Урысыем и Президентрэ Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэмрэ IофшIэгъу зэIукIэгъу зэдыряIагъ

Урысыем и Президентэу Владимир Путиным Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат IофшIэгъу зэIукIэгъоу дыриIагъэм республикэм социальнэ-экономикэ лъэныкъомкIэ иIофхэм язытет щытегущыIагъэх.

КъумпIыл Мурат къызэриIуагъэмкIэ, республикэм общественнэ-политикэ ыкIи социальнэ-экономикэ лъэныкъохэмкIэ зыпкъитыныгъэ илъ. Мы аужырэ илъэсхэм республикэм макроэкономикэ показательхэмкIэ хэхъоныгъэ ешIы.

Владимир Путиным анахьэу ынаIэ зытыригъэтыгъэр къэралыгъом ипащэ «Линие занкIэу» дыряIагъэм илъэхъан Адыгеим щыпсэухэрэм ягумэкIыгъо-тхьаусыхэхэу зигугъу къашIыгъэхэр ары. Ахэр анахьэу зыфэгъэхьыгъагъэхэр зэхэтэкъоным нэсыгъэ унэхэм цIыфхэр ачIэщыжьыгъэнхэр, гъэсэныгъэмрэ псауныгъэмрэ япхыгъэ Iофыгъохэр ары.

«УпчIэхэр бэ мэхъух, ахэм, Iо хэлъэп, цIыфхэр агъэгумэкIых. «Линие занкIэм» зыкъызыкIыфагъазэрэри къыбгурыIонэу щыт, Iофыгъохэм яуталIэхэрэр ары къатхэхэрэри, къытеохэрэри. Ау ащ фэдэ Iофыгъохэм ямыуталIэхэрэр нахьыбэ мэхъух. Арышъ, зыкъытфэзгъазэхэрэр шIуагъэ хэлъэу а Iофыгъохэр зэшIозыхын зымылъэкIышъухэрэр арых. Лъэшэу сыпщэгугъы ащ фэдэ Iофыгъоу къэуцухэрэр зэшIопхышъунхэу. Джащ фэдэу сыгугъэнэу сыфай республикэм щыпсэурэ цIыфхэми ар зэхашIэнэу, Iофэу зэшIопхырэм икIэуххэр зэхашIэнхэу», — къыIуагъ Владимир Путиным.

Къэралыгъом ипащэ КъумпIыл Мурат къыритыжьыгъ папкэу Урысые Федерацием и Президент дыряIэгъэ «Линие занкIэм» илъэхъан республикэм щыпсэухэрэм зыкъызэрэфагъэзэ-гъэ лъэIу тхылъхэр зыдэлъхэр.

«Нэбгырэ пэпчъ зыгъэгумэкIырэ Iофыгъор, Iо хэлъэп, ыкIэм нэсэу зэхэтфыщт, нахьышIум ылъэныкъокIэ гъэцэкIэкIо хабзэм икъулыкъухэм Iофэу ашIэрэр цIыфхэм зэхашIэным пае къытэлъытыгъэр зэкIэ дгъэцэкIэщт», — ыгъэгугъагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу