УплъэкIунхэр зыфашIыхэрэм ахэхъо

АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ ипресс-къулыкъу къызэритырэмкIэ, Адыгеим щыпсэурэ цIыфхэм агъэкощырэ медицинэ комплексхэм уплъэкIунхэр ащакIунхэ алъэкIыщт. Республикэм икъэлэ шъхьаIэ ичIыпIэхэу цIыф­хэр нахь зыщызэблэкIыхэрэм ахэр ащагъэуцух.

— «Здоровый Майкоп» зыфиIорэ Iофтхьабзэр ­Адыге­им щырагъэжьагъ. Ащ къыдыхэлъытагъэу агъэкощырэ мобильнэ комплексым иамалхэмкIэ ыпкIэ хэмылъэу диспансеризацие ти­шъолъыр щыпсэухэрэм акIун алъэкIыщт. Мыекъопэ къэлэ поликлиникэм игукъэкIкIэ Iофтхьабзэр рагъэкIокIы. Пшъэрылъ шъхьаIэу ащ иIэр медицинэ уплъэкIунхэр зы­шIырэ цIыфхэм япчъагъэ нахьыбэ хъуныр ары, — къы­щаIуагъ ведомствэм.

Медицинэ уплъэкIуным хэхьэх цIыфым илъэгагъэ, ыщэчырэр, илъыдэкIуае, лъым холестеринэу ыкIи шъоущыгъоу хэлъыр агъэунэфыныр, ЭКГ-р, флюорографиер ашIыныр, специалистхэм гущыIэгъу афэ­хъунхэр.

— Апэрэ мафэм сыхьат заулэкIэ Мыекъуапэ щыпсэурэ нэбгыри 100-м ехъумэ уплъэкIунхэр специалистхэм афашIыгъэх. Ащ къеушыхьаты Iофтхьабзэр зигъо Iофыгъоу зэрэщытыр. ТапэкIи мыщ фэдэ шIыкIэм зедгъэушъомбгъущт, — къыщаIуагъ АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ ими­нистерствэ.

ЦIыфыр зыщыпсэурэм пэблагъэу щыт поликлини­кэм диспансеризацие щикIун ылъэкIыщт. Джащ фэдэу къоджэ псэупIэхэм мобильнэ комплексхэр ащэх, щы­псэухэрэм медицинэ уплъэ­кIунхэр арагъэкIух.

(Тикорр.).