ТыфэгушIо!

Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ икъэралыгъо бюджет учреждениеу «Адыгэ республикэ клиникэ онкологическэ диспансерэу М. Хь. Iэшъ­хьэмафэм ыцIэкIэ щытым» иIофышIэхэр агу къадеIэу яврач шъхьа­Iэу, апшъэрэ квалификационнэ категорие зиIэ врач-онкологэу, Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ штатым хэмыт испециалист шъхьаIэу, онкологэу, Урысые Федерацием псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иотличникэу, Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ изаслуженнэ IофышIэу Бэрэтэрэ Сэфэр Хьамидэ ыкъом ыныбжь илъэс 60 зэрэхъугъэмкIэ фэгушIох.

Псауныгъэм икъэухъумэнкIэ мэхьанэшхо зиIэ лъэныкъом – онкологием Бэрэтэрэ Сэфэр зыщылажьэрэр илъэс 35-рэ хъугъэ. Ар хирург-онколог IэпэIас, нэбгырипшI пчъагъэмэ ящыIэныгъэ къафиухъумагъ. Онкологическэ диспансерэу Урысыем и Къыблэ ит анахь дэгъухэм зэу ащыщым Бэрэтэрэ Сэфэр пэщэныгъэ зыдызэрихьэрэр илъэс 30 хъугъэ.

Коллективым гъэхъагъэхэр ышIынхэмкIэ, онкологическэ узхэр къызэуталIэхэрэм яIэзэгъэным пае пэрыт технологие­хэр къызфэгъэфедэгъэнхэмкIэ зишIуагъэ къакIорэр С. Хь. Бэ­рэтарым иIоф хэшIыкIышхо зэрэфыриIэр, пэщэ дэгъоу, зэхэщэкIо чанэу ар зэрэщытыр ары.

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ Сэфэр Хьамидэ ыкъор!
УиюбилейкIэ тыпфэгушIо, псауныгъэ пытэ уиIэнэу, уигухэ­лъышIухэр къыбдэхъунхэу, уигуп­сэхэри, ори шъунасыпышIонэу, щыIэкIэшIу шъуиIэнэу шъуфэтэIо!