Уасэу фашIырэм мэхьанэшхо иI

УФ-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэ иIэпыIэгъоу, зыми емыпхыгъэу медицинэ фэIо-фашIэхэр цIыфхэм зэрафагъэцакIэхэрэм уасэ фэшIыгъэным исистемэ хэт Ирина Андреевар тыгъуасэ Адыгеим щыIагъ, IэзэпIэ учреждениехэм ащыщхэр къыплъыхьагъэх.

— Пшъэрылъ шъхьаIэу тиIэр къэралыгъом щыпсэухэрэ цIыфхэм медицинэ организациехэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэм анаIэ тырядгъэдзэныр, ахэм уасэ афашIыным иамалхэр зетхьанхэр ары, — къыIуагъ Ирина Андреевам. — Мыщ къыдыхэлъытагъэу шъолъыр 49-мэ тащыIагъ, тиIофшIэн тапэкIи лъыдгъэкIотэщт.

Адыгеим итхэ IэзэпIэ учреждениехэм ащыщэу Мыекъуапэ дэт поликлиникэу N 1-р федеральнэ министрэм иIэпыIэгъу къыплъыхьагъ, хэукъоныгъэ инхэр ащ къыщыхигъэщыгъэхэп.

Зыми емыпхыгъэу медицинэ фэIо-фашIэхэр цIыфхэм зэрафагъэцакIэхэрэм уасэ фэшIыгъэным исистемэ хэтхэм анахьэу ауплъэкIурэр IэзэпIэ учреждениехэм къяуалIэхэрэм ящыкIэгъэ къэбарыр щагъотын, фэIо-фашIэхэр гупсэфэу къызIэкIагъэхьанхэ алъэкIыщтмэ, специалистхэр нэгушIоу сымаджэхэм апэгъокIыхэмэ, сэкъатныгъэ зиIэхэмкIэ IэзапIэр Iэрыфэгъумэ, медицинэ учреждением чIэкIыжьырэр фэIо-фашIэхэр зэрэфагъэцакIэхэрэм рыразэмэ ары.

АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем тызэрэщигъэгъозагъэмкIэ, ыпэкIэ зигугъу къэтшIыгъэхэ пшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ общественнэ совет республикэм щызэхащагъэу Iоф ешIэ. Ащ нэбгыри 7 хэт.

— Общественнэ палатэм къыгъэнэфагъэхэ цIыфхэр арых советым хэтхэр. Ахэм медицинэ учреждениехэр къакIухьэх, мытэрэзыныгъэу къыхагъэщыгъэхэр псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ Министерствэм къырахьылIэх. Хэукъоныгъэхэр дгъэтэрэзыжьынхэр типшъэрылъхэм ахэхьэ, — къыIуагъ Мэрэтыкъо Рустем. — Зэфэхьысыжьэу ашIыгъэм елъытыгъэу медицинэ учреждениехэм афэгъэхьыгъэу рейтинг зэхэтэгъэуцо. Рейтингыр зыфэдэр министерствэм исайт ит. ШIоигъоныгъэ зиIэ пстэури ащ ихьан ылъэкIыщт. Джащ фэдэу IэзапIэм къакIохэрэ цIыфхэм анкетэхэр къаратых ыкIи медицинэ учреждением уасэу фашIыгъэр ащ ратхэ.

Москва къикIыгъэ комиссиер республикэм ит медицинэ учреждении 8-мэ тыгъуасэ ащыIагъ. Поликлиникэу N 1-м иврач шъхьаIэ гущыIэгъу фэхъугъ, IэзапIэм изытет ыгъэрэзагъ. НэмыкI шъолъырхэм нахьыбэрэмкIэ гумэкIыгъоу зэрихьылIэхэрэм Ирина Андреевар къатегущыIагъ.

— Чэзыу инхэр, къэбзэныгъэм зэрифэшъуашэу лъымыплъэнхэр, нэмыкI хэукъоныгъэхэри IэзапIэхэм яIэхэу бэрэ къыхэкIы, — къытфеIуатэ тигущыIэгъу. — ТиIофшIэн зызэфэтхьысыжькIэ медицинэ учреждениехэм къахэдгъэщыгъэхэ гумэкIыгъохэр дэгъэзыжьыгъэхэ зэрэхъущтхэ предложениехэр министерствэм IэкIэтэгъахьэх.

ГЪОНЭЖЬЫКЪО Сэтэнай.

Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъэх.