Узэфэзыщэрэм уегъэгъуазэ

ЛIэужхэр зэфэзыщэрэ пчыхьэзэхахьэм цIыфыр епIу, щыIэныгъэм нахь куоу хещэ. Ащ фэдэ Iофтхьабзэр гум шIукIэ къенэжьы.Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние и Къэралыгъо симфоническэ оркестрэ иконцерт хэлэжьэгъэ артистхэр ныбжьыкIэх. Зэхахьэр зезыщэгъэ музыковедэу Хьакъуй Заремэ зэфэхьысыжь гъэшIэгъонхэр ышIыгъэх.

2019-рэ илъэсым композиторэу Тхьабысымэ Умарэ илъэси 100 зэрэхъурэр игъэкIотыгъэу Адыгеим щыхагъэунэфыкIыщт. ИскусствэхэмкIэ Адыгэ республикэ колледжэу У. Тхьабысымэм ыцIэ зыхьырэр илъэс зэфэшъхьафхэм къэзыухыгъэхэр джырэ уахътэ консерваториехэм ащеджэх, Мос­ква, Санкт-Петербург, Краснодар, нэмыкIхэм Iоф ащашIэ. Филармониемрэ колледжымрэ шэнышIу зэрафэхъугъэу, зэгъусэхэу зэIукIэгъухэр зэхащэх, колледжыр къэзыухыгъэхэр концертхэм ахагъэлажьэх.

КIэрэщэ Тембот ытхыгъэм техыгъэу «Шахъомрэ пшъэшъэ пагэмрэ» зыфиIорэ спектаклэм пае Тхьабысымэ Умарэ ыусыгъэ произведениер симфоническэ оркестрэм къыригъэIуагъ.

Фортепианэмрэ оркестрэмрэ апае Э. Григ ыусыгъэ мэкъамэр Цэй Бэлэ фортепианэмкIэ ыгъэ­жъынчыгъ.

Къэралыгъо консерваториеу С. Рахманиновым ыцIэкIэ щытым ия 2-рэ курс Цэй Бэлэ щеджэ, Рос­тов-на-Дону щэпсэу.

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу Татьяна Волобуевар, Кушъу Сюзанэ рагъэджэгъэ Цэй Бэлэ концертыр къыгъэдэхагъ.

— Къыблэм щыкIогъэ фестивальхэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр Цэй Бэлэ къащыдихыгъэх, — къытиIуагъ Т. Волобуевам. – Пшъэшъэжъые Iушым сигуапэу Iоф дэсшIагъ. Артисткэ цIэрыIо хъущтэу сэгугъэ.

Куфэнэ Бэлэ скрипкэмкIэ Л. Бетховен ыусыгъэр къыригъэ­Iуагъ, оркестрэр къыдежъыугъ. Адыгэ пшъашъэр Ростов дэт консерваторием ия 4-рэ курс щеджэ. Искусствэр ищыIэныгъэ щыщ зэрэхъугъэм фэшI иIахьылхэм, икIэлэегъаджэхэм лъэшэу афэраз.

Урысыем и Къэралыгъо академическэ Театрэшхо иоркестрэ иартистэу Артур Арзумановыр искусствэр шIу зыща­лъэгъурэ унагъом ща­пIугъ.

ВалторнэмкIэ орэды­шъохэр къезыгъэIорэ Артур Арзумановым оркестрэр игъусэу Г. Страус ипроизведение тыригъэдэIугъ. Концертыр къызаухым, А. Арзумановым къытфиIотагъэр макIэп. Валторнэр музыкальнэ Iэмэ-псымэ къызэрыкIоп. Макъэр лъэ­шэу ыгъэжъынчы зыхъукIэ, нэбгырэ пшIы пчъагъэ хъурэ оркестрэм къыхэщы. Iупэпщынэу ар щытышъ, гъэсэныгъэм имызакъоу, кIуачIэу ищыкIагъэр макIэп.

— СиIахьылхэри концертым къыщысэдэIугъэх, — къытиIуагъ Артур Арзумановым. — СикIэлэегъаджэхэри згъэгушIохэ сшIои­гъуагъ.

ТизэдэгущыIэ­гъухэр

— Сыгу къыздеIэу тиныбжьыкIэхэм Iоф адэсшIагъ, — тизэдэгущыIэгъу къыхэлажьэ оркестрэм идирижерэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артистэу Аркадий Хуснияровыр. — Колледжыр къэ­зыухыгъэхэм яIэпэIэсэныгъэ зэ­рэхагъахъорэр концертым къыщылъэгъуагъ. Сэнаущыгъэ зыхэлъхэр тапэкIи къыхэдгъэщыщтых, концертхэр зэхэтщэщтых.

Куфэнэ Бэлэ искрипкэ тедэIузэ, дунаим щызэлъашIэрэ произведениер къабзэу бзэпсхэмкIэ зэхытигъэхын зэрилъэкIырэм тигъэгушхуагъ. пшъэшъэжъыем иныбджэгъухэр къыфэгушIуагъэх, зэгоуцохэзэ нэпэеплъ сурэтхэр атырахыгъэх.

Цэй Бэлэ янэ концертым еп­лъыгъ, кIэлэегъаджэхэм аIукIагъ. Ащ къыхигъэщыгъ ныбжьыкIэхэм ямызакъоу, зыныбжь хэкIотагъэ­хэри оркестрэм зэредэIугъэхэр.

Макерэ Сусанэ артистхэм, дирижерым къэгъагъ Iэрамхэр аритыгъэх. Искусствэм зэрэфэлажьэрэм ишIуагъэкIэ щыIэны­гъэм дэхагъэу хэлъыр нахьышIоу ылъэ­гъу зэрэхъугъэм, лъэпкъ шIэжьым студентхэр зэрэфипIу­хэрэм осэшIу фэзышIыхэрэм тигуапэу тядэIугъ.

— Филармонием щыкIогъэ пчыхьэзэхахьэм лIэужхэр, лъэпкъ­хэр зэфищагъэх, — къеIуатэ Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ иколледжэу У. Тхьабысымэм ыцIэкIэ щытым ипащэу Куфэнэ Щамсэт. — Урысхэр, адыгэхэр, ермэлхэр, урымхэр, фэшъхьафхэри зэIукIагъэх.

КIэлэегъэджэ IофшIэным иветеранэу Даутэ Сарыетрэ Куфэнэ Щамсэтрэ студентхэм, ныбжьыкIэхэм къадзыхьагъэх, концертыр дэгъоу зэрэкIуагъэм тегущыIэх.

ВалторнэмкIэ орэдышъор къезыгъэIорэ Виктор Волощук, Светлана Митус, Александр Усыниным (скрипкэр) нэмыкI артистхэм къызэрэтаIуагъэу, пчыхьэзэхахьэм ыгъэгушIуагъэх, къэкIощт зэIукIэгъухэм яжэх.

ЕмтIылъ Нурбый.