Тхьаумафэм аухыщт

Дунаим футболымкIэ изэнэкъокъу бэдзэогъум и 15-м Москва щаухыщт. Джэрз ыкIи дышъэ медальхэр зыхьыщтхэр шэмбэтым ыкIи тхьаумафэм къэнэфэщтых.

Финалныкъом Франциер 1:0-у Бельгием щытекIуи, дышъэ медальхэм афэбэнэнэу фитыныгъэ иIэ хъугъэ. Финалым хэфэрэ командэм, анахь макIэмэ, тыжьын медальхэр фагъэшъошэщтых.

Тыгъуасэ Англиер Хорватием дешIагъ, текIоныгъэр къыдэзыхыгъэр финалым хэхьагъ. Урысыем дунэе зэнэкъокъур узыIэпищэу зэрэщыкIуагъэр спортым итарихъ инэкIубгъохэм ахэкIокIэщтэп.