Тхьамафэм ихъугъэ-шIагъэхэр

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ къызэритырэмкIэ, шэкIогъум и 27-м къыщегъэжьагъэу тыгъэгъазэм и 3-м нэс республикэм бзэджэшIэгъэ 67-рэ щызэрахьагъ.

Ахэр: хъункIэн бзэджэшIагъэу 1, тыгъуагъэхэу 36-рэ, гъэпцIагъэ зыхэлъ бзэджэшIэгъи 4, нэмыкIхэри. Экономикэм ылъэныкъокIэ хэбзэгъэуцугъэр гъогогъуи 5-рэ аукъуагъэу хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм къыхагъэщыгъ. БзэджэшIагъэ зезыхьэгъэ нэбгырэ 39-рэ агъэунэфыгъ, зэхафын алъэкIыгъэр процент 60-м ехъу.

БлэкIыгъэ тхьамафэм Адыгеим игъогухэм хъугъэ-шIэгъи 9 къатехъухьагъ, ахэм зы нэбгырэ ахэкIодагъ, нэбгырэ 11-мэ шъобжхэр атещагъэхэ хъугъэ. Ешъуагъэу рулым кIэрысхэу водитель 39-рэ къаубытыгъ, гъогурыкIоным ишапхъэхэр гъогогъу 3422-рэ аукъуагъэу къыхагъэщыгъ.

Хьыкумым зэхифыщт

Ны мылъкум икъэралыгъо сертификатхэр зэратыгъэхэм атефэрэ ахъщэр гъэпцIагъэкIэ ашIозыштэгъэ бзэджашIэм ылъэныкъокIэ къызэIуахыгъэ уголовнэ Iофыр АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ иследственнэ гъэIорышIапIэ икъулыкъушIэхэм зэхафыгъ. ГъэпцIагъэ зыхэлъ бзэджэшIагъэ зезыхьагъэу агъэмысэрэр илъэс 31-рэ зыныбжь хъулъфыгъэу Мыекъуапэ щыпсэурэр ары.

ХэбзэухъумакIохэм зэрагъэунэфыгъэмкIэ, 2015 — 2016-рэ илъэсхэм Мыекъуапэ дэт риелторскэ компание горэм агъэмысэрэр ипэщагъ. Ны мылъкур къызэратыгъэхэу, псэупIэ зэзыгъэгъоты зышIоигъохэм ахъщэ чIыфэ зэраритыщтым фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэхэр бзэджашIэм адишIыщтыгъэх. Ащ къызэригъэнафэу цIыфхэм къызэIуахыгъэ расчетнэ счетым ахъщэр ригъахьэщтыгъ. Ау нэужым бзылъфыгъэхэр ыгъэделэщтыгъэх, ахъщэр зэкIигъэкIожьыщтыгъ, ПенсиехэмкIэ фондым мылъкур къызихьэкIэ, ар икIэрыкIэу аритыжьыщтэу ариIощтыгъ. Бзылъфыгъэхэм псэукIэ амалэу яIэхэр нахьышIу зэрэхъугъэр зэрыт тхьапэхэр пенсиемкIэ къулыкъухэм арахьылIэщтыгъэх ыкIи ны мылъкум исертификат илъ ахъщэр риелторскэ компанием исчет рагъэхьанымкIэ лъэIу тхылъ атхыщтыгъ. ПенсиехэмкIэ фондым къикIэу ахъщэр къызыIэкIахьэрэм ыуж бзэджашIэм ар ежь къызфигъанэщтыгъ. Следовательхэмрэ оперативникхэмрэ зэрагъэунэфыгъэмкIэ, ны мылъкум исертификат къызэратыгъэ нэбгырэ 14 бзэджашIэм ыгъэпцIагъэх, зэрарыр сомэ миллиони 5-м ехъугъ. Iофыр Мыекъопэ къэлэ хьыкумым зэхифынэу IэкIагъэхьагъ.

Имые машинэр ыщагъТэхъутэмыкъое районым щыпсэурэ хъулъфыгъэм ылъэныкъокIэ къызэIуахыгъэ уголовнэ Iофыр хэбзэухъумакIохэм зэхафыгъ. ГъэпцIагъэ зыхэлъ бзэджэшIагъэ зэрихьагъэу ар агъэмысэ.

Полицием икъулыкъушIэхэм зэрагъэунэфыгъэмкIэ, хъулъфыгъэ горэм имашинэ бэджэндэу ытыщтыгъ. Илъэсэу тызхэтым ижъоныгъуакIэ ащ дэжь клиентыр къэкIуагъ ыкIи автомобилыр охътэ гъэнэфагъэкIэ ыгъэфедэнэу зэриштэрэм епхыгъэ зэзэгъыныгъэм кIэтхагъ. Ащ къыдыхэлъытагъэу, бэджэндэу ыштэгъэ машинэм тефэрэ ахъщэм изы Iахь а чIыпIэ дэдэм къытыгъ, адрэ къанэрэр мазэ къэс счетым къыригъэхьан фэягъ. Ау автотранспортыр къызыIэкIахьэм ыуж хъулъфыгъэм зыкъигъэлъэгъожьыгъэп, ипшъэрылъхэри ыгъэцэкIагъэхэп. ХэбзэухъумакIохэм къызэралъытагъэмкIэ, зэрарыр сомэ мин 350-м кIэхьагъ. Полицейскэхэм оперативнэ-лъыхъун Iофтхьабзэхэр рагъэкIокIызэ, бзэджашIэри, ытыгъугъэ машинэри зыдэщыIэхэр агъэунэфынхэ алъэкIыгъ. А уахътэм ехъулIэу имые автотранспортыр бзэджашIэм ыщагъэу къычIэкIыгъ. Уголовнэ Iофыр Тэхъутэмыкъое район хьыкумым зэхифыщт, бзэджашIэм лажьэ иIэу загъэунэфыкIэ, илъэси 6-м нэс хьапс къыхьын ылъэкIыщт.

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ ипресс-къулыкъу.