УплъэкIунхэм къагъэлъэгъуагъ

«Лъапсэхэр къызэтедгъэнэщтых» зыфиIорэ проектым игъэцэкIэн Адыгеим зыщырагъэжьагъэр бэшIагъэп. НыбжьыкIэхэм яшъыпкъэу ащ Iоф дашIэмэ бэ яшIуагъэу къэкIощтыр, тарихъ зекIоным республикэм зыщегъэушъомбгъугъэныри ащ щыщ.

ЧIыопсым исаугъэтхэр, хьампIырашъохэм зэха­шхыхьэгъэ хэшъаер, исп унэхэр къызэтырагъэнэнхэр арых волонтерхэм пшъэрылъ шъхьаIэу яIэр. НыбжьыкIэ движениер лъыгъэкIотэгъэным фэшI Урысые Географическэ обществэр IэпыIэгъоу ­къы­зэрэрагъэблэгъэщтыр Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къыIо­гъагъ.

«Обществэмрэ хабзэмрэ зэкъоуцохэмэ, зы­фэдэ къэмыхъугъэхэу чIыопсым къытфигъэнэгъэ саугъэтхэр къыткIэ­лъыкIорэ лIэужхэм зэрагъэлъэгъунхэу къызэтед­гъэ­нэнхэ тлъэкIыщт», — къы­Iогъагъ ащ.

Чъэпыогъу мазэм рес­публикэм къырагъэблэ­гъэгъэ мотопараплане­ристхэм Мыекъопэ рай­оным ит исп унэхэмрэ зекIо лъагъохэмрэ сурэтхэр атырахыгъэх. Ахэм тхьамафэм къыкIоцI псэу­пIэхэу Каменномостскэм­рэ Новосвободнэмрэ яошъо­гухэр къабыбыхьагъэх, аэрофотоыкIи видеотехынхэр ашIыгъэх.

Урысые Географическэ обществэм икъутамэу Адыгеим щыIэм ипащэу Игорь Огай къызэриIуа­гъэмкIэ, сурэтхэр Кож­жохскэ исп унэ купыр зыдэщыIэм ыкIи Бога­тырскэ гъэхъунэм ит мы­жъо унэ­хэм адэжьхэм ащатырахыгъэх.
Экипажхэм ахэтыгъэ­хэм тхьамэфэ псаум тырахыгъэ сурэтхэр зэра­гъэ­зэфэжьых, чIыопсым исаугъэтхэр къызэтегъэ­нэгъэнхэм пае тапэкIэ шIэгъэн фэе Iофыгъохэр къагъэнэфэщтых. Iофэу ашIагъэм кIэуххэр зыфа­шIыжьхэкIэ, ахэр респуб­ликэм ипащэхэм алъа­гъэIэсыщтых.

— Анахь шъхьаIэр, — еIо И. Огай, — архео­логием ыкIи чIыопсым ясаугъэтхэр цIыфхэм ­ямыгъэкъутэгъэнхэр ары. «Адыгеим икъэлапчъэ­хэкIэ» тызэджэрэ псэупIэу Каменномостскэм ыгъу­нэхэр етIупщыгъэу мылъку зиIэхэм зэлъаубытых. ЦIыфхэм ахэм хьакIэщхэр, зыщыпсэущтхэ унэхэр атырашIыхьэх. Псэуа­лъэхэм ящыкIэгъэ ин­фраструктурэр агъэпсы­фэкIэ ижъырэ саугъэтхэр чIыгу шъхьашъом те­мытыжьынхэ ылъэкIыщт. ЕтIанэ илъэс пчъагъэ хъу­гъэу зигъэпсын тыпылъ исп унэ культурэм имузей тфэмышIыжьынкIэ енэгуягъо.