Унагъом и Мафэ хагъэунэфыкIыгъ

ЖъоныгъуакIэм и 15-м унагъом и Мафэ Урысыем щыхагъэунэфыкIы. АР-м и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат Интернет нэкIубгъохэмкIэ Адыгеим щыпсэухэрэм закъыфигъэзагъ, мэхьанэ­шхо зиIэ мэфэкIымкIэ къафэгушIуагъ. Ащ итхыгъэ къызэрэщиIорэмкIэ, сабыибэ зиIэ унагъохэм, илъэсыбэ зэдэзыгъэшIэгъэ зэшъхьэгъусэхэм, унагъом имэхьанэ къызгурыIоу, ащ игъэпытэн дэлэжьэрэ пстэуми мэфэкIым ишIуагъэкIэ джыри зэ гущыIэ фабэхэр апэдгъохын амал щыI.

— Унэгъо пытэр ары общест­вэм лъапсэу иIэр. Урысыем хэхъоныгъэхэр ышIынхэр унэгъо зэгурыIожьым къыщежьэ, — къыIуагъ республикэм и ЛIы­шъхьэ. — Лъэпкъ зэфэшъхьафыбэ зыщыпсэурэ къэралыгъом ащ фэдэ унагъохэр нахьыбэ щыхъунхэмкIэ мэхьанэшхо иI.

ЖъоныгъуакIэм и 15-м унагъом и Мафэ Адыгеим Iоф­тхьэбзэ гъэшIэгъонхэмкIэ щыхагъэунэфыкIыгъ. Адыгэ Рес­публикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ «Всей семьей на выходной!» зыфиIорэ зэнэкъо­къур зэхищагъ. Муниципалитетхэм текIоныгъэ къащызыхьыгъэ унэгъо 18 Мыекъуапэ щызэнэкъокъугъэх.

ПстэумкIи зэнэкъокъум унэгъо 51-рэ хэлэжьагъ. Iофтхьа­бзэм пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр унагъом имэхьанэ ныбжьыкIэ­хэм икъоу къагурыIон, уасэ фашIыным фэщэгъэнхэр ары.

Зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэм ацIэхэр, девизэу, эмблемэу яIэ­хэр къагъэлъэгъуагъэх, пшъэ­рылъэу IофтхьабзэмкIэ къафагъэуцугъэхэр нахь дэгъоу зэрэзэшIуахыщтым пылъыгъэх. Зэ­фэхьысыжьхэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, Тэхъутэмыкъое районым къикIыгъэ зэшъхьэ­гъусэхэу Роман ыкIи Оксана Колесниковхэм апэрэ чIыпIэр къыдахыгъ. Кощхьэблэ районым щыщ Хьаткъо Мухьамэдрэ Нэф­сэтрэ ятIонэрэр къафагъэшъошагъ. Максим ыкIи Эльвира Раскоповхэу Мыекъопэ районым къикIыгъэхэм ящэнэрэ чIыпIэр ахьыгъ.

ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэ унагъохэм кубокхэр, дипломхэр, шIухьаф­тынхэр аратыгъэх, хэлэжьэгъэ пстэуми Щытхъу тхылъхэмрэ нэпэеплъ шIухьафтынхэмрэ афа­гъэшъошагъэх.

(Тикорр.).