УздэщыIэм умакъэ щыптын плъэкIыщт

2017-рэ илъэсым хэдзынхэм афэгъэхьыгъэ Федеральнэ хэбзэгъэуцугъэм зэхъокIыныгъэхэр фэхъугъэх. Ахэм къыдалъытэрэ шапхъэхэр Урысые Федерацием и Президент ихэдзынхэу гъэтхапэм и 18-м щыIэщтхэм апэу ащагъэфедэщтых. Хэбзэгъэуцугъэм зэхъокIыныгъэу фэхъугъэхэм къатедгъэгущыIагъ хэдзынхэмкIэ АР-м и Гупчэ комиссие исекретарэу ХьэцIэцIэ Фатимэ.

— Хэдзынхэр зыщыкIощтхэ мафэм хэдзакIом чIыпIэу зыщытхыгъэм ымакъэ щитын амал имыIэн зыхъукIэ, хэдзыпIэ участковэ комиссиеу ежь зэпхыгъэм екIолIэнышъ, «открепительнэ удостоверениекIэ» тызэджэрэ тхылъыр къаIихын фаеу нахьыпэкIэ щытыгъ, — къеIуатэ ащ. — Джы а системэр щыIэжьыщтэп. Законым зэхъокIыныгъэу фашIыгъэхэм фитыныгъэ къаты мафэу хэдзынхэр зыщыкIощтхэм хэдзакIом Урысые Федерацием ичIыпIэу зыдэщыIэм ымакъэ щитын ылъэкIынэу. Ащ нэмыкI псэупIэ ымакъэ щитымэ зэрэшIоигъом фэгъэхьыгъэ лъэIу тхылъыр къэралыгъо ыкIи региональнэ фэIо-фашIэхэр зыщагъэцакIэхэрэ Гупчэм е чIыпIэ участковэ комиссием пэшIорыгъэшъэу рихьылIэнэу ары ныIэп ищыкIагъэр. Интернет порталэу «Госуслуги» зыфиIорэми а тхылъыр джы щыптын плъэкIыщт.

— ЛъэIу тхылъыр шIокI имыIэу узщытхыгъэм щыптын фаеу щыта?

— Хьау. ГущыIэм пае, къалэу Красноярскэ ущытхыгъ, ащ ущэпсэу, Мыекъуапэ Iоф уиIэу укъэкIуагъ, ау хэдзынхэр зыщыкIощтхэ мафэм Москва ущыIэн фаеу щыт. Тикъэлэ шъхьаIэ дэт МФЦ-м ащыщ уекIуалIэмэ, а тхылъыр пIахын фае. ЧIыпIэу узщатхыгъэм щыIэ хэдзыпIэ участкэм испискэ ухатхыкIыжьышъ, уздэкIощтым иучасткэ ущагъэунэфы. Умакъэ зыщыптыщт участкэу а уздэкIощт чIыпIэр зэпхыгъэр ор-орэу УФ-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие иинтернет нэкIубгъо къибгъотэн плъэкIыщт, телефонымкIэ утеоми къыуаIощт.

— ЛъэIу тхылъыр зыщыптыщтым пIэлъэ гъэнэфагъэ горэ иIэу щыта?

— УФ-м и Президент ихэдзынхэу гъэтхапэм и 18-м щыIэщтхэм ахэлэжьэщтхэм щылэ мазэм и 31-м къыщыублагъэу гъэтхапэм и 12-м нэс ащ фэдэ лъэIу тхылъыр атын фае. Джащ фэдэу, хэбзэгъэуцугъэм къызэрэдилъытэрэмкIэ, хэдзакIом ащ фэдэу зы лъэIу тхылъ нахьыбэ ытын фитэп. Ытыгъэми, апэрэр ары кIуачIэ зиIэщтыр.

— Игъо имыфагъэу е нэмыкI ушъхьагъу горэм ыпкъ къикIыкIэ а уахътэм къыкIоцI зымытыгъэхэр?

— Ащ фэдэу гужъогъэ хэдзакIохэм апае шэпхъакIэхэм хэкIыпIэ къащыдэлъытагъ. Гъэтхапэм и 13-м къыщыублагъэу и 17-м нэс хэдзыпIэ участковэ комиссиеу ежьхэр зэпхыгъэхэм екIуалIэхэмэ, нэмыкI чIыпIэ амакъэ щатынэу фитыныгъэ къязытырэ тхылъэу, маркэ гъэнэфагъэ зытетыр къаратыщт. Ар хэдзынхэр зыщыкIохэрэ мафэм зыдэкIуагъэхэм иучасткэ рахьылIэмэ, амакъэ атын алъэкIыщт.

— Мы шIыкIитIум язи зымыгъэфедагъэм…

— ШIыкIитIум язи ымыгъэфедагъэу, ау хэдзынхэр зыщыкIощтхэ мафэм чIыпIэу зыщытхыгъэм щыIэнэу мыхъугъэр, гухэкIми, ымакъэ ытын амал имыIэу къэнэщт.

— ГущыIэм пае, цIыфым сэкъатныгъэ иIэу унэм икIын ылъэкIырэп, зыщытхыгъэ чIыпIэм ымакъэ щитынэуи амал щыIэп. Сыда ащ ышIэн фаер?

— ЗыдэщыIэ чIыпIэр зэпхыгъэ комиссием телефонкIэ теонышъ, ымакъэ зыщитыщтыр ариIон ылъэкIыщт, Интернетыр егъэфедэшъумэ, ащкIэ афитхыми хъущт. Социальнэ IофышIэ епхыгъэу щытмэ, ащ елъэIоу комиссием ригъэкIуалIэми хэукъоныгъэ хъущтэп. Участковэ комиссием хэтхэм ащыщ унэм къыфэкIонышъ, лъэIу тхылъыр ригъэтхыщт. Ащ фэдэу хэдзынхэр зыщыкIорэ мафэми бюллетеныр зэридзэщт къэмланыр къыфахьынышъ, ымакъэ рагъэтыщт.

— Гъэтхапэм щыIэщт хэдзын закъохэр ара ащ фэдэ мэкъэ тын шIыкIэр Урысыем ихэдзакIохэм загъэфедэн алъэкIыщтыр?

— Федеральнэ ыкIи региональнэ хэдзынхэм зэкIэми мы шIыкIакIэр тапэкIи ащагъэфедэн алъэкIыщт. Мыщ дэжьым къыщыхэзгъэщымэ сшIоигъор зыщытхыгъэм щымыIэщтэу, нэмыкI чIыпIэ амакъэ щатымэ ашIоигъоу ти МФЦ-хэм ыкIи хэдзэкIо комиссиехэм лъэIу тхылъхэр нэбгыри 100-м ехъумэ мы уахътэм зэраратыгъахэр ары. Ахэм нэмыкI чIыпIэхэм къарыкIыгъэхэри, тиреспубликэ щыпсэухэрэри ахэтых.

Корр: ХьэцIэцIэ Фатимэ къызэриIуагъэмкIэ, УФ-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие иинформационнэ Гупчэ бюллетеньхэр къэзылъытэжьырэ комплекс (КОИБ) 25-рэ джырэблагъэ къафитIупщыгъ. Ащ ыпэкIэ ащ фэдэ комплекс 16 къаратыгъагъ. Джы участкэ 39-мэ ахэр ачIэтыщтых. Ахэм участковэ комиссиехэм яIофшIэн лъэшэу къагъэпсынкIэ, бюллетеньхэм якъэлъытэжьын уахътэу тырагъэкIуадэрэр бэкIэ нахь макIэ къашIы. Адыгэ Республикэм пстэумкIи хэдзыпIэ участкэ 264-рэ иI.

ХЪУТ Нэфсэт.