Тхьаумафэм аухыщт

Урысыем футболымкIэ икомандэ анахь лъэшхэр зыхэт купэу «Премьер-лигэм» я 29-рэ ешIэгъухэр жъоныгъуакIэм и 17-м щыкIуагъэх. ЗэIукIэгъу зырыз нахь къафэмынагъэми, медальхэр къыдэзыхыщтхэм, купым къыхэнэщтхэм упчIабэ яI.

КIэуххэр

«Томь» — «Крылья Сове-

тов» — 0:2, «Урал» — «Локомотив» — 1:2, «Оренбург» — «Уфа» — 1:1, «Анжи» — «Ростов» — 1:2, «Рубин» — ЦСКА — 0:2, «Зенит» — «Краснодар» — 1:0, «Спартак» — «Терек» — 3:0, «Арсенал» — «Амкар» — 0:0.

Зэтэгъапшэх

Командэхэр чIыпIэу зыдэщытхэр, очко пчъагъэу яIэр зэтэгъапшэ.

 1. «Спартак» — 69
 2. ЦСКА — 59
 3. «Зенит» — 58
 4. «Ростов» — 48
 5. «Краснодар» — 46
 6. «Терек» — 45
 7. «Локомотив» — 42
 8. «Уфа» — 40
 9. «Рубин» — 35
 10. «Амкар» — 35
 11. «Урал» — 30
 12. «Анжи» — 30
 13. «Кр. Советов» — 28
 14. «Оренбург» — 27
 15. «Арсенал» — 25
 16. «Томь» — 14.

ЖъоныгъуакIэм и 21-м я 30-рэ ешIэгъухэр командэхэм яIэщтых, а мафэм 2016 — 2017-рэ илъэс зэнэкъокъур аухыщт. «Спартак» дышъэ медальхэр къыдихыгъэх, Европэм и Кубок фэбэнэщт, нэмыкI командэхэм яхьылIэгъэ упчIэхэм яджэуап жъоныгъуакIэм и 21-м дгъотыщт.