Ухэлэжьэныр гушIуагъо

Мыекъуапэ иадминистрацие физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет зэхищэгъэ зэIухыгъэ спартакиадэм спорт лъэпкъи 7-кIэ щызэнэкъокъугъэх.

Теннис цIыкIумкIэ, есынымкIэ, спорт щэрыонымкIэ, шахматхэмкIэ, дартсымкIэ, щагу баскетболымкIэ, шы спортымкIэ зэнэкъо­къугъэх.

ЗэхэщэкIо купым ипащэу Дмит­рий Щербаневым зэрилъытэрэмкIэ, мэфэ зэфэшъхьафхэм зэнэ­къокъур зэрэкIуагъэм зыкъигъэшъыпкъэжьыгъ. Физкультурэм пыщагъэхэр зэIукIэгъухэм зэрахэ­лэжьагъэхэм дакIоу, зэнэкъокъу­хэм яплъыгъэх, языгъэпсэфыгъо уахътэ гъэшIэгъонэу агъэкIуагъ.


Мыекъуапэ инароднэ депутатхэм я Совет икомандэ апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Къэралыгъо телерадио — окомпаниеу «Адыгеим» ятIонэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ, Мыекъопэ пивэшI заводыр ящэ­нэрэ хъугъэ. Адыгэ РеспубликэмкIэ «Единэ Россием» и «НыбжьыкIэ Гвардие» ипащэу, Мыекъуапэ инароднэ депутатхэм я Совет иде­путатэу Бэрзэдж Асыет зэхэщэн Iофыгъо­хэр ыгъэцэкIагъэх, ныбжьыкIэхэр спартакиадэм фигъэхьазырыгъэх, спорт лъэпкъ зэфэшъхьафхэмкIэ зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъ. Спорт щэрыонымкIэ бзылъфыгъэхэм язэнэкъокъу Бэрзэдж Асыет апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ.

Къэралыгъо телерадиокомпаниеу «Адыгеим» ижурналистхэу Ахэджэго Рузанэрэ Бзаго Рус­тамрэ зэIукIэгъухэм хагъэунэ­фыкIрэ чIыпIэхэр къащахьыгъэх.