Тхылъхэр джыри аштэх

Гурыт сэнэхьат зэзыгъэгъоты зышIоигъохэм Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иполитехническэ колледж Iоныгъом и 30-м нэс ятхылъхэр рахьылIэнхэ алъэкIыщт. Ахэр очнэ ыкIи заочнэ шIыкIэхэм атетэу ыпкIэ хэлъэу еджэщтых.

Очнэ шIыкIэм тетэу сэнэхьат 13-мкIэ тхылъхэр аштэх. Заочнэ шIыкIэм тетэу сэнэхьатиплIымкIэ тхылъхэр аштэх. ЗэкIэмкIи студент 200 фэдиз аштэнэу щыт. Политехничесэ колледжым учIэхьаным пае шапхъэу пылъхэр, зэреджэщтхэр нахь игъэкIотыгъэу зэзыгъашIэ зышIоигъохэр приемнэ комиссием ителефон номерэу 8 (8772)54-16-60-м теонхэ алъэкIыщт, джащ фэдэу абитуриентхэм апае къыдагъэкIыгъэ тхылъ цIыкIуми къэбарыр ит.

ДЕЛЭКЪО Анет.