Тыгъэгъазэм къыздихьыгъэх

Апэрэ кIымэфэ мазэм къыщегъэжьагъэу кIуачIэ зиIэ хъугъэ хэбзакIэхэр нахьыбэмкIэ зыфэгъэхьыгъэхэр автомобилистхэр ары.

Урысыем иавтостраховщикхэм я Союз къыгъэхьазырыгъэ узыгъэгъозэрэ тхылъыкIэм (справочникым) къызэриIорэмкIэ, ОСАГО-м иполис зыгъэфедэрэ автомобилистхэм ямашинэ къы­зыкъутэкIэ, ащ халъхьащт пкъы­гъохэр джы нахь лъапIэу къащэфыщтых. Уасэхэм проценти 6,5-рэ къахагъэхъуагъ.

Тыгъэгъазэм иапэрэ мафэ къыщегъэжьагъэу мэзаем иаужырэм нэс автомобиль зиIэхэм зэкIэми гъэмэфэ щэрэхъхэр кIымафэхэмкIэ зэблахъунхэ фае. ЩэрэхъиплIыри зэблэзымыхъугъэу ыкIи унашъор зымыгъэцэкIагъэу къагъэуцурэм тазырэу сомэ 500 рагъэтыщт.

Апэрэ кIымэфэ мазэм къыздихьыгъэ хэбзакIэхэм ащыщ водительхэм машинэр зэрафэнымкIэ фитыныгъэр (правахэр) къаIахыжьыщтмэ е ятранспорт регистрацие арагъэшIыщтмэ джы МФЦ-м зыфагъазэми зэрэхъущтыр. ЯщыкIэгъэ тхылъхэр цIыф­хэм къафагъэхьазырынхэу ахэм фитыныгъэ яIэ хъугъэ. Ащ фэдэ шIыкIэм ишIуагъэ къэкIомэ апэу Татарстан щауплъэкIущт, цIыф­хэм агу рихьымэ, илъэсыкIэм иапэрэ мафэ къыщегъэжьагъэу нэмыкI чIыпIэхэми ащагъэфе­дэщт.

Къалэу Москварэ Татарстанрэ ягъогухэм автомобилым ируль цIыф кIэрымысэу, маши­нэр ежь-ежьырэу кIоу тыгъэгъэ­зэ мазэм щыплъэгъун плъэ­кIыщт. Экспериментым машини 100 фэдиз хагъэлажьэ. Ахэм тамыгъэу «А-р» щэнэбз плъыжьым ыкIоцI итэу атегъэпкIэгъэщт. Машинэхэм тестхэр арагъэкIу­фэкIэ водителыр рулым кIэрымысыми, салоным исыщт. Автомобилым ичъэн ошIэ-дэмышIэу къызэщыкъомэ, псынкIэу рулым кIэрытIысхьаным ар фэхьазырыщт.

НэмыкI унашъохэр

Нэбгырэ пэпчъ страховать зэрашIыгъэр къэзыушыхьатырэ медицинскэ полис иI. Ахэр полисыкIэхэмкIэ зэблэзымыхъугъэ­хэр тыгъэгъазэм и 1-м къыщегъэжьагъэу щылэ мазэм и 1-м нэс ежэнхэ фае. Ащ пае къэмы­нэу сымэджэщхэм е поликлиникэхэм зафагъазэмэ, врачхэр къыщяплъынхэ фае.

Мазэм ыкIэм къыщегъэжьагъэу чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэхэм фитыныгъэ къаратыгъ цIыфхэм зэдагъэфедэрэ чIыпIэхэм машинэ гъэуцупIэхэр къащызэIуахынхэу. Ау унэ зэтетхэм а чIыпIэхэр апэблэгъащэхэмэ ыкIи цIыфэу щыпсэу­хэрэр къемызэгъыхэмэ, администрацием ахэм яшIоигъоныгъэхэр къыдилъытэнхэу щыт.

Тыгъэгъазэм и 8-м къыщегъэ­жьагъэу медицинэ-социальнэ ушэтынхэр зышIырэ комиссиехэм арахьылIэрэ тхылъхэр агъэ­хьазырыхэ хъумэ, екIолIакIэхэр агъэфедэхэу рагъэжьэщт.

(Тикорр.).