Уз щынагъом ныбжьыкIэхэр щыухъумэгъэнхэм фэшI

Тыгъуасэ, шэкIогъум и 23-м, АР-м на-хьыжъхэм я Совет зичэзыу зэхэсыгъо иIагъ. Ащ хэлэжьагъэх АР-м лъэпкъ Iоф-хэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет илIыкIохэр, журналистхэр.

АР-м анахьыжъхэм я Совет и Тхьаматэу ГъукIэлI Нурбый къызэриIуагъэмкIэ, илъэс къэс, ащ ыкIэхэм адэжь Советым хэтхэр зэрэугъоих, ЯIофшIагъэхэр зэфахьысыжьых, къихьащт илъэсым гухэлъэу яIэхэм атегущыIэх, анахьэу анаIэ зытырагъэтын фэе Iофыгъохэр агъэнафэх. Ащ нэмыкIэу илъэс плIанэ къэс Советым зэхэсыгъохэр зэхещэх, гумэкIыгъо шъхьаIэу къагъэнэфагъэхэм атегущыIэх, ахэр зэрэдагъэзыжьыщтхэ шIыкIэхэм адэлажьэх.

Тыгъуасэ щыIэгъэ зэхэсыгъом анахь Iофыгъо шъхьаIэу зытегущыIагъэхэр дунэе, урысые ыкIи республикэ мэхьанэ зиIэ хъугъэ гумэкIыгъошхоу наркотикхэр тищыIэныгъэ куоу къызэрэхэхьагъэхэр ары. А уз щынагъом сабыйхэр бэу хэщагъэхэ зэрэхъугъэм ыгъэгумэкIхэу Советым хэтхэм мы Iофтхьабзэр зэхащагъ. Зэреджагъэхэр «Тиунагъо къидгъэхьащтэп уз щынагъор».

— Лъэпкъым къыхэхьэгъэ узэу наркотикхэр зыгъэфедэхэрэм ащ иягъэу къакIорэр агурыдгъэIонэу, Iэягъэу къыфихьырэм тытегущыIэнэу ары мурадэу тиIэр. Сабыим ицIыкIугъом къыщыублагъэу Iоф дэпшIэн, наркотикым зэрарэу къыхьырэр, ар мыхъужьырэ узэу зэрэщытыр гурыбгъэIон фае. Ащ пае нахьыбэрэ мы Iофыгъор къэтIэтын, тытегущыIэн ыкIи мыщ фэгъэхьыгъэ тхыгъэхэр гъэзетхэм, кIэлэцIыкIу журналхэм къащыхэтыутынхэ фае. Ау зэкIэми анахь шъхьаIэр еджапIэхэм, унагъохэм дэх имыIэу мы гумэкIыгъом щатегущыIэнхэр ары, — къыIуагъ ГъукIэлI Нурбый.

АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ зэфэхьысыжьэу къытыгъэхэр къызыфигъэфедэхэзэ, ГъукIэлI Нурбый къызэриIуагъэмкIэ, наркоман нэбгырэ 1500-м ехъу республикэ учетым хэт. БлэкIыгъэ илъэсым наркотикыр хэбзэнчъэу къызэрэрагъэкIокIыгъэм епхыгъэу бзэджэшIагъэ зезыхьэгъэхэ нэбгыри 147-р агъэмысагъ, ны-тыхэу 123-мэ административнэ пшъэдэкIыжьхэр атыралъхьагъэх. Илъэс къэс АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ икъулыкъушIэхэмнаркотик зыхэлъ вещество килограмм 25-м ехъу цIыфхэм къахахы.

Наркоманием цIыфхэм социальнэ щынагъо къызэрафихьырэр къыдалъыти, АР-м наркотикхэр хэбзэнчъэу щымыгъэзекIогъэнхэмкIэ и Комиссие зэхащагъ. Ащ пэщэныгъэ дызэрехьэ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Комисием ыкIи хэбзэ къулыкъухэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэм уигъэрэзэнэу щыт. Ар къеушыхьаты мы аужырэ илъэсищым наркотикым пыщагъэ хъугъэхэм япчъагъэ хэпшIыкIэу къызэрэщыкIагъэм.

Наркоманиер уз хьылъэу зэрэщытыр, ащ тиныбжьыкIабэ зэрекIодылIэрэр зэхэсыгъом къыщаIуагъ. КъыткIэхъухьэрэ лIэужхэр ащ щыухъумэгъэнхэ зэрэфаер кIагъэтхъызэ, цIыфым ипсауныгъэ зэрар езыхыщт шIыкIэхэр щыгъэзыегъэнхэм фэшI шIэгъэн фаехэр зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэм къыраIотыкIыгъэх.

Нэужым 2018-рэ илъэсым Советым Iоф зэришIэщт планым тегущыIагъэх ыкIи ар зэдаштагъ.

КIАРЭ Фатим.