УблапIэр сыдигъокIи щэчалъэ

Урысыем пенсиехэмкIэ исистемэ зэхъокIыныгъэу фашIыхэрэм иIофыгъо аужырэ уахътэм цIыфхэр анахьэу зэрыгущыIэхэрэм ыкIи зыгъэгумэкIыхэрэм ащыщ. Сыд фэдэ Iоф къехьыжьэгъакIи фэдэу, ащ шIошIэу фыряIэр зэтекIы, гумэкIыр нахь къызытекIохэрэри щыIэх.

Аужырэ зэхъокIыныгъэхэу къэралыгъом ипащэ къыхилъхьагъэхэм ауж къырахьыжьэгъэ Iофыр нахьышIу зэрэхъугъэм ицыхьэ телъ ыкIи еплъыкIэу фыриIэм къытегущыIагъ ДОСААФ-м ишъолъыр къутамэу Адыгеим щыIм итхьаматэу Барцо Тимур.

— ШышъхьэIум и 29-м УФ-м пенсиехэмкIэ исистемэ зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэм фэгъэхьыгъэ Джэпсалъэ УФ-м и Президентэу В. Путиным къы­шIыгъ. Сабыибэ зиIэ ныхэр нахьыжьэу пенсием кIонхэу къыщыдэлъытэгъэн фаеу ащ ылъытагъ. Сабыищ зиIэр илъэси 3-кIэ, плIы зиIэр – 4-кIэ нахьыжьэу, тфы е нахьыбэ зиIэхэр непэ законым къызэрэщыдэлъытагъэм тетэу, аныбжь илъэс 50 хъумэ пенсием кIощтых.Пенсием зыщыкIощтхэ ныбжьым игъорыгъоу къыхэхъо­щтэу ары хэбзэгъэуцугъэм ипроект къызэрэщиIорэр. Апэ ар зынэсыщтхэм мэзихыкIэ нахьыжьэу пенсиер агъэпсын амал аратын фаеу Владимир Путиным ылъытагъ. Пенсием зыныбжь екIолIагъэхэм IофшIапIэ ямыIэу къэмынэнхэми анаIэ тырагъэтынэу Джэпса­лъэм къыщеIо. IофшIэпIэ чIыпIэхэр къэзытэу, пенсием зыныбжь екIолIагъэхэр IофшIапIэм къыIузыгъэкIы­хэрэм е зымыштэхэрэм административнэ ыкIи уголовнэ пшъэдэкIыжьэу ахьыщтыр зэхэугуфыкIыгъэу гъэнэфэгъэн фае.

Пенсием кIоным аныбжь нэсыгъэу е кIогъагъэхэу Iоф зышIэхэрэм акIуачIэ изэу, яшIэныгъэхэр IофшIапIэхэм къафэфедэн ылъэкIэу бэрэ къызэрэхэкIырэр ыкIи ахэм яфитыныгъэхэр зэрэухъумагъэхэр Барцо Тимур къыхигъэщыгъ, хэгъэхъонэу къэралыгъо пащэм ышIыгъэ пстэуми мэхьанэшхо яIэу ылъытагъ.