УплъэкIунхэр зэхащэщтых

2017-рэ илъэсым ичъэпыогъу мазэ машIом зыкъимыштэным тегъэпсыхьэгъэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэу «Водоисточник» зыфиIорэр муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Къалэу Мыекъуапэ» щызэрахьащт.

УплъэкIунэу зэхащэщтхэм зигугъу къэтшIыгъэ муниципальнэ псэупIэм ит гидрантхэм, мэшIогъэкIосэнымкIэ къызфагъэфедэрэ псыугъоипIэхэм, ахэм якIолIэрэ гъогухэм, мэшIогъэкIосэ автомобильхэм яуцупIэхэм язытет, машIом игъэкIосэн псэу пэIухьэрэр ащызэрагъэшIэщт.

Псым иугъоинкIэ къиныгъохэм загъорэ зэряуталIэхэрэм епхыгъэу псынкIэу машIор афэмыгъэкIуасэу къыхэкIы. Урысые Федерацием ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIэпIэ шъхьаIэ иIофышIэхэм уплъэкIунхэм якIэуххэмкIэ ыкIи щыкIагъэу къыхагъэщыхэрэмкIэ хабзэм икъулыкъухэмрэ чIыпIэ зыгъэIорышIэжьынымкIэ къулыкъухэмрэ макъэ арагъэIущт. Хэукъоныгъэ зышIыгъэхэм Урысые Федерацием ихэбзэгъэуцугъэ тетэу пшъэдэкIыжь арагъэхьыщт. ЩыкIагъэу къыхагъэщыгъэхэр дагъэзыжьынхэу игъо зыщафалъэгъурэ тхылъхэр IэнэтIэ гъэнэфагъэхэр зыIыгъхэм аIэкIагъэхьащтых.

Къалэу МыекъуапэкIэ ыкIи Мыекъопэ районымкIэ мэшIогъэкIосэ къулыкъум иинспекторэу Р. А. КУШЪУ