ТыгумэкIыгъэми, тагъэгушIуагъ

 «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Чебоксарские Яcтребы» Чебоксары — 86:85 (24:17, 17:19, 19:18, 17:23, 9:8).

Мэлылъфэгъум и 11-м Адыгэ республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.

Зезыщагъэхэр: Д. Соболев — Воронеж, Я. Блохов, С. Токарев — Москва.

«Динамо-МГТУ»: Гапошин — 10, Абызов — 12, Балашов — 6, Еремин — 25, Князев — 16, Милютин — 7, Усольцев — 7, Майборода, Россов — 3.

«Чебоксарские Ястребы» къыхэщыгъэхэр: Жуканенко — 23, Жульков — 19, Балякин — 16, Рогожкин — 10, Богдан — 5, Бейгельзимер — 4, Хабиров — 4, Салмин — 4.

Баскетболым хэшIыкIышхо фыуимыIэми, ащ фэдэ зэIукIэгъум уеплъыныр гуапэу щыт. «Динамо-МГТУ-р» очкоуи 10-м нахьыбэкIэ хьакIэхэм апэ ишъэу къыхэкIыгъ, ау текIоныгъэр къыдихыщтми къэшIэгъуаеу щытыгъ. Максим Князевым очкоуи 3 дзыгъохэр дэгъоу ыгъэцэкIагъэх. Николай Ереминыр хъурджанэм ычIэгъ щыбанэзэ Iэгуаор хъагъэм зэрэридзэщтыгъэм тигъэгушIощтыгъ. Илья Усольцевыр гупчэм дэгъоу зэрэщешIэрэр, Сергей Балашовыр хэкIыпIэхэм зэралъыхъурэр къыхэтэгъэщых. Максим Абызовыр ябэнызэ хъурджанэм благъэу зэрекIурэр, пчъагъэм зэрэхигъахъорэр, Артем Гапошиным хъагъэм Iэгуаор ридзэзэ тикомандэ текIоныгъэм зэрэфэкIуагъэр, нэмыкIхэри къыхэдгъэщыхэ тшIоигъу.

Пчъагъэр зэрэлъыкIуатэщтыгъэр: 39:30, 41:36, 50:50, 60:54, 67:64.

Е. Богдан хъагъэм Iэгуаор редзэшъ, чеборксархэр тапэ ешъых — 67:68. А. Гапошиныр хъурджанэм ычIэгъ чIэтэу Iэгуаор хъагъэм редзэ 69:68. П. Жуканенкэмрэ В. Балякинымрэ тиухъумакIохэм аIэкIэкIыхэзэ, зырызэу хъурджанэм Iэгуаор радзэ — 69:72. М. Абызовым икIэрыкIэу тегъэгушIо, гъогогъуитIо пчъагъэм хегъахъо — ешIэгъу уахътэр аухынымкIэ такъикъи 2 къэнагъэр. Н. Ереминым Iэгуаор къаIэкIихи, пчъагъэр зэрихъокIыгъ — 75:74. НэгъэупIэпIэгъу заулэ къэнагъэу П. Жуканенкэм хъагъэм Iэгуаор редзэ — 75:77. Аужырэ нэгъэупIэпIэгъум М. Абызовым ухъумакIохэр къызэринэкIыхи, пчъагъэр зэфэдиз ышIыжьыгъ — 77:77.

ЕшIакIохэм такъикъи 5 къафыхагъэхъуагъ. Пчъагъэр зэрэлъыкIуатэрэр: 78:81, 80:81, 82:81, 82:83, 84:83. А. Гапошиным пчъагъэм хигъэхъуагъ. Артем икIэрыкIэу хъурджанэм Iэгуаор тазыркIэ редзэ — 86:83, къэнагъэр нэгъэупIэпIэгъу 32-рэ. С. Жульковым тазыркIэ пчъагъэр зэрехъокIы — 86:85. ТиешIакIохэм Iэгуаор аIыгъэу зэIукIэгъур аухыгъ.

ПРЕСС-ЗЭIУКIЭР

Чебоксары къикIыгъэхэм текIоныгъэр къыдахы ашIоигъуагъ, ятфэнэрэ чIыпIэм фэбанэх. Тренер шъхьаIэу Сергей Худаевым гугъэр чIинэрэп.

«Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым къытиIуагъ тиешIакIохэм зэрафэразэр. Я 7-рэ чIыпIэм нахь лъагэу дэкIоенхэ амылъэкIыщтми, гуетыныгъэ ин къызыхагъэфагъ, баскетболым пыщагъэхэу къафэгумэкIыхэрэр агъэгушIохэм пылъыгъэх.

Тыгъуасэ командэхэр ятIонэрэу зэдешIагъэх.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.