ТхэкIошхом имузей

Адыгэ тхыгъэ литературэм игъэпсакIоу, еджэгъэ-гъэсэгъэшхоу, тхэкIо гъэшIэгъонэу, цIыф лъэпкъыбэм якIасэу КIэрэщэ Тембот къызыхъугъэр бэмышIэу илъэси 115-рэ хъугъэ.

2002-рэ илъэсым КIэрэщэ Тембот унэу зыщыпсэущтыгъэм музей къыщызэIуахыгъ. Музеим зэп, тIоп сызэрэщыIагъэр. Апэрэу сызэкIом сшIогъэшIэгъоныгъэр ежь тхакIор зыщыпсэущтыгъэ унэм сызэритыр ары. Ишъхьэгъусэу Зузэ музеим пае къаритыгъэх Тембот итхыгъэхэр, Iоф зэришIэщтыгъэхэ Iэмэ-псымэхэр, зэкIэ иархив.

Гуфаплъэу КIэрэщэ Тембот икабинет къэсплъыхьагъ. Зыщытхэщтыгъэ столыри, пхъэнтIэкIухэри, зэрэхаутырэ машинкэри стол цIыкIум тетых. Тембот джыдэдэм къихьанышъ, истол кIэрытIысхьанышъ, тхэщтым фэдэу къысщыхъущтыгъ.

Романхэр, повестхэр, новеллэхэр ыкIи рассказхэр бэу иIэх. Икъэлэмыпэ произведениеу къычIэкIыгъэр макIэп. Дунаим щызэлъашIэх ипроизведениехэу «Насыпым игъогу», «Щамбул», «Шыу закъу», «Шахъомрэ пшъэшъэ пагэмрэ», «Хьаджрэт» ыкIи нэмыкIхэри.

Музеим учIэтыфэ плъэгъурэм, угукIэ зэхапшIэрэм джыри зэ мы чIыпIэм къэбгъэзэжьмэ пшIоигъо уашIы.

ТхэкIошхом илъэпкъ дэгъу дэдэу зэришIэщтыгъэр итхылъхэм нафэ къашIы. Ахэм адыгэхэр зыфэдагъэхэр, ящыIэкIагъэр, яхэбзэ пытэу адыгагъэр уагъашIэ. Плъапсэ пшIэ пшIоигъомэ, ухэтми ахэм уяджэн фае, ыкIи ахэр ашIогъэшIэгъоных тиреспубликэ щыпсэурэ цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм. Сэри ипроизведениехэм сигуапэу сяджэ.

МАМЫЙ Нэфсэт.

АКъУ-м филологиемрэ культурологиемрэкIэ

ифакультет ия 5-рэ курс щеджэ.