Урысыем и Къэралыгъо Совет изэхэсыгъу

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным Урысыем и Къэралыгъо Совет изэхэсыгъоу зэдагъэфедэрэ автомобиль гъо­гухэм зягъэушъомбгъугъэным, гъогухэр щынэгъончъэнхэм афэгъэхьыгъэр тыгъуасэ зэрищагъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ащ хэлэжьагъ.

Автомобиль гъогухэр щынэгъончъэнхэм епхыгъэ лъэпкъ проектым игъэцэкIэн зэрэкIорэм зэхэсыгъом щыхэплъагъэх. Владимир Путиным ипсалъэ зэрэщы­хигъэунэфыкIыгъэмкIэ, автомобиль гъо­гу­хэр щынэгъончъэнхэм фэгъэхьыгъэ ­лъэпкъ проектым ипхырыщын зэрэкIо­рэмкIэ зэфэхьысыжьхэр шIыгъэнхэ фае.

«Гъогу хъызмэтым зэхъокIыныгъэхэр щышIыгъэнхэм пае мы охътэ благъэм шъолъыр пэпчъ 2024-рэ илъэсым нэс зэшIуахыщт программэ гъэнэфагъэ ща­штэн фае. Ащ гъогушIхэм амал къаритыщт тапэкIэ Iофэу ашIэщтыр рахъу­хьанэу, техникэ лъапIэхэр, псэолъапхъэ­хэр къащэфынэу, технологиякIэхэр аIэ къырагъэхьанхэу», — хигъэунэфыкIыгъ Владимир Путиным.

Пстэуми зэдагъэфедэрэ автомобиль гъогухэм зызэрарагъэушъомбгъущтым, гъогухэм ящынэгъончъагъэ афэгъэхьыгъэ докладхэм зэхэсыгъом щядэIугъэх. Докладхэр къэзышIыгъэхэр: Къэралыгъо Советым икуп ипащэу, Республикэу Бурятием ипащэу Алексей Цыденовыр, Урысыем транспортымкIэ иминистрэу Евгений Дитрих, Урысые Федерацием хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу Владимир Колокольцевыр, Ленинград хэкум игубернаторэу Александр Дрозденкэр, Курскэ хэкум игубернатор ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэу Роман Старовойт.

ГъогушIыныр нахьышIоу зэхэщэгъэнымкIэ, гъогухэм яIыгъынкIэ, ягъэцэ­кIэжьынкIэ, гъогухэм ящынэгъончъагъэкIэ игъоу алъэгъугъэхэм зэхэсыгъом щахэплъагъэх. Ахэр зыфэгъэхьыгъагъэхэр подряднэ организациехэм яIофшIэн на­хьышIоу зэхэщэгъэныр, уплъэкIун Iоф­тхьабзэхэр зехьэгъэнхэр, псэолъэшIынымкIэ проектхэр къэралыгъо экспертизэ шIыгъэнхэр, автомобиль гъогухэм ягъэцэкIэжьын, регион автомобиль гъогухэм язытет нахьышIу шIыгъэныр ары.

Зэхэсыгъом зэрэщыхагъэунэфыкIы­гъэмкIэ, лъэпкъ проектым къыдыхэлъытагъэу автомобиль гъогухэр зэрагъэцэ­кIэжьыщтхэм ыкIи зэрагъэкIэжьыщтхэм яшIуагъэкIэ цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ хэ­пшIыкIэу зыкъиIэтыщт. 2024-рэ илъэсым ехъулIэу лъэпкъ проектым диштэу хэгъэгум ишъолъырхэм ярегион гъогу километрэ мин 45-рэ, урамхэм зэлъаубы­тырэ километрэ мин 30 агъэцэкIэжьыщт.

Транспорт инфраструктурэм хэхъо­ныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ Адыгеим Iофы­шхо щызэшIуахынэу рахъухьэ. Лъэпкъ проек­тым тетэу мыгъэ регион мэхьанэ зиIэ гъогу километрэ 43,5-рэ агъэкIэ­жьыщт, нэфрыгъуазэхэр ­атырагъэуцощтых. ­Лъэпкъ проектым къыщыдэлъытэгъэ мылъкум нэмыкIэу Адыгэ Респуб­ликэм гъогухэмкIэ и Фонди мыгъэ ­гъогу километрэ 23-м ехъумэ ягъэцэкIэжьынкIэ Адыгеим ахъщэ къыфыхигъэкIыщт. Джащ фэдэу трассэу М4-«Дон» зыфиIорэм игъогу зэхэкIыпIэ, Гъозэрыплъэрэ Лэ­гъо-Накъэрэ зэзыпхырэ гъогум яшIын, поселкэу Тульскэм дэжь псыхъоу Шъхьэ­гуащэ телъ лъэмыджым игъэкIэжьын лъагъэкIотэщт.

«Лъэпкъ проектым, къэралыгъо программэхэм, къэралыгъо корпорациехэм, республикэм гъогухэмкIэ и Фонд япроектхэм къадыхэлъытагъэу республикэм гъогухэмкIэ иотраслэ хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ хэбзэ къулыкъу пстэуми Iофышхо зэшIуахы. Ащ республикэм исхэм ящыIэкIэ-псэукIэ хэпшIыкIэу зыкъыригъэIэтыщт. Пшъэрылъэу къытфашIыгъэхэр зэрэдгъэцэкIэщт шIыкIэм тыгъуасэ тытегущыIагъ. Ахэм ягъэцэкIэнкIэ амал­хэр щыIэх. Урысые Федерацием и Президент пшъэрылъхэу, Iофыгъохэу къыгъэ­нэфагъэхэм язэшIохынкIэ лъэпкъ проек­тым ипхырыщын пае федеральнэ гуп-чэм амал тедзэхэр къызэрэщыхахыщт-
хэм тицыхьэ телъ», — хигъэунэфыкIыгъ Къум­пIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу