Урысыем и МЧС ипащэрэ КъумпIыл Муратрэ язэIукIэгъу

Урысыем и МЧС ипащэу Владимир Пучковымрэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл ­Муратрэ бэмышIэу Москва IофшIэгъу зэIукIэгъу щызэдыряIагъ.

ЦIыфхэр щынэгъончъэу псэ­унхэмкIэ, ошIэ-дэмышIэ тхьа­мыкIагъохэм къыздахьыхэрэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ яIофшIэн зэрэлъагъэкIотэщтым епхы­гъэ Iофыгъохэм ахэр атегущы­Iагъэх.

Владимир Пучковыр 2016-рэ илъэсым игъэтхапэ Адыге­им къызэкIом зэдашIыгъэгъэ зэ­зэгъыныгъэхэр къыдалъытэзэ, РСЧС-м ичIыпIэ подсисте­мэ хэхъоныгъэ ышIынымкIэ зи­гъо пшъэрылъхэр зэрэзэшIуа­хыщт шIыкIэхэм ахэплъагъэх. МэшIогъэкIосэ къулыкъур нахь гъэлъэшыгъэн зэрэфаем епхы­гъэ Iофыгъоми шъхьафэу хэплъагъэх.

Урысыем и МЧС ипащэ къы­зэриIуагъэмкIэ, Адыгэ Республикэм мэшIогъэкIосэ депохэр зэрэщагъэпсыщтхэм, къулы­къу­хэр мылъкукIи, техникэкIи нахь зэрэзэтырагъэпсыхьащтхэм яхьы­лIэгъэ унашъор аштагъ.

«2017-рэ илъэсым ЦУКСм пае джырэ шапхъэхэм ади­штэ­рэ оборудованиер Адыгеим къыIэкIэхьащт. МэшIогъэкIосэ автомобильхэм, квадроциклэхэм, хэгъэгум къыщыдагъэкIырэ нэмыкI техникэм яшIуагъэкIэ мэшIогъэкIосэ подразделениехэр нахь зэтегъэпсыхьа­гъэ хъущтых», — хигъэу­нэфы­кIыгъ Владимир Пучковым.

КъумпIыл Мурат респуб­ли­кэм­кIэ мэхьанэшхо зиIэ Iофы­гъохэм язэшIохынкIэ IэпыIэгъу къызэрафэхъурэм фэшI ми­нистрэм зэрэфэразэр риIуагъ. Тэхъутэмыкъое, Мыекъопэ рай­онхэм инвестициехэр нахьыбэу къахалъхьанхэм пае поселкэу Яблоновскэмрэ селоу ХъымыщкIэйрэ мэшIогъэкIосэ депоуитIу ащыгъэпсыгъэн зэрэфаер ащ хигъэунэфыкIыгъ.

«Iофыгъоу къэуцухэрэр зэкIэ министерствэмрэ Урысыем и МЧС ирегион гъэIорышIапIэрэ тырягъусэу зэшIотэхых. Республикэм ищыIэныгъэ илъэныкъо пстэуми тапэкIэ хэхъо­ныгъэ ашIын залъэкIыщтыр зэ­кIэми тIэ зэкIэдзагъэу тызэдэлажьэмэ ары ныIэп», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Гъатхэм псыхъохэр къиунхэ зэрилъэкIыщтым республикэр зэрэфэхьазырым зэIукIэм лъэшэу анаIэ щытырагъэтыгъ. КъумпIыл Мурат зэрэхигъэу­нэ­фыкIыгъэмкIэ, республикэм игъэцэкIэкIо хабзэ икъулы­къухэри, имуниципалитетхэри ошIэ-дэмышIэ тхьамыкIагъохэм къыздахьын алъэкIыщтхэм ядэ­гъэзыжьын фэхьазырых. ЧIы­опсым, гидротехническэ, инженер псэуалъэхэм язытет къыдалъытэзэ, псыхъохэр нэпкъхэм къадэмыкIынхэм  япхыгъэ нэмыкI Iофтхьабзэхэри Адыге­им щызэрахьэх.