэ къыокIыщт. ПкIантIэ къыохыгъэу жьы чъыIэ къызэбгъао хъущтэп, сыдигъокIи узфэсакъыжьмэ, уипсауныгъэ къэуухъумэщт. Мэфэ жъоркъмэ къамыгъащтэу зыIорэ цIыфхэр щыIэх. Ау зэкIэми апкъышъол зэфэдэп, зым ещэIэшъу, адрэр зэгуегъэуты. Непэ узэрэщытэуи неущ ущымытыжьын ылъэкIыщт. Арышъ, уипсауныгъэ урыджэгу хъущтэп.

Сабыйхэр шъхьапцIэхэу, езэрэхьыжьагъэхэу урамым къыщачъыхьэ. Ахэр фабэм нахь хэзагъэх, арэу щытми, паIор ащыгъын фае. Врачмэ уанэмысыми, нэжъ-Iужъмэ ренэу аIоба, тыгъэр шъхьэм къызеокIэ, цIыфыр гъэхъужьыгъуае мэхъу.

Джырэ уахътэм ехъулIэу фабэр къягоуагъэу, яIофхэр дэи хъугъэу Адыгеим ит сымэджэщхэм цIыфхэр яолIагъэхэу е IэпыIэгъу псынкIэм къеджагъэхэу щытэп. Ар къытэзыIуагъэр псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ АР-м и Министерствэ иIофышIэхэр ары.

Ащ фэдэ горэ хъумэ, ясайт къыщыхаутынэу е макъэ къытагъэIунэу тагъэгугъагъ. Арэу щытми, сымаджэм иIофхэр гопэгъу мафэхэм нахь къызэрагъэхьылъэхэрэр къаIо.

Фабэм ыпкъ къикIэу машIор шъоф уцмэ, мэзмэ къакIанэу мэхъу. Ащ фэдэ хъугъэ-шIагъэхэр щыIэхэмэ зэдгъашIэ тшIоигъоу ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ Урысыем и Министерствэ и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипресс-къулыкъу ипащэу Сергей Сергеевым зызыфэтэгъазэм къызэрэтиIуагъэмкIэ мы аужырэ мафэхэм зыми къыкIэнагъэу агъэунэфыгъэп, ау блэкIыгъэ тхьамэфэ кIоцIым гъогогъуирэ шъофхэм къакIанэу хъугъэ, ахэр псынкIэуи агъэкIосагъэх. Фэбэ дэдэ хъугъэми, коммунальнэ хъызмэтым иягъэ екIыгъэу зи агъэунэфыгъэп.

Мэфэ фабэхэри текIыных, дунаири къэучъыIэтэжьын. Ар, чъыIэтагъэр, къэсыфэ тызфэжъугъэсакъыжьых.

(Тикорр.).