Тренер шъхьаIэр — Ешыгоо Сэфэрбый

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Ешыгоо Сэфэрбый Мыекъуапэ ифутбол клубэу «Зэкъошныгъэм» итренер шъхьаIэу агъэнэфагъ. 2017 — 2018-рэ илъэс ешIэгъур гъэмафэм аухыщт. Мы мафэхэм командэм зиугъоижьыгъ, егъэджэн зэIукIэгъухэр зэхащэщтых.

Ешыгоо Сэфэрбый республикэм ифутбол щашIэ. «Зэкъошныгъэм» иешIакIоу, итренер шъхьаIэу щытыгъ. «Спартак» Налщык, «Динамо» Брянск, «Кубань» Краснодар, фэшъхьафхэм ятренер шъхьаIэу илъэсыбэрэ Iоф ышIагъ. Тренерхэр зыщагъэхьазырхэрэ апшъэрэ еджапIэр Москва къыщиухыгъ.

— 2017-рэ илъэсым иаужырэ мазэхэм «Зэкъошныгъэм» щешIагъэхэм, командэм къедгъэблагъэхэ тшIоигъохэм садэгущыIэ, унэшъо хэхыгъэхэр итэхъухьэх, — къытиIуагъ Ешыгоо Сэфэрбый. — Стадион зэтегъэпсыхьагъэ, спорт псэолъэ дэгъухэр тиIэх. «Зэкъошныгъэр» нахь дэгъоу ешIэн ылъэкIыщтэу сэлъытэ. Футболыр зикIасэхэу къытлъыплъэхэрэр дгъэгушIохэ тшIоигъу.

Тренер шъхьаIэу Ешыгоо Сэфэрбый иIэнатIэ зэрэIухьагъэм гугъэ инхэр етэпхых. Адыгэ Республикэм ифутбол къаIэтыжьынэу, стадионым щыкIорэ ешIэгъухэм цIыфыбэ сыдигъуи яплъынэу, «Зэкъошныгъэр» апэ ит командэхэм ащыщ хъунэу фэтэIо.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый