Уегъэщхы, уегъэгупшысэ

Адыгэ Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм непэ ыкIи чъэпыогъум и 12-м мюзиклэ къыщагъэлъэгъощт.

«Шъучъ, шыхэр, шъучъ» зыфиIорэ мюзиклэр апэрэу Камернэ музыкальнэ театрэм къыщагъэлъэгъощт. Урысыем ыкIи Адыгеим искусствэхэмкIэ язаслуженнэ IофышIэшхоу, режиссерэу Сулейманов Юныс мюзиклэ ыгъэуцугъ. Пьесэр Владислав Старчевскэм ытхыгъ. Грузием изаслуженнэ артистэу, Адыгеим инароднэ артистэу Исуп Аслъан къашъохэр ыгъэуцугъэх.

Непэрэ щыIакIэр цIыфым къызэрэгурыIорэм, щыкIагъэхэр дигъэзыжьынхэм зэрэпылъым, шIулъэгъу къабзэр къыухъумэ зэрэшIоигъом, нэмыкIхэм мюзиклэр афэгъэхьыгъ. Узыгъэщхыни, гур зыгъэузыни ащ хэплъэгъощтых.

Къэбэртэе-Бэлъкъарым изаслуженнэ артистэу Къу­мыкъу Мухьадин роль шъхьаIэр къешIы. Режиссерэу Сулейманов Юныс къызэрэтиIуагъэу, мюзиклэм фэгъэхьыгъэ орэдышъор зыусыгъэ композиторэу Андрей Семеновым иIофшIагъэ искусствэр зышIогъэшIэгъонхэм лъэшэу агу рихьыщт. ЩыIэныгъэм икъиныгъохэри, гушIуагъоу хэтхэри музыкэм къыщызэIуехых.

Сахьидэкъо Нурбый.