Тыгъуасэ атхыгъ

Я 11-рэ классхэм ащеджэхэрэм тыгъуасэ кIэух (итоговэ) сочинениеу къэралыгъо ушэтынхэм ахэлэжьэнхэмкIэ фитыныгъэ къязытырэр атхыгъ. Илъэси 4 хъугъэу ащ фэдэ IофшIэн кIэлэеджакIохэм агъэцакIэ.

Я 11-рэ классхэм якIэлэеджэкIо 1428-рэ сочинением итхын хэлэжьагъ. IофшIагъэм «зачет» «незачет» зыфиIорэ шIыкIэм тетэу уасэ фашIыщт.

Сочинением итемэ кIэлэеджакIохэм IофшIэныр рагъэжьэнкIэ такъикъ 15 иIэу къараIуагъ. Ау пэшIорыгъэшъэу сочинениехэр зыфэгъэхьыгъэ лъэныкъохэм ахэр ащагъэгъозэгъагъэх. ЗэкIэмкIи теми 5 къаратыгъэр. Ахэр Урысыем ичIыпIэхэм ялъытыгъэу зэтефыгъэхэу щытыгъэх. АдыгеимкIэ темэхэр мыщ фэдагъэх: «Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и трусость», «Человек и общество».

IофшIэным сыхьати 3-рэ такъикъ 55-рэ пэIухьанэу щытыгъ. КIэлэеджакIоу иамалхэмкIэ илэгъухэм акIэмыхьэхэрэм а уахътэм сыхьатрэ ныкъорэ къафыхагъэхъогъагъ.

— Мыщ фэдэ сочинение Урысыем иеджапIэхэм защатхырэр илъэси 4 хъугъэ. ЩыIэныгъэм къызэригъэлъэгъуагъэмкIэ, уахътэу къафатIупщырэр екъу IофшIэныр апэ атхыным, етIанэ къабзэу кIатхыкIыжьыным пае.

ЕГЭ-м фэдэу сочинениер зытхынэу къэкIуагъэхэм телефон аIыгъы хъущтэп, фото-ыкIи видеоаппаратурэ, справочнэ материалхэр, нэмыкI IэпыIэгъу пкъыгъохэр къыздахьынхэу щытэп, — къыIуагъ АР-м и Къэралыгъо аттестационнэ къулыкъу ипащэу Лариса Милосердинам.

Сочинениехэр гурыт еджапIэхэм якомиссиехэм тыгъэгъазэм и 10-м ехъулIэу ауплъэкIунхэ фае. ЕтIанэ материалхэм Iоф защадашIэщт ЧIыпIэ Гупчэм ахэр рахьылIэщтых.

Сочинением икIэуххэм тыгъэгъазэм и 18-м кIэлэеджакIохэм защагъэгъозэн алъэкIыщт. Ар зымытхышъугъэхэм е фэбгъэгъун ушъхьагъу зиIэу зымыухышъугъэхэм мэзаем и 7-м ыкIи жъоныгъуакIэм и 16-м икIэрыкIэу атхыжьын алъэкIыщт.

СИХЪУ Гощнагъу.