ТхэкIо чъэпхъыгъ, журналист IэпэIас

Кушъу Аслъан лъэныкъуабэмэ анэсырэ тхакIу. Ар къыщэлъагъо «Письма в вечность» зыфиIорэ тхылъыми. Ащ къыдэхьэгъэ повестьхэм ыкIи рассказхэм ащыщыбэхэр Адыгеим ыкIи Кубань ятарихъ иуцугъо зэфэшъхьафхэм афэгъэхьыгъ. Кавказ заом итемэ псэемыблэжь лIыхъужъэу Тыгъужъыкъо Къызбэч ищыIэныгъэ гъогукIэ къегъэлъагъо. Рассказэу «Бег золотой колесницы» зыфиIорэр ары Тыгъужъыкъом фэгъэхьыгъэр.

Граждан заор ыкIи колхозхэм язэхэщэгъу уахътэ хэшIыкIышхо фыриIэу «Агония» зыфиIорэ рассказымкIэ къыгъэлэгъуагъ. Кушъум ирассказхэу «Священный пояс Саусоруко», «Можжевеловый куст» зыфиIохэрэр Хэгъэгу зэошхом фэгъэхьыгъэх. Сыд фэдэ темэ зыфигъэзагъэми, авторым анахь дэгъум тетэу, IэпэIэсэныгъэ хэлъэу къызэкIоцIихын елъэкIы. ЛIыхъужъныгъэм, шIу­лъэгъуныгъэм, цIыфыгъэм, нэмыкI лъэныкъоу цIыфлъэпкъыр зыгъэгумэкIыхэрэр орэхъу – исыдрэ тхыгъи Аслъан иIэпэ­Iэсэныгъэ къыхэщы.

Кушъум урысыбзэр зэригъэIорышIэрэм уемыхъопсэн плъэкIырэп. Бзэ бай зэрэIулъым, фэIазэу ар зэригъэфедэрэм ишыхьат итхыгъэ пэпчъ. Ары еджэрэ пстэуми художественнэ уасэу ахэм яIэр къызкIыхагъэщырэр, авторыр тхэкIо чъэпхъыгъэу зыкIалъытэрэр. Урысыбзэр имыныдэлъфыбзэми, хэшIыкIышхо фыриIэу художественнэ шъуашэм рилъхьэзэ фэIазэу егъэфедэ. Литературэм ащ фэдэу бэрэ къыщыхэкIырэп.

ТхакIоу ыкIи журналистэу Кушъу Аслъан цIыфхэр зыгъэгумэкIхэрэм аблэкIын ылъэкIырэп. Ары урысыбзэкIэ тхыгъэ иIофшIагъэхэу литературнэ сайт инхэм къарыхьэхэрэм нэбгырабэ зыкIяджэрэр. ИлъэситIум къыкIоцI ащ итворчествэ тхылъеджэ мин 25-м ехъумэ нэIуасэ зыфашIыгъ. Тхылъеджэхэу тхэным пыхьэхэмэ зышIоигъохэу Интернетым зыщызыушэтыхэрэм ащыщхэм уцугъо 700-м ехъурэ рецензиеу къатхыгъэхэм осэшхо Аслъан иIофшIагъэхэм къафашIыгъ. Ахэм япчъагъэ мафэ къэс хэхъо.

Кушъум иIофшIагъэ Къэралыгъо премие тефэу сэ сэлъытэ.

Тыркоо Заурбый.
АР-м изаслуженнэ журналист. .