Тыгъэмыпс щыкIуагъ

Илъэс заулэ хъугъэу тихэгъэгу икъэбарлъыгъэIэс амалхэм ялIыкIохэр хы ШIуцIэ Iушъом Iут къэлэ цIыкIоу Тыгъэмыпс щызэIокIэх. Мыгъи ащ фэдэу журналистхэм я Всероссийскэ зэIукIэ хьакIэщ комплексэу «Тыгъэмыпс» зыфиIорэм щыкIуагъ.

СурэтышIэу Хьапыщт Айса

Фестивалэу «Зэрэ Урысые» аIуи зэджагъэхэм анахь телеканал инхэм къащегъэжьагъэу район гъэзетхэм анэсыжьэу къарыкIыгъэ журналистхэр къекIолIагъэх, зэкIэмкIи нэбгырэ мин фэдиз Iофтхьабзэм хэлэжьагъ.

Фестивалыр ПсышIопэ районым зэрэщыкIощтыр игъоу алъэгъугъ къалэу Шъачэ ипащэу Анатолий Пахомовым, Шъачэ и Къэлэ ЗэIукIэ итхьаматэу Виктор Филоновым, Урысыем ижурналистхэм я Союз ипащэу Всеволод Богдановым ыкIи ежьхэри ащ хэлэжьагъэх. ЗэхэщакIохэм къызэраIорэмкIэ, мы форумыр хы ШIуцIэ Iушъом зэрэщыкIорэр шэн-хабзэ хъугъэ, ар лъагъэкIотэнэу, журналистхэр джыри Шъачэ къырагъэблагъэхэзэ ашIынэу тыраубытагъ.

В. Богдановыр, М. КIакIыхъур, А. Фроленковыр (сэмэгумкIэ укъикIымэ).

Фестивалым ия 3-рэ мафэ ПсышIопэ районым фэгъэхьыгъагъ. Пчэдыжьым Шъачэ и Къэлэ ЗэIукIэ итхьаматэ зыхэлэжьэгъэ пресс-конференцие кIуагъэ. Виктор Филоновыр илъэсыбэрэ мы районым ипэщагъ, джы идепутат. Журналистхэр ашIогъэшIэгъонэу акIэупчIагъэх 2014-рэ илъэсым мыщ щыкIогъэ Олимпиадэм ыуж районым ищыIакIэ зэхъокIыныгъэу фэхъугъэхэм, зекIон Iофыр зэрэзэхащагъэм, лъэпкъ зэфыщытыкIэхэм язытет ыкIи нэмыкIхэм.

— Лъэпкъыбэ зыщыпсэурэ чIыпI тирайон. Хэтрэ лъэпкъи ишэн-хабзэхэр тэгъэлъапIэх, Iофыгъоу къэтэджхэрэр тызэгъусэу зэдызэшIотэхых, — къыIуагъ Филоновым.

Пресс-конференцием ыуж фестивалым хэлажьэхэрэм лъэпкъ зэфэшъхьафхэм яшхыныгъохэр ауплъэкIугъэх.

А мафэм хьакIэщэу «Тыгъэмыпс» сурэтышIэу Хьапыщтэ Айсэ иIофшIагъэхэр къыщагъэлъэгъуагъэх. ЛIыхъужъ эпосэу «Нартхэм» къахэхыгъэ сурэтхэр ары къэгъэлъэгъоным чIыпIэшхо щызыубытыгъэхэр.

Мы мафэм ипрограммэ концертышхокIэ аухыгъ. Ащ хэлэжьагъэх лъэпкъ культурэм ирайон Гупчэу ПсышIуапэ дэтыр, кIэлэцIыкIу къэшъокIо ансамблэу «Шапсыгъэ нартхэр» зыфиIоу къуаджэу ШэхэкIэишхом къикIыгъэр. Гупчэр зызэхащагъэр къихьащт илъэсым илъэс 25-рэ хъущт. Ащ ехъулIэу народнэ культурэм и Гупчэу Москва щыIэм концерт къыщитынэу, ащ изэхэщэнкIэ Всеволод Богдановыр IэпыIэгъу къафэхъунэу рахъухьагъ.

НЫБЭ Анзор.

Сурэтхэр фестивалым къыщытырахыгъэх.