УнэгъошIэнымкIэ ветераных

ЦIыфыбэмэ агъэлъэпIэрэ мэфэкIэу унагъом, шIулъэгъум ыкIи шъыпкъагъэм я Мафэ къалэу Шъачэ щыхагъэ­унэ­фыкIыгъ.

ПсышIопэ районым зэшъхьэгъусэхэм унэгъо пытэхэр зэрэщагъэпсыхэрэр, зэфыщытыкIэ къабзэхэр зэрэщызэрахьэхэрэр мэфэкIым нафэ къыщыхъугъэх.
Унагъо зышIэнхэу езгъэжьагъэхэ ныбжьыкIэхэм, сабыибэ зыпIухэрэм, илъэсыбэрэ зэдэ­псэ­у­гъэхэ зэшъхьэгъусэхэм яда­хэ мыщ зыщаIорэр унагъом и Мафэ изакъоп.
Онджэкъ машIор илъэс 65-рэ хъугъэу зымыгъэкIуасэхэрэ ­Хъущт Къасполэтрэ Джансэраерэ мэфэкIым ихьэкIэ лъэпIагъэх. ЛIэ­шIэгъу ныкъом ехъугъэу зэ­дэпсэурэ нэбгыритIур ШэхэкIэй дэс, мэкъумэщ хъызмэтым ягъа­шIэм щылэжьагъэх, сабыитф — Сафыет, Мариет, Фатимэ, Светланэ ыкIи Мэдин — яI.

Ахэм сабый 11 атекIыгъ, ахэм къапыфагъэхэр нэбгырий мэ­хъух.

Къасполэт ыныбжь гъэрекIо 90-м ехъугъ. Къоджэдэсхэм ар адыгэхэм ятарихъ, яжэрыIо на­роднэ творчествэ дэгъоу зышIэрэ цIыфэу, сэмэркъэу дахэ зыхэлъэу къэбарIотэ IэпэIасэу ары зэрашIэрэр ыкIи зэралъытэрэр. НыбжьыкIэхэми нахьыжъхэми ар яушъыин ылъэкIыщт, къы­Iо­рэм уасэ фашIэу хабзэ.

Джансэрае ыныбжь илъэс 80-м ехъугъ. Ар бзылъфыгъэ гушIубзыу, бысымгощэ дэгъузэ къырыкIуагъ, цIыфхэм ыгу ихыгъэу апэгъокIы. Ежь исабыйхэр зэригъэсагъэхэм фэдэу икъорылъф-пхъорэлъфхэми афыщыт, зыщищыкIагъэм нэнэжъ зафэу е пхъашэу ахэм заригъэлъэ­гъущт. Иунагъо ылъачIэ ыгъэпы­тэным езэщырэп.

Илъэс заулэкIэ узэкIэIэбэжьы­мэ, Хъущт зэшъхьэгъусэхэр Псы­шIопэ районым и ЗАГС щы­зэхащэгъэ мэфэкIым къырагъэблэгъэгъагъэх. Зызэдэпсэу­хэрэр илъэсыбэ хъугъэми, ахэр ЗАГС-м зэрэчIахьэхэрэр апэ­рагъ. Ежьхэр Шэхапэ дэтыгъэ Советым хэщ-ощ амышIэу щызэгуатхэгъагъэх.

ЗАГС-м щалъэгъугъэр зэкIэ агу рихьыгъ ыкIи агъэшIэгъуагъ. Агухэр бырысырыгъэхэу мэфэ­кIым къыщыгущыIэгъагъэх, ягъа­шIэ гушIогъо закIэу зэрэщымытыгъэр, къиныгъуабэ зэпачынэу зэрэхъугъэр, гуфэбагъэу зэфа­шIыгъэр ахэм зэрамыгъэучъы­Iыгъэр агу къэкIыжьыгъэх.

— Тэри, нэмыкI ны-тыхэм афэдэу, анахьэу тызпылъыр ти­сабыйхэмрэ ахэм къахэкIы­гъэхэмрэ псауныгъэ пытэ яIэу дунаим тетынхэу ары, — къы­Iуагъ Джансэрае. — Непэ тэ­рыкIэ мэфэ гъэшIэгъоныгъ. Тыгу къэшъуIэтыгъ, тыжъугъэгушIуагъ, къарыоу тхэлъым икIэрыкIэу къыхэжъугъэхъуагъ. ГъашIэу къэт­­кIугъэр едгъэжьэгъакIэм фэдэу тыгукIэ тыпсынкI.

Къасполэти къыIощтым бэрэ ежагъэп: «Джыри мыщ тыщызэIукIэщтых, зэп тыкъызэрэкIощтыр!». ЦIыф шIагъохэу шъхьэ­кIэфагъэ къэзылэжьыгъэхэм ягъашIэ зэпымыунэу тафэлъаIо. ЗАГС-м ахэр джыри зэрэра­гъэблэгъэнхэ IэубытыпIэри къэ­благъэ, Къасполэтрэ Джансэрае­рэ зызэдэпсэухэрэр къэкIорэ­гъэм илъэс 65-рэ хъущт. Арышъ, къэнагъэ щыIэп, шIу нэ­мыкI къа­дэмыхъунэу тафэ­лъаIозэ тежэщт.

Ныбэ Анзор.
Сурэтым итхэр: Хъущт Джансэраерэ Къасполэтрэ сэмэгумкIэ щытых.