Тхьамафэм ихъугъэ-шIагъэхэр

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ къызэритырэмкIэ, мэлылъфэгъум и 2-м къыщегъэжьагъэу и 8-м нэс республикэм бзэджэшIэгъэ 61-рэ щызэрахьагъ.

Ахэр: цIыфым ыпкъынэ-лынэ шъобж хьылъэхэр тыращагъэхэу 2, тыгъуагъэхэу 25-рэ, гъэпцIагъэ зыхэлъ бзэджэшIэгъи 7, нэмыкIхэри. Экономикэм ылъэныкъокIэ хэбзэгъэуцугъэр гъогогъуи 4-рэ аукъуагъэу хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм къыхагъэщыгъ. БзэджэшIагъэ зезыхьагъэу зэгуцафэхэрэ нэбгырэ 53-рэ агъэунэфыгъ, зэхафын алъэкIыгъэр процент 80-м кIахьэ.

Адыгеим игъогухэм хъугъэ-шIэгъи 8 къатехъухьагъ, ахэм апкъ къикIыкIэ нэбгыри 8-мэ шъобжхэр атещагъэхэ хъугъэ. Ешъуагъэу рулым кIэрысхэу водитель 42-рэ къаубытыгъ, гъогурыкIоным ишапхъэхэр гъогогъу 3091-рэ аукъуагъэу къыхагъэщыгъ.

Сакъыныгъэ къызхэжъугъаф

Илъэс 34-рэ зыныбжь хъулъфыгъэу Тэхъутэмыкъое районым щыпсэурэм УФ-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ ичIыпIэ отдел идежурнэ часть зыкъыфигъэзагъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, сомэ мин 50 шIуатыгъугъ.

Полицием икъулыкъушIэхэм нэужым зэрагъэунэфыгъэмкIэ, мы мафэм сатыушIыпIэ организациешхо горэм дэжь хъулъфыгъэм имашинэ щигъэуцугъ. Ар бзэджашIэм къызфигъэфеди, машинэм илъыгъэ ахъщэр ритыгъукIыгъ. Видеокамерэм тыритхагъэр хэбзэухъумакIохэм ауплъэкIу.

БзэджэшIагъэр зэрэзэрахьагъэм епхыгъэ къэбарыр полицием псынкIэу лъыжъугъэIэсмэ, бзэджашIэр къэубытыгъэнымкIэ ишIогъэшхо къызэрэкIощтым щэч хэлъэп. Мы мафэхэм Кощхьэблэ районым иоперативникхэмрэ полицием ичIыпIэ отдел иучастковэ уполномоченнэхэмрэ илъэс 23-рэ зыныбжь кIэлакIэу селоу Натырбые щыпсэурэр къаубытыгъ. ХэбзэухъумакIохэм зэрагъэунэфыгъэмкIэ, мы бзэджашIэм IэкIыбым къыщыдагъэкIыгъэ машинэм иапч хиути, ащ итыгъэ автомагнитолэмрэ пкъыгъо зэфэшъхьафхэмрэ ритыгъукIыгъэх.

ХэбзэухъумакIохэм зэхащэгъэ оперативнэ-лъыхъун Iофтхьабзэхэм яшIуагъэкIэ сыхьат заулэкIэ бзэджашIэр къаубытыгъ. Мы уахътэм уголовнэ Iофыр зэхафы.

Автомобильхэм ахэлъ апчхэр бзэджашIэхэм хаутых е ащ екIухэрэ IункIыбзэхэр къагъотых, нэужым агу рихьырэ ыкIи уасэ зиIэ пкъыгъо пстэури аратыгъукIы. Мыщ фэдэ гумэкIыгъо шъухэмыфэным фэшI сакъыныгъэ къызхэжъугъэфэнэу хэбзэухъумакIохэр къышъоджэх.

Iофыр зэхафыгъ

Илъэс 29-рэ зыныбжь кIэлакIэм ылъэныкъокIэ къызэIуахыгъэ уголовнэ Iофыр УФ-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ иотделэу Тэхъутэмыкъое районым щыIэм иследственнэ подразделение зэхифыгъ. ГъэпцIагъэ зыхэлъ бзэджэшIагъэ зэрихьагъэу ар агъэмысэ.

Мыщ фэдэ бзэджэшIагъэ ащ зэрэзэрихьагъэр хэбзэухъумакIохэм къафэзыIотагъэр поселкэу Яблоновскэм щыпсэурэ хъулъфыгъэр ары. Ащ полицием икъулыкъушIэхэр зэрэщигъэгъозагъэхэмкIэ, гъэпцIагъэкIэ ахъщэ шIуаштагъ. Мы Iофыр зэхафызэ, бзэджэшIагъэм лъапсэу фэхъугъэр хэбзэухъумакIохэм агъэунэфыгъ. 2017-рэ илъэсым гъатхэм ыпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ хъулъфыгъэр кIэлакIэм IукIагъ ыкIи IофшIэпIэ чIыпIэ зэригъэгъотынымкIэ ащ IэпыIэгъу фэхъунэу ыгъэгугъагъ. Зэхэщэн Iофыгъохэр ыгъэцакIэхэу ыIозэ кIэлэ ныбжьыкIэм пчъагъэрэ ахъщэ къыIихыгъ. Ау иIоф зэхэфыгъэ зэрэмыхъущтыр ятIонэрэм къызыгурэIом, хэбзэухъумакIохэм закъыфигъэзагъ. БзэджашIэр къаубытыгъ, ышIагъэми ар еуцолIэжьыгъ. Зэрарэу къалъытагъэр сомэ мин 700-м ехъу. Уголовнэ Iофыр Тэхъутэмыкъое район хьыкумым зэхифыщт.

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ ипресс-къулыкъу.