Урысые Федерацием и Конституционнэ Хьыкум студент-магистрэхэр дзэ къулыкъум защэщтхэ пIалъэр афызэкIахьанэу фит ышIыгъэх

Урысые Федерацием и Конституционнэ Хьыкум бакалавриатыр къэзыухыгъэхэу магистратурэм чIахьэхэрэм дзэ къулыкъум защэнхэ фэе пIалъэр афызэкIахьанэу фит ышIыгъэх.

Федеральнэ законэу «Дзэ къулыкъумрэ ащкIэ пшъэрылъэу яIэхэмрэ яхьылIагъ» зыфиIорэм ия 24-рэ статья ия 2-рэ пункт иподпунктэу «а»-м иположе-ние­хэр Конституцием зэрэди­штэ­хэрэр уплъэкIугъэным ехьы­лIэгъэ Iофым 2018-рэ илъэсым гъэтхапэм и 29-м Урысые Фе­дерацием и Конституционнэ Хьыкум хэплъагъ. Ащ хэплъэнхэм лъапсэ фэхъугъэр бакалавриатыр къэзыухыгъэу, Мордовскэ къэралыгъо университетэу Н. П. Огаревым ыцIэкIэ щытым имагистратурэ истудентэу Павел Спиридоновымрэ Казанскэ федеральнэ университетым имагистратурэ чIэсэу Роман Халиковымрэ ятхьаусыхэ тхылъкIэ Конститутционнэ Хьыкумым зыкъызэрэфагъэзагъэхэр ары.

Илъэси 8 аныбжьэу мы кIэлитIур еджапIэм чIэхьагъэхэти, джыри ащ щеджэхэзэ дзэм защэнхэ фэе пIалъэр апэрэу афызэкIахьэгъагъ. Апшъэрэ еджапIэм чIэсхэзэ пIалъэр ятIо­нэрэу лъагъэкIотэгъагъ. 2017-рэ илъэсым магистратурэм ахэр чIахьэхэзэ, хэбзэгъэуцугъэм те­тэу зекIогъэ военкоматым дзэ къулыкъум кIалэхэр защэщт пIалъэр нахьыбэрэ афызэкIихьагъэп. Тхьаусыхэ тхылъыр къезыхьылIагъэхэм яшIошIкIэ, ахэм яфитыныгъэ аукъуагъ, сыда пIо­мэ ежьхэм анахьи зы илъэс­кIэ нахь ныбжьыкIэхэу къадычIэхьагъэхэм еджэныр апшъэ­рэ еджапIэхэм ащылъагъэкIотагъэмэ, ежьхэм еджэныр зэпагъэун, дзэ къулыкъу ахьын фаеу хъугъэ.

Конституционнэ Хьыкумыр еуцолIэжьыгъ зэпыу фэмыхъоу апшъэрэ гъэсэныгъэ зэрагъэ­гъотыныр дзэ къулыкъумкIэ пIалъэр студентхэм зэрафызэкIахьэрэ пчъагъэм зэрепхыгъэм. Урысые Федерацием и Конституционнэ Хьыкум 2018-рэ илъэсым мэлылъфэгъум и 17-м ышIыгъэ унашъоу N 15-р зытетым къызэрэщыдэлъытагъэмкIэ, хэбзэгъэуцугъэм зэхъокIыныгъэ гъэнэфагъэхэр фэшIыгъэнхэ фае.

Хэбзэгъэуцугъэм зэхъокIыныгъэхэр фашIыфэхэ нэс Конституционнэ Хьыкумым военкоматхэм игъо афелъэгъу дзэ къулыкъум защэщт пIалъэр ма­гистратурэм щеджэхэрэм афызэкIэхьэгъэным ехьылIэгъэ Iофыгъом хаплъэхэ зыхъу­кIэ, гу­рыт еджапIэм чIэсхэу зы­ныбжь икъугъэхэм дзэ къу­лы­къумкIэ пIалъэр зэрафылъа­гъэ­кIотэ­гъагъэр хамылъытэнэу.

Адыгэ Республикэм
и Конституционнэ
Хьыкум исекретариат