Усэр лъэпкъым иджэмакъ

Литературэм и Илъэс тиреспубликэ зэрэщы-зэфашIыжьырэм ехьы-лIэгъэ пчыхьэзэхахьэу «Адыгеим иус» зыфи-Iорэр Мыекъуапэ щыкIуагъ. Къэралыгъо телерадиокомпаниеу «Адыгеимрэ» тирес-публикэ и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэкIэ щытымрэ зэхахьэм кIэщакIо фэхъугъэх.

DSC_0968

Адыгэ Республикэм культу­рэмкIэ иминистрэу Къулэ Мыхьа­мэтрэ Адыгеим лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ ти­лъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыны­гъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъу­гъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэррэ ады­габзэкIи, урысыбзэкIи зэха­хьэм къыщыгущыIагъэх. Литературэм и Илъэс общественнэ-политикэ мэхьанэ ин зэриIэр, литературэр цIыфым ипIун, щыIакIэр нахьышIу шIыгъэным зэрафэлажьэрэр хагъэунэфыкIыгъ.

Тиреспубликэ и Къэралыгъо шIухьафтын искусствэм ылъэны­къокIэ къызыфагъэшъошагъэу, Адыгеим изаслуженнэ журналистэу ТIэшъу Светланэрэ Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэкIэ щытым иартистэу Жъудэ Аскэр­быйрэ зэращэгъэ зэхахьэр нахь гъэшIэгъон къэзышIыгъэр Къэра­лыгъо телерадиокомпаниеу «Адыгеим» ижурналистхэм къа­гъэ­хьазырыгъэ къэтыныр теа­трэм къызэрэщагъэлъэгъуагъэр ары.

ТхакIохэм ясурэтхэр экраным къытыредзэх, аужырэ мэзищым телевизорымкIэ тызэплъыщты­гъэхэ къэтынхэум литературэм фэ­гъэхьыгъэхэр икIэрыкIэу нэгум къыкIэуцох. Бзэм псэ къыпызы­гъэкIэрэ журналистхэр экраным къызытыридзэхэрэм ыуж пчэгум къехьэх, усэхэм къяджэх. Аджы­рэ Замирэ, Тэу Замирэ, Къудаикъо Алый, Къуижъ Аминэт, Кушъу Светланэ, Бзэджэжъыкъо Хьабидэт, Унэрэкъо Гулэз, Ахэджэ­го Рузанэ, ХьапэкIэ Марин, Бэгъу­шъэ Фатимэ, ТIэшъу Светланэ. ХьакIэмыз (Бэгъ) Сусанэ ятэу Нурбый ным фигъэхьыгъэ усэм къе­джэ. Ащи узэгупшысэнэу хэ­лъыр макIэп.

Ным, шIулъэгъум афэмыусэгъэ тхакIо щыIэми тшIэрэп. А лъэныкъори къыдалъытэзэ пчыхьэ­зэхахьэр зэхэщакIохэм лъагъэ­кIотагъ. Лъэпкъ шIэжьыр, адыгэ шэн-хабзэхэр, адыгэ чIыгур — ахэр гум икIыхэрэп. Артистэу, режиссерэу Хьакъуй Аслъан чIыгур зэрэчэрэгъурэм ехьылIэгъэ усэм тамэу ритыгъэм уегъэгушхо. Режиссерэу ЕмкIужь Андзори усэм къеджагъ. ОрэдыIохэу ХъокIо Сусанэ, Кушъэкъо Симэ, Быщтэкъо Азэмат усэхэр агъэ­жъынчыгъэх, гум иорэдхэри къа­Iуагъэх. Дунаим щашIэрэ «Синанэр» Дзыбэ Мыхьамэт къызыхедзэм, залым чIэсхэр зэрэдежъыухэрэм тигъэгушIуагъ. Артист цIэрыIоу Кукэнэ Мурати къызэджэгъэ усэмкIэ зэхахьэр къыгъэбаигъ. Мышъэ Андзаур пщынэр ыгъэбзэрэбзагъ, лъэпкъ къашъохэр ансамблэхэм, «Ошъадэм» къышIыгъэх.

Къэралыгъо шIухьафтыныр къызыфагъэшъошэгъэ Цуекъо Юныс ытхыгъэм техыгъэ спектаклэу «ЕтIэ унэжъым игимн» театрэм зэрэщагъэуцугъэр зэхахьэм къыщаIуагъ, тхакIом фэ­гушIуагъэх. Спектаклэу «ЛъышIэ­жьым» къыхэхыгъэ едзыгъор ар­тистхэу Уайкъокъо Асыет, Мурэтэ Рустам, Жъудэ Аскэрбый къашIыгъ. Театрэм иартисткэу Ордэн Фатимэ усэм къызэре­джагъэм дакIоу, мэкъэ Iэтыгъэ дахэкIэ лъэпкъ орэдым тыри­гъэдэIугъ.

Пчыхьэзэхахьэм щытлъэгъугъэ­хэ СтIашъу Юрэ, Цуекъо Юныс, Пэрэныкъо Чатибэ, Шъхьаплъэ­къо Къэсэй, Къэзэнэ Юсыф, МэщфэшIу Нэдждэт, Хьакъунэ Заремэ, Бэгъ Симэ, ХьацIэцIэ Ларисэ, Хъурмэ Хъусенэ, Чэтэо Ибрахьимэ, нэмыкIхэм ягупшысэхэр зэфэпхьысыжьмэ, Лъэпкъ театрэм ихудожественнэ пащэу Шъхьэлэхъо Светланэ къызэрэтиIуагъэу, ащ фэдэ зэхахьэхэр лъэшэу тищыкIагъэх. АмалыкIэхэм алъыхъухэзэ шIоу щыIэр цIыфхэм алъыгъэIэсыгъэн фае. Кином и Илъэсэу 2016-рэ илъэсыр къыхахыгъ. Адыгеим ащи чIыпIэ хэхыгъэ щыратыщт. Артистхэу Нэхэе Адамрэ Мэрджанэтрэ яшъэожъыеу Альберт адыгэ шъуашэм фэгъэхьыгъэу усэм къызэреджагъэр сыдым ымыуаса?! Тызэрыгушхони, дгъэлъэпIэни тиIэх, тапэкIи тиIэщтых. Шъопсэу, зэхэщакIохэр.

Сурэтыр зэхахьэм къыщытыхыгъ.