Унагъоми, гъогуми узащысакъкIэ…

Илъэс 60 зэдэзыгъэшIэгъэ зэшъхьэгъусэхэу Гамалянхэм яунэгъо насып къагъэгъунэзэ гушIуагъуи, гукъауи зэдагощыгъ. Къиныгъо пстэури зэготхэу зэпачызэ ящыIэныгъэ гъогу къырыкIуагъэх.

Ахэм зэралъытэрэмкIэ, унагъом имызакъоу, гъогуми гулъытэ инрэ сакъыныгъэрэ къызащыпхафэкIэ, псаоу уиунагъо укъекIолIэжьыщт. ЗимэфэкI пенсионерхэм афызэхащэгъэ Iофтхьабзэм къекIолIагъэхэм гъогурыкIоным ишапхъэхэр амыукъонхэу зафагъэзагъ.

Автоинспекторхэр юбилярхэм афэгушIуагъэх, ягъогу щынэгъончъэным фэшI нэфынэр къэзытырэ пкъыгъохэр аратыгъэх ыкIи яшIулъэгъу дахэ джыри илъэсыбэрэ къыздырахьакIынэу афэлъэIуагъэх.