Туроператорэу «Аскелла»

Адыгеим итуроператорхэмрэ итурагентствэхэмрэ кIэу, цIэ дахэ зыфаусыгъэ «Аскеллэр» къахэхъуагъ. Жъогъобынэу «Стрелецым» хахьэхэрэм ащ фэдацIэ иIэу, зэпэлыдыжьэу жъогъо ин ахэт. Туроператорэу «Аскеллэри» джащ фэдэу къахэщынэу, цIэрыIо хъунэу, цIыфыбэ къызэрищэлIэнэу изэхэщакIохэр мэгугъэх.

«Аскеллэр» Мыекъопэ пивэшI заводым игенеральнэ директорэу Пэнэшъу Къэплъан игукъэкIыкIэ ыкIи ишIоигъоныгъэкIэ зэхащагъ. Ипащэр адыгэ бзылъфыгъ, банковскэ системэм бэрэ Iоф щызышIэгъэ Къыкъ Бэлл ары. ТуроператорыкIэм иIофышIэхэм ягухэлъхэм ащ нэIуасэ тафишIыгъ.

— Тиреспубликэ мыиными туристическэ хъызмэтым хэщагъэу Iоф зышIэрэ турагентхэри, туроператорхэри макIэхэп. «Аскеллэр» ахэм зэратекIырэр къытфэIуатэба.

— Шъыпкъэ, макIэп туризмэм пылъыр. Тэ лъыдгъэкIуатэ тшIоигъоу къыхэтхыгъэр лъэпкъ туризмэр ары. ЗичIыгужъ къыфэзэщырэ цIыфхэм афэгъэхьыгъэ турхэр непэ игъэкIотыгъэу агъэфедэу пфэIощтэп.

IэкIыб къэралыгъохэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм ятэжъ пIашъэхэр зыщыпсэущтыгъэ хэкужъыр зылъэгъу шIоигъоу бэ ахэтыр. Ащ кIэхъопсызэ дунаим ехыжьыгъэхэри макIэп. Хэхэс адыгэхэм IэпыIэгъу тафэхъу тшIоигъу. Зырызэу къакIохэрэм афэмыдэу, куп-купэу къызэрэугъоихэу Адыгеим къызыкIохэкIэ, тапэгъокIынэу, тишIуагъэ ядгъэкIынэу, ячIыгужъ зыфэдэр, дгъэлъэпIэрэ чIыпIэхэр ядгъэлъэгъунхэу тыхьазыр.

— БэшIагъэп туроператорыр зызэхэшъущагъэр. ЦIыф жъугъэхэм джыри икъоу шъуашIэрэп, ау нэIуасэ шъузфэхъугъэхэри щыIэх. Хэта ахэр?

— Апэрэ инвестиционнэ форумэу Мыекъуапэ щыкIуагъэм тэри тыхэлэжьэгъагъ. КъекIолIэгъэ пстэумэ талъэгъугъ. IэкIыбым щыщхэу Тыркуем къикIыгъэ инвесторхэр ары нахьыбэу хэлэжьагъэхэр. Этнотуризмэм тегъэпсыхьагъэу туроператор щыIэ зэрэхъугъэр ахэм ашIогъэшIэгъоныгъ. Стендэу дгъэхьазырыгъэм къекIолIагъэх, къыткIэупчIагъэх, тызэдэгущыIагъ. МэкъэгъэIу буклетэу дгъэхьазырыгъэхэм афэдэхэр тIахыгъэх, Тыркуем зыдащагъэх.

НэмыкI къэралыгъохэу тилъэпкъэгъухэр зыщыпсэухэрэми зэпхыныгъэхэр адэтэшIых. Израиль, Иорданием ащыIэ адыгэхэм тадэгущыIэ. Интернетым ишIуагъэ къэкIо, «Аскеллэм» исайт къызэIутхыгъ. Хэгъэгу зэфэшъхьафхэм ащкIэ тыкъашIэу рагъэжьагъ. Америкэм щыпсэурэ инвесторэу лъэпкъ цIыкIухэм ящыIакIэ зышIогъэшIэгъоныр къытфытеуагъ. НэIуасэхэр тапэкIи тшIыщтых.

— Тилъэпкъ къыхэкIыгъэхэм шъуиIоф нахь зэрафэгъэзагъэр къыхэогъэщы. ТапэкIэ шъуигухэлъхэм зызэряжъугъэушъомбгъущтыри гъэнэфагъа?

— Хэгъэгу кIоцI туризмэми тыхэщагъэу Iоф тшIэнэу тыфай. ТарэшI нахьыбэу цIыфхэм, тэ ядгъэлъэгъун пае тыкъэнэщтэп.

Непэ туристхэм апае программитIу дгъэхьазырыгъахэ. Зым «Прикоснись к Родине», ятIонэрэм «Урысые ШвейцариекIэ» тяджагъ. Апэрэр хэхэс адыгэхэм апай, нэмыкIхэм ятIонэрэр ашIогъэшIэгъоныщт. Тыди къикIыхэрэм тапэгъокIынэу тыхьазыр.

Тилъэпкъэгъухэр къакIохэмэ, къалэр ядгъэлъэгъущт, лъэпкъ музеим, апшъэрэ еджапIэхэм, Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэ спортивнэ Унэшхом ядгъэплъыщтых. Адыгэ къуаджэхэм ащыщэу Фэдз нэIуасэ фэтшIыщтых. ТичIыгу идэхагъэ нэрылъэгъу афэхъунэу Лэгъо-Нэкъэ тешъо, псыкъефэххэр, исп унэхэр, Азишскэ гъочIэгъыр, адыгэ щаир къызщыкIырэ чIыпIэр, Гъозэрыплъэ, Кавказскэ заповедникыр ядгъэлъэгъущтых. Адыгэ шхынхэм ахэдгъэIэщтых, лъэпкъ орэдхэм ядгъэдэIущтых, къашъохэм ядгъэплъыщтых.

— Бэлла, турхэр зыфэдэщтхэр, уасэхэр зыгъэнафэхэрэр, хьакIэхэм апэгъокIыщтхэр шъоры къыхэзыхыхэрэр. Ахэр зыгъэцэкIэщтхэр хьазырха?

— КъакIохэрэр Краснодар къыздэбыбыщтхэр. Ахэр самолетым къызэрикIыхэу, адыгэ чIыгум щэIэфэхэкIэ зыдэкIощтхэри, зэрысыщтхэри, зыщышхэщтхэри къыхэтхыгъахэх. КъезыщэкIыщтхэр, адыгэ лъэпкъым итарихъ къырыкIуагъэр къафэзыIотэщтхэр, чIыпIэ дахэхэр язгъэлъэгъущтхэр тиIэх.

Краснодар автобускIэ тащыпэгъокIы, Мыекъуапэ къэтэщэх, хьакIэщхэм арэтэгъэтIысхьэх, шхапIэхэр ятэгъэлъэгъух. ХьакIэхэр зыщыпсэущтхэм ащыщых «Зихиер», «БИБА Апартаментыр», «Турист» зыфиIохэрэр.

Турхэр мэфи 4-м, 5-м ыкIи 7-м атегъэпсыхьагъэхэу зэхэдгъэуцуагъэх. КъакIохэрэм «пустой пакет» зыфаIорэм фэди агъэфедэн алъэкIыщт, ащ ежьхэр зыфэе чIыпIэхэр къыхахынхэу амал къареты.

— Уасэхэр къыхэшъухыгъахэха?

— Ахэм якъыхэхын псынкIагъэп. Анахьэу апэрэ турым тефэщтым тигъэгумэкIыгъ, ар къыхэтхыным ыпэу ткъош республикэхэми, нэмыкI чIыпIэхэми уасэу ащыIэхэм такIэупчIагъ. Турым ыосэщтыр доллар 350-м къыщежьэнэу тетыубытагъ.

— Гъатхэр къэсыгъах. Дунаир къэфэбэжьы. Апэрэ зыгъэпсэфэкIо купхэр шIэхэу къэкIонхэу шъогугъа?

— Адыгэ хэхэсхэр нахьыбэу зыщыпсэухэрэр быслъымэн къэралыгъохэр ары. Мыгъэ нэкIмазэр жъоныгъокIэ — мэкъуогъу мазэхэм атефэ, арышъ, шышъхьэIум къыщегъэжьагъэу зыгъэпсэфакIохэм тяжэщт. Ащ емылъытыгъэу илъэсым къыкIоцI туристхэр Адыгеим къэкIонхэ алъэкIыщт.

— Лъэпкъым хигъэунэфыкIырэ мафэхэм аужырэ илъэсхэм кIэхэри къахэхъуагъэх. Адыгэ быракъым, адыгэ шъуашэм, къуаем, къэбым ямафэхэр, нэмыкIхэри джы тиIэ хъугъэх. Дэгъуба ахэм атефэу къакIохэмэ?

— Къыбдесэгъаштэ, мары гъэтхапэм адыгэхэм илъэсыкIэр къызщырагъахьэщтыгъэ мафэр къэсы, репатриантхэм ямафэ къэблагъэ, исп унэхэми гъэмафэм уякIолIэнкIэ нахь псынкI. Арышъ, зыгъэпсэфакIохэр къакIохэмэ блэкIыгъэ уахътэм имызакъоу тинепэрэ щыIакIи, джырэ зэфыщытыкIэхэри, Адыгеим хэхъоныгъэу ышIыгъэхэри ядгъэлъэгъущтых.

— КъызэрэпIорэмкIэ, «Аскеллэр» Iофым фэхьазыр, хьакIэхэм яжэ.

— Ары, регистрациер тшIыгъахэ, Урысыем итуроператорхэм яреестрэ тыхагъэуцуагъ, туроператорым, ищыкIагъэ хъумэ, пшъэдэкIыжь зэрихьыщтым пэIуигъэхьащт мылъкур страховать тшIыгъахэ. Туристхэм тяжэ, хьакIэхэм шIухьафтын цIыкIоу яттыщтхэр — кружкэхэр, блокнотхэр, ручкэхэр, пакетхэр «Аскеллэм» итамыгъэ атетэу дгъэхьазырыгъэх, тибуклетхэр шъолъырхэм аIэкIэтэгъахьэх. Ащ нэмыкIэу тапэкIэ адыгэхэр пасэм зыщыпсэущтыгъэхэ адыгэ къуаджэхэм афэдэ дгъэпсынэу тыфай, ар зыгъэпсэфакIохэм ашIогъэшIэгъоныщт.

— Шъуигухэлъхэр зэкIэ къыжъудэхъунхэу шъуфэтэIо. Гъогумафэ шъутехь!

— Тхьашъуегъэпсэу.

ДэгущыIагъэр ШЪАУКЪО Аслъангуащ.