УзытехьэкIэ, макъэ къыгъэIущт

Адыгеим ыкIи Краснодар краим апхырыкIырэ автомобиль гъогоу М-4 «Дон» зыфиIорэм макъэ къэзыгъэIурэ тамыгъэ ращагъ.

Къэралыгъо компаниеу «Автодорым» ипресскъулыкъу къызэритыгъэмкIэ, автомобилыбэ зэрыкIорэ гъогум щынэгъон­чъагъэр щыгъэпытэгъэным мыщ ишIуагъэ къэкIощт.

— Машинэхэр зэрыкIорэ гъогунапцэм километрэ 35-рэ фэдиз зи­кIы­хьэгъэ макъэ къэзыгъэIурэ тамыгъакIэ ращагъ. Автомобилыр ащ зытехьэкIэ, водителым макъэр зэхехы ыкIи машинэр къэсы­сэу регъажьэ. Зефэным ащ иягъэ къекIырэп, ары пакIошъ, гъогум щыхъурэ-щышIэрэм унаIэ нахь тырыуегъадзэ. Мы тамыгъакIэм ишIуагъэкIэ гъогу хъугъэ-шIагъэхэр нахь ма­кIэ хъущтых. Сыда пIо­мэ пшъыгъэу къекIо­кIы-хэ­рэ водительхэр ащ зыте­хьэхэкIэ, зыкъашIэжьыщт, — къыщаIуагъ «Ав­тодорым».

Автомобиль гъогум ки­лометрэ 1119 — 1542-м къыхиубытэрэм светоди­од­нэ нэф­рыгъозэ 15 кIэу ты­рагъэуцуагъ. Ащ щыщэу 5-р гъогурыкIоныр гъэIорышIэгъэнымкIэ автомат системэу «Спектр» зыфиIорэм пышIагъ. Ахэм яшIуагъэкIэ гъогурыкIоным изытет чыжьэкIэ лъыплъэнхэ ыкIи икъэбар къаIэкIэхьан алъэкIыщт. Аварийнэ-щынэгъо чIыпIэ­хэм уфэупцIэ пкъэу 800 фэдиз атырагъэуцуагъ водительхэм зыдагъэзэщт лъэныкъохэр псынкIэ къафэхъуным пае.

— Статистикэм къызэригъалъагъорэмкIэ, гъо­гу хъугъэ-шIагъэхэр нахьыбэрэмкIэ цIыфхэм яла­жьэкIэ мэхъух. Авариехэм япроцент 95-р водительхэм ялажь. Ар къыдыхилъытэзэ, Iоф­тхьэбзэ гъэнэфагъэхэр компанием зэрехьэх ыкIи непэрэ шапхъэхэм адиштэрэ гъо­гу системэу цIыфхэм яхэ­укъоныгъэхэр дэзыгъэзыжьыщтыр егъэпсы. Къэ­барыр къа­IэкIэзыгъэхьэхэрэ тамы­гъэхэм ямыза­къоу, фэ­Iо-фэшIэ зэфэшъхьафхэр зыхэтхэ зыгъэ­псэфыпIэ чIыпIэхэр водительхэм апае автомобиль гъогу­шхохэм ахагъэуцох, — щыхагъэ­унэфыкIыгъ къэралыгъо компанием.

Транспорт щынэгъон­чъэ­ным ылъэныкъокIэ лъэпкъ политикэу зекIо-
рэм изы Iахьэу щыт гъогум щынэгъончъагъэр щы­­гъэпытэгъэнымкIэ «Автодорым» зэрихьэхэрэ Iофтхьабзэхэр.