Урысые Федерацием и Общественнэ палатэ исекретарь урысые, шъолъыр общественнэ объединениехэм макъэ арегъэIу

2008-рэ илъэсым мэкъуогъум и 10-м аштэгъэ Федеральнэ законэу N 76-р зытетэу «ХьапсчIэсхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ общественнэ уплъэкIунхэр зэрэзэхащэрэм, хьапсчIэсхэм IэпыIэгъу зэрарагъэгъотырэм яхьылIагъ» зыфиIорэм диштэу Адыгэ Республикэм уплъэкIунхэмкIэ иобщественнэ комиссие нэбгыракIэхэр хэгъэхьэгъэнхэм тегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэхэр 2017-рэ илъэсым Iоныгъом и 25-м зэрэрагъэжьэщтхэмкIэ макъэ къэсэгъэIу.

Общественнэ объединениехэм игъо афэсэлъэгъу Адыгэ Республикэм уплъэкIунхэмкIэ иобщественнэ комиссие нэбгыракIэхэр зэрэхагъэхьащтхэм тегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэхэм къахэлэжьэнхэу, лъэIу тхылъымрэ зигугъу къэсшIыгъэ Федеральнэ законым къыщыдэлъытэгъэ нэмыкI документхэмрэ мэфэ 60-м къыкIоцI Урысые Федерацием и Общественнэ палатэ исекретарь ыцIэкIэ къагъэхьынхэу.

УплъэкIунхэмкIэ общественнэ комиссиехэр Урысые Федерацием ишъолъырхэм зэращызэхащэрэ шIыкIэм ехьылIэгъэ къэбархэмрэ зигугъу къэтшIыгъэ общественнэ комиссиехэм ахагъэхьащтхэр къызэрагъэлъэгъорэ шапхъэхэмрэ Урысые Федерацием и Общественнэ палатэ исайтэу http://www.oprf.ru зыфиIорэм ижъугъотэщтых.

Шъузэрыгъозэщт телефоныр: 8(495)221-83-63, доб. 8029.