Уасэ зыфашIыхэрэм ахатхагъ

ГъэшIоныгъэм и Дышъэ тхылъ къалэу Шъачэ «щатхынэу» зырагъэжьагъэр 2017-рэ илъэсыр ары. Ащ цIыфхэу ыкIи организацие зэфэшъхьафхэу къалэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ гъэхъэгъэшIухэр зиIэхэр дагъахьэх. Тамыгъэ гъэшIуагъэм зэреджагъэхэр «Признание и почет сочинцев».

БлэкIыгъэ тхьамафэу Шъачэ и Мафэ зыщыхагъэунэфыкIы­гъэм Кавказскэ къэралыгъо чIыопс биосфернэ заповедникэу Х. Г. Шапошниковым ыцIэ зы­хьырэм ащ фэдэ цIэ лъапIэ къыфашIыгъ, Кавказскэ заповедникыр чIы­опсым икъэухъу­мэн, шIэныгъэ­хэм узщапылъын ыкIи экологием ылъэныкъокIэ чIыпIэ гъэшIэгъон закъоу арэп зэрэщытыр. Мыщ чIыгу шъо­лъыр байхэу зипчъагъэкIэ макIэу къэкIырэ уцхэм, къэгъагъэхэм, чъыгхэм, псэушъхьэ ыкIи бзыу зэфэшъхьафхэм уазыщыIукIэ­хэрэр иIэх. ИIофышIэхэм а зэкIэри къаухъу­мэ ыкIи агъэбаи, къэкIырэ пстэуми цIыфмэ язэрар зэрарамы­гъэкIыщтым лъэплъэх. Заповедникыр — цIыф кIуапI, зыгъэпсэфыпIэ, ялыегъэ чIыпIэ дах.

Гъэ къэс хэшъаер къызщыкIырэ мэзжъыем, къэшIыхьа­гъэу псэушъхьэхэр зыщаIыгъым нэб­гырэ мин пчъагъэ къэкIо. ЧIыгу гектар мин 300 фэдиз заповедникым къызэлъеубыты.

Зыми емылъытыгъэу цIыфхэр зэкIэ заповедникым фэсакъынхэу щыт. Псы къэбзэ дэдэу къушъхьэхэм къячъэхырэр зымыуасэ щыIэп. Ар хыIушъом, Адыгеим, Краснодар краим ащыпсэухэрэ цIыф жъугъэхэм агъэфедэ. Мэз гъэкIыгъэхэм къатырэ жьы къабзэр къэтэщэ, ащ тегъатхъэ. Арышъ, заповедникыр къызэрэтпэблагъэм ти­псауныгъэ къызэтегъэнэгъэнымкIэ шIогъабэ къеты.

(Тикорр.).