Унагъор зэкIэм апшъ

Нэгъуцу Гощнагъо Байзэт ыпхъум ишэни, иIоф­шIакIи зыфэдэхэр умышIэхэми, икабинет тIэкIурэ узыдычIэсыкIэ, ицIыф гъэпсыкIэ фэгъэхьыгъэу къыбгурыIорэр бэ. Ащ фэдэхэм тэ «бзылъфыгъэ чан» ятэIо, тызыхэт лъэхъаным «бизнес-ледикIэ» щяджэх.

Гощнагъо цIыфхэр зылъы­зыщэхэрэ бзылъфыгъ, ипшъэрылъ ины, арэущтэу щытми, ар илъэсыбэ хъугъэу щытхъу­гъэ хэлъэу ыгъэцэкIагъ. Ежь иIоф икъоу зэрэпылъым фэдэу иIофышIэхэри зекIохэу ригъэсагъэх. Зы такъикъ гупсэф къыхэмыкIэу иIофшIэгъу мафэхэр гъэпсыгъагъэх. Телефоныр бэрэ къытео, секретарым зыкIэтхэжьын фэе тхылъхэр къыфехьых, отделхэм япащэхэр къыIукIэхэмэ ашIоигъоу къе­жэх, пчэдыжь IофшIэн ихъу­хьаным къыхэлэжьэщтхэр къызэрэугъоих… Уисэнэхьат шIэ­ныгъэ куу фыуимыIэмэ, Гощна­гъо фэдэу уитетыгъо зиIэты­щтэп ыкIи уиIоф шъыпкъэныгъэ зэрэфыуиIэм осэ ин къы­фашIыщтэп.

Ар илъэс 30-м къехъурэ Урысыем и Сбербанк щылэжьагъ. Ревизорэу ригъажьи, илъэскIэ гупчэ сберкассэм ипа­щэ игуадзэ хъугъагъэ. ЕтIанэ ПсышIопэ районым Урысыем и Сбербанк икъутамэу дэтым итхьамэтагъ. Iоф ышIэзэ, ятIо­нэрэ апшъэрэ гъэсэныгъэ зэригъэгъотыгъэ, бухгалтер-эко­но­мист сэнэхьатыр къызIэкIи­гъэ­хьагъ.

ПсышIопэ районым Урысыем и Сбербанк икъутамэу дэ­тым 2001-рэ илъэсым Гощна-
гъо пащэ фашIыгъагъ. Илъэси­хэу ащ Iоф зыщишIагъэм къы­кIоцI гъэхъэгъэшIухэр ышIыгъэх. Сбербанкым имедалэу «За верную службу» зыфиIорэр къыфагъэшъошагъ. Банкым икъутэмэ 12-у районым иты­гъэхэм нэбгыри 120-м ехъу ащылажьэщтыгъ, ахэм яIоф­шIа­кIэ къызэрэщамыгъэкIэщтым Гощнагъо лъыплъагъ.

Нэгъуцу Гощнагъо изыгъэ­псэфыгъо къызэсым, илъэс 25-рэ Iоф зыщишIэгъэ къулы­къум хэкIыжьыгъ. Ащ ыпаIокIэ ты­зэIукIи, бэмэ татегущыIагъ. Хэ­зыгъэ ымышIэу банкым иIоф­шIэн зэрэзэхищагъэм ыкIи Iоф зэрэригъэшIагъэм фэгъэхьыгъэ упчIэхэм джэуапхэр къаритыжьыгъэх. Иунагъо, янэ-ятэхэм тызанэсыр ары ар нахь къызышъэбагъэр, ынэгу къызычэфыгъэр, ежьыри къызырэхьатыгъэр.

— Сэ къыздэхъугъэ пстэум­кIэ IэпыIэгъоу сиIагъэхэр сянэ-сятэхэр ары. ЯгущыIэ фабэ, уахътэу къызэрэспылъыгъэхэм, IэпыIэгъоу зэрэсиIэхэм мэхьа­нэшхо яI. Ахэм сяупчIыжьыныр, сигупшысэхэр адэзгощыныр сицIыкIугъом къыщегъэжьагъэу хабзэ сфэхъугъ, сеIэ­фэхэкIи джарэущтэу щытыщт, — еIо Гощнагъо.

Сбербанкым иIофышIэ хъунэу ышъхьэ зыкIи къимыхьа­гъэу, еджапIэр къызеухым къа­лэу Ставрополь дэт политехническэ институтым Гощнагъо чIахьи, «инженер-механик» зы­фиIорэ сэнэхьатыр щызэри­гъэгъотыгъагъ. Янэ кIэлэегъа­джэу Iоф ышIэщтыгъ, ятэ — сурэтышI-оформителыгъ, тIум язи ежьыр дащэхыгъэп. ­Илъэс 23-рэ ыныбжьэу Къэралыгъо банкым IофшIэныр щыригъажьи, Темыр шъолъырым щыIэ обществэу «Крайинвестбанкым» идиректор хъугъэу ыгъэ­тIылъыжьыгъ.

ЦIыфым ыгу етыгъэу зыпылъ Iофыр ыгъэцакIэ хъумэ, иуна­гъуи, исабыйхэми къызэращы­кIэрэр гъэнэфагъэ. Гощнагъо джыри IофышIэ кIонэу къарыуи, шIэныгъи иIэхэми, иунагъо апэ къыригъэшъи, иIоф ыгъэтIы­лъыжьыгъ. IофшIапIэр къемыжэу, уахътэр зэпимыщэу, гу­псэфэу иIахьыл гупсэхэм апы­лъынэу къыхихыгъ.

Ишъхьэгъусэу Нэгъуцу Мыхьамодэ ПсышIуапэ дэт апэрэ сымэджэщым икардиологическэ отделение ипащэу мэлажьэ, ыпхъоу Дианэ ятэ илъэ­уж рыкIуагъ, ащ готэу кардио­логэу Iоф ешIэ. Гощнагъо иIа­хьылхэри, илыщыщхэри, иныб­джэгъухэри шIу елъэгъух. Дэ­гъоу афыщыт, зыми ыгу хи­гъэкIырэп, дахэу апэгъокIы. Ау иIофи, итетыгъуи анахь шъхьа­Iэу иунагъо зэригъэуцугъэу къэнэжьы, игупсэхэм ярэхьат­ныгъэ къызэригъэгъунэщтыр ары джы пшъэрылъэу зыфи­гъэуцужьыгъэр.

Ныбэ Анзор.