Урысыем и Мафэ Адыгеим щыхагъэунэфыкIыгъ

Къэралыгъом имэфэкI шъхьаIэу — Урысыем и Мафэ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр Мыекъуапэ щыкIуагъэх. 1992-рэ илъэсым щыублагъэу мы мэфэкIыр тицIыфхэм хагъэунэфыкIы.

Къэлэ гупчэ паркым щыкIогъэ мэфэкI зэхахьэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, федеральнэ ыкIи республикэ ведомствэхэм япащэхэр, общественнэ организациехэм ялIыкIохэр, ныбжьыкIэхэр, нэмыкIхэри. Республикэм иныбжьыкIэхэм рагъэкIокIыгъэ флешмобхэу «Урысые триколорыр» ыкIи «Мы — молодость твоя, Россия!» зыфиIорэм ашIогъэшIэгъонэу къэзэрэугъоигъэхэр еплъыгъэх.

Республикэм ипащэ Iофтхьабзэм къыщыгущыIэзэ, Урысыем имафэкIэ республикэм щыпсэухэрэм, хьакIэхэм къафэгушIуагъ, псауныгъэ пытэ яIэу, мамырэу псэунхэу къафэлъэIуагъ.

— Пшъэрылъышхохэу тапашъхьэ щытхэр зэрэдгъэцэкIэщтхэм дакIоу, тапэкIэ джыри зэшIотхын фаеу къытпыщылъыр зэрэбэри дэгъоу къыдгурэIо. Тигухэлъхэр щыIэныгъэм щыпхырытщынхэм фэшI лъэпкъ зэфэшъхьафхэм азыфагу илъ зэгурыIоныгъэмрэ зыкIыныгъэмрэ дгъэпытэнхэ фае. Адыгеим ис цIыфхэр IофшIэным зэрэфэщагъэхэм ыкIи яхэгъэгу шIу зэралъэгъурэм къыкIэлъыкIоу республикэр лъэгэпIэ гъэнэфагъэхэм зэранэсыщтым, хэхъоныгъэм игъогу зэрэтемыкIыщтым сицыхьэ телъ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Урысыем щызэхащэрэ олимпиадэхэм, зэнэкъокъухэм текIоныгъэр къащыдэзыхыгъэ кIэлэеджэкIо 12-мэ мы мафэм паспортхэр аратыжьыгъэх. КъумпIыл Мурат ахэм афэгушIуагъ, ягъэхъагъэхэм къащамыгъакIэу ыпэкIэ лъыкIотэнхэу афэлъэIуагъ. Урысыем зэрицIыфыр къэзыушыхьатырэ документыр зэратыжьыгъэхэ Екатерина Акеньшинар, Константин Аладашвили, Полина Аношинар, Юлия Баевар, Яна Герасимовар, Алена Дрожжинар, Ангелина Куцеваловар, Екатерина Малышко, Ксения Нопинар, Хьаткъо Самир, Беданэкъо Тембот ыкIи Маргарита Гончаровар республикэм ипащэ фэрэзагъэх, ны-тыхэр, езгъаджэхэрэр къамыгъэукIытэжьхэу яшIэныгъэхэм зэрахагъэхъощтыр, Адыгеим ищытхъу арагъэIоным зэрэпылъыщтхэр хагъэунэфыкIыгъ.

Урысыем и МафэкIэ къэзэрэугъоигъэхэм къафэгушIуагъэх АР-м и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, титхэкIо цIэрыIоу МэщбэшIэ Исхьакъ, Мыекъуапэ имэрэу Александр Наролиныр, республикэм инахьыжъхэм я Совет итхьаматэу ГъукIэлI Нурбый, Урысыем и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард.

Мыщ фэдэ мэфэкI Iофтхьабзэхэр республикэм имуниципальнэ образованиехэм зэкIэми ащыкIуагъэх, ахэм цIыфыбэ ахэлэжьагъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.