Уяплъызэ, уишIэныгъэ хэогъахъо

Республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкIогъэ къэгъэлъэгъонэу «Что тво­рят мужчины» зыфиIорэм еплъыгъэхэм яшIэныгъэ хагъэхъуагъэу тэлъытэ.

Театрэм и Илъэс игъэ­кIотыгъэу Урысыем щэкIо. Артист цIэрыIохэр къэгъэлъэгъонхэм ахэлажьэхэ зыхъукIэ, искусствэр зы­шIогъэшIэгъонхэм япчъагъэ хэхъо. Артистхэу Сергей Астаховыр, Олег Гербутовыр, Александр Горшковыр Урысыем щашIэх. Театрэм къыщашIыхэрэ рольхэм псэ апыт.

Тызэплъыгъэ къэгъэлъэ­гъоныр тинепэрэ щыIакIэ ищыкIэгъэ дэд. Драматургым пьесэ ытхыгъ, ау те­атрэм къыщагъэлъэгъоным фэшI пащэхэм къыраIолIэщтым ежэ. Артистэу Сергей Астаховыр ролым куоу хэхьагъэшъ, драматургхэм, режиссерхэм яIофшIакIэ гукIэ зыфэогъазэ.

Драматургым иIофшIагъэ къыухъумэ, щыIэны­гъэм щыпхыригъэкIы шIоигъошъ, пащэм къыIорэм дырегъаштэ, ипьесэ хи­гъэкIын фаеу елъытэ.

Артистхэу Олег Гербутовымрэ Александр Гор­шковымрэ ярольхэм ялъы­тыгъэу уагъэщхын алъэкIы. Хэгъэгу зэошхом илъэхъан пьесэм зытегущыIэхэрэр. Пыйхэм апэуцунэу, хэгъэ­гур IашэкIэ къыухъумэнэу тхакIом мурад зыфешIы­жьы, заом имашIо Iухьаным зэрэфэхьазырыр пащэм реIо. Пьесэм икIэрыкIэу хэплъэжьых, театрэм щагъэуцунэу унашъо зэ­дашIы, тхакIор заом агъа­кIорэп.

ЦIыфхэм ящыкIэгъэ пье­сэ ытхы зэрэшIоигъом драматургыр къыпкъырыкIызэ, бэрэ зыхэтхэжьыгъэхэ пьесэр ыгъэуцуным фэмыежьы мэхъу, итхьапэхэр пчэгум щыретэ­къу­хьэх…

— НэмыкI пьесэ стхыщт, — къеIо гушIом хэтэу дра­матургым.

Филармонием щыкIогъэ къэгъэлъэгъоныр сурэтхэмкIэ агъэдэхагъ. Хэгъэгум ис цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ, ягушъхьэ кIуачIэ къэ­зыIэтырэм афэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъонхэр непи зэрэтищыкIагъэхэр артистхэм IупкIэу къаIотэн алъэ­кIыгъ.

Сахьидэкъо Нурбый.