ТхакIомрэ щыIэныгъэмрэ

Адыгеир къахегъэщы

Адыгэ Республикэм икъэралыгъо гъэпсыкIэ, лъэпкъ Iофхэм афэ­­гъэ­хьыгъэ тхылъыр Цурмыт Эльдар къалэу Анкара къыщыдигъэкIыгъ.

ТыркубзэкIэ къыхаутыгъэ тхылъым Октяб­рэ революцием ыпэкIэ адыгэмэ щыIакIэу яIагъэр къеIуатэ. Адыгэ автоном хэкур гъэ­псыгъэ зэрэхъугъэм, Совет хабзэм илъэ­хъан Адыгеим къырыкIуагъэм, Краснодар краим Адыгеир къыхэкIыжьи, хэбзэ шапхъэхэм атетэу республикэ зэрэхъугъэм ыкIи къэра­лыгъо гъэпсыкIэ иIэу зэрэпытагъэм, политикэ Iофхэм, адыгэхэм ящыIакIэ, демографием, лъэпкъ Iофхэм афэгъэхьыгъэ тхылъыр 2016-рэ илъэсым тыркубзэкIэ къыхаутыгъ. Зэфэ­хьысыжьхэр авторым ышIыхэзэ Адыгеим иполитикэ итарихъ ехьылIэгъэ апэрэ тхылъэу тыркуем къыщыдэкIыгъэм уегъэгъуазэ.

Цурмыт Эльдар 2018-рэ илъэсым иящэ­нэрэ тхылъ Тыркуем къыщыдигъэкIыгъ. Дунэе лъэпкъ зэфыщытыкIэхэм ыкIи дунэе политикэм ар афэгъэхьыгъ. ТхакIор мы мафэхэм Мыекъуапэ къэкIуагъэу гущыIэгъу тыфэхъугъ.

Апшъэрэ еджапIэр, магистратурэр Цурмыт Эльдар Тыркуем къыщиухыгъэх, иIа­хьылхэм Мыекъуапэ къагъэзэжьыгъ.

— Илъэс 40 сыныбжь, сэри Адыгеим сыкъэкIожьы сшIоигъу. СишIэныгъэ хэзгъэ­хъон симурад, — къытиIуагъ тхакIоу, шIэныгъэлэжьэу Цурмыт Эльдар.

Республикэм щыпсэу зыхъукIэ, адыга­бзэ­ри нахьышIоу зэригъэшIэн гухэлъ зэри-
Iэм тыщигъэгъозагъ.

Сурэтым итыр: Цурмыт Эльдар.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.