Тхьамафэм ихъугъэ-шIагъэхэр

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ къызэритырэмкIэ, блэкIыгъэ тхьамафэм республикэм бзэджэшIэгъэ 48-рэ щызэрахьагъ.

Ахэр: машинэр рафыжьагъэу 4, тыгъуагъэхэу 19, гъэпцIагъэ зыхэлъ бзэджэшIэгъи 5, нэмыкIхэри. Экономикэм ылъэныкъокIэ хэбзэгъэуцугъэр гъогогъуи 4-рэ аукъуагъэу хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм къыхагъэщыгъ. БзэджэшIагъэ зезыхьагъэу зэгуцафэхэрэ нэбгырэ 38-рэ агъэунэфыгъ, зэхафын алъэкIыгъэр процент 70-м ехъу.

Адыгеим игъогухэм хъугъэ-шIэгъи 7 къатехъухьагъ, ахэм нэбгыри 2 ахэкIодагъ, нэбгыри 7-мэ шъобжхэр атещагъэхэ хъугъэ. Ешъуагъэу рулым кIэрысхэу водитель 40 къаубытыгъ, гъогурыкIоным ишапхъэхэр гъогогъу 3061-рэ аукъуагъэу къыхагъэщыгъ.

Бзылъфыгъэр ыгъэпцIагъ

Республикэм икъэлэ шъхьаIэ щыпсэурэ илъэс 26-рэ зыныбжь хъулъфыгъэм ылъэныкъокIэ къызэIуахыгъэ уголовнэ Iофыр УФ-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ иотделэу Мыекъуапэ щыIэм иследственнэ подразделение зэхифыгъ. ГъэпцIагъэ зыхэлъ бзэджэшIагъэ зэрихьагъэу ар агъэмысэ.

2017-рэ илъэсым, чъэпыогъум Урысыем ишъолъыр горэм щыпсэурэ бзылъфыгъэр зэрагъэпцIагъэм епхыгъэ къэбар хэбзэухъумакIохэм къаIэкIэхьагъ. КъызэрэнэфагъэмкIэ, гъэпцIагъэкIэ бзылъфыгъэм сомэ мини 100 шIуаштагъ. Полицием иIофышIэхэм зэхащэгъэ уплъэкIунхэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, агъэпцIагъэмрэ бзэджашIэмрэ ИнтернетымкIэ нэIуасэ зэфэхъугъэх. Ахъщэ чIыфэ зытырэ организацием Iоф щишIэу хъулъфыгъэм зыкъыгъэлъэгъуагъ ыкIи бзылъфыгъэм ищыкIэгъэ кредитыр къырихынымкIэ IэпыIэгъу фэхъунэу ыгъэгугъагъ. Ау ар ыгъэцэкIэным пае ахъщэм изы Iахь ежь исчет къыригъэхьан фаеу бзылъфыгъэм риIуагъ. Мазэм къыкIоцI бзэджашIэм ыIорэр зэкIэ ащ ыгъэцэкIагъ.

Следствием икъулыкъушIэхэм уголовнэ Iофыр зэхафыгъ ыкIи хъулъфыгъэм лажьэ зэриIэр зэрытхэгъэ тхьапэхэр хьыкумым IэкIагъэхьагъ.

Мыщ фэдэ чIыпIэ шъуимыфэным фэшI сакъыныгъэ къызхэжъугъэфэнэу, гъэпцIакIохэм аIорэм шъуемыдэIунэу хэбзэухъумакIохэр къышъоджэх.

Ешъуагъэу машинэр рифыжьагъ

Тикъэлэ шъхьаIэ щыпсэурэ илъэс 26-рэ зыныбжь хъулъфыгъэм УФ-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ иотделэу Мыекъуапэ щыIэм идежурнэ часть зыкъыфигъэзагъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, мэфэ заулэкIэ узэкIэIэбэжьмэ, иавтомобилэу ВАЗ-21099-р бзэджашIэм рифыжьагъ. Мыщ лъапсэу фэхъугъэм изэхэфын фэгъэзэгъагъэх полицием иуполномоченнэ участковэхэр. ХэбзэухъумакIохэм уплъэкIунхэр рагъэкIокIыхэзэ мы бзэджэшIагъэр зезыхьагъэр агъэунэфын алъэкIыгъ.

КъызэрэнэфагъэмкIэ, мы мафэм автомобилыр зыем дэжь инэIосэ хъулъфыгъэр къэкIуагъ. НэбгыритIур зэдешъуагъ. Бысымыр зыхэчъыем, хьакIэм машинэ IункIыбзэхэр къызIэкIигъахьэхи, автотранспортыр рифыжьагъ.

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ Къэралыгъо автоинспекцием икъулыкъушIэхэм ешъуагъэу рулым кIэрыс хъулъфыгъэр къагъэуцугъ ыкIи хэбзэукъоныгъэ зэрэзэрихьагъэм къыхэкIыкIэ машинэр Iахыгъ. Ар зыдагъэуцугъэ чIыпIэм участковэ уполномоченнэхэр къэкIуагъэх ыкIи автомобилыр ащ къыщагъотыжьыгъ.

БзэджашIэм ылъэныкъокIэ уголовнэ Iоф къызэIуахыгъ, зэхэфынхэр макIох.

Нэбгыри 175-рэ ауплъэкIугъ

Оперативнэ-пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэу «ЕджапI» зыфиIорэр Адыгеим щыкIуагъ. ХэбзэухъумакIохэм ащ изэфэхьысыжьхэр ашIыгъэх. Еджэным изэхэщэн щынэгъончъэу щытыным, зыныбжь имыкъугъэхэм хэбзэукъоныгъэхэр ыкIи бзэджэшIагъэхэр зэрамыхьанхэм ар фытегъэпсыхьагъэу щытыгъ.

Полицием иIофышIэхэр зэгурыIоныгъэ зэрымылъ унэгъо 69-мэ ащыIагъэх, профилактическэ учетым хэт зыныбжь имыкъугъи 175-рэ ауплъэкIугъэх. Зэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, кIэлэцIыкIу 35-рэ (ушхьагъу ямыIэу) еджапIэм кIохэрэп. Административнэ протоколи 100 фэдиз зэхагъэуцуагъ, ахэм ащыщэу 61-р зипшъэрылъхэр тэрэзэу зымыгъэцэкIэрэ ны-тыхэм алъэныкъокIэ.

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ ипресс-къулыкъу.