Унашъохэр зэрагъэцэкIагъэхэм тегущыIагъэх

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным къыдигъэкIыгъэхэ жъоныгъокIэ унашъохэр республикэм щыгъэцэкIагъэхэ зэрэхъугъэр мониторинг шIыгъэным фэгъэзэгъэ комиссием изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Къэралыгъом ипащэ иунашъохэм ащыщэу илъэс пчъагъэхэм ателъытэгъэ къэралыгъо экономическэ политикэм ыкIи къэралыгъо социальнэ политикэм къыдыхэлъытэгъэхэ Iофтхьабзэхэм ягъэцэкIэнкIэ гумэкIыгъоу зэуалIэхэрэм къатегущыIагъ АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Олег Топоровыр. Анахьэу ащ ынаIэ зытыридзагъэр бюджетым епхыгъэу Iоф зышIэхэрэм ялэжьапкIэ къэIэтыгъэнымкIэ зэшIуахын алъэкIыгъэр ары. УФ-м и Президент унашъоу ышIыгъэм диштэу илъэсэу тызхэтым ижъоныгъуакIэ щегъэжьагъэу Iоф зышIэрэм лэжьэпкIэ анахь макIэу ратырэр (МРОТ-р) урыпсэунымкIэ ахъщэ анахь макIэу агъэнэфагъэм кIагъэхьащт. КъызэралъытагъэмкIэ, УрысыемкIэ а къэгъэлъэгъоныр сомэ мин 11,1-м ехъущт. АдыгеимкIэ бюджетым епхыгъэу Iоф зышIэхэрэм лэжьэпкIэ анахь макIэу аратыщтыр ыкIи бюджетым емыпхыгъэхэм коэффициентэу афагъэнэфэщтыр зыфэдизыщтым фэгъэхьыгъэ проектыр АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэм 2018-рэ илъэсым мэзаем и 1-м нэс къагъэхьазырынэу пшъэрылъ афашIыгъ. Нэужым а Iофыгъом нахь игъэкIотыгъэу тегущыIэщтых.

— ЛэжьэпкIэ анахь макIэу аратырэм зэрэхэхъощтым мэхьанэшхо иI, ау мы къэгъэлъэгъон закъор IэубытыпIэ тымышIэу, цIыфхэм яхахъохэр нахьыбэ шIыгъэнхэмкIэ нэмыкI шIыкIэхэр къэдгъотынхэ, ахэр щыIэныгъэм щыпхырытщынхэ фае. ЦIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ унашъоу къэралыгъом ипащэ ышIыгъэр Адыгеим щыгъэцэкIагъэ зэрэхъущтым щэч хэлъэп, ащ дакIоу ыпэкIэ къызэрэщысIуагъэу, цIыфхэм яхахъохэр нахьыбэ шIыгъэнхэмкIэ, лэжьапкIэхэр къэIэтыгъэнхэмкIэ тэри амалэу тIэкIэлъхэр дгъэфедэнхэ фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Социальнэ политикэм, псауныгъэр къэухъумэгъэным, гъэсэныгъэм алъэныкъокIэ жъоныгъокIэ унашъохэр гъэцэкIагъэхэ зэрэхъугъэм къытегущыIагъэх министрэхэу Мырзэ Джанбэч, Мэрэтыкъо Рустем, КIэрэщэ Анзаур. Ахэм къызэраIуагъэмкIэ, лэжьапкIэм хэгъэхъогъэнымкIэ къэгъэлъэгъонэу агъэнэфагъэхэм зэрэпсаоу нэсыгъэх, гумэкIыгъо мыинхэр щыIэх, ау ахэр охътэ кIэкIым дагъэзыжьыщтых.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.