Тлъапсэ чыжьэу къыщежьэ

Адыгэ лъэпкъыр зэрэлъэпкъыжъ дэдэр непэ шIэныгъэлэжьыбэмэ къаIо. Ау ащ илъэс мини 6 — 7, зыгорэхэм мини 10 нахьыбэ къымыгъэшIагъэу зэратхырэр тшIотэрэзэп. Адыгэ лъэпкъыр пэсэрэ лъэпкъхэм зэращыщыр анахьэу къызыхэщырэр бзэр ары. Адыгабзэр къызежьэми, зызэтеуцоми дунаим тетыгъэхэр (цIыфхэри, псэушъхьэхэри) хъу-бзыкIэ зэтырафыщтыгъэхэп: джары тыбзи «род» зыфиIорэ категориер зыкIимыIэр.

ЦIыфхэм гъогуонэшхо къызэракIугъэм фэгъэхьыгъэу тхылъ гъэшIэгъоныбэ тиджырэ лъэ­хъан дунаим къытехьагъ. Ахэм зэу ащыщ «Реалии и каноны» зыфиIоу 2006-рэ илъэсым Налщык урысыбзэкIэ къыщыдэкIыгъэр. Ар зытхыгъэр къэбэртэе Iазэу (къэхъущт-къэшIэщтым щыгъуа­зэу) Пщынэкъо Артур. Ащ цIэ тедзэу иIэр (Артур Нара) ары тхылъ кIышъом тетлъагъо­рэр. Лъэпкъыр зэрыгушхон ылъэ­кIыщт тхылъ ар. Пщынэ­къом ащ щетхы джырэ цивилизациер пэсэрэ адыгэхэм къатекIыгъэу. НэмыкI тхылъхэми ар къэзыушыхьатырэ чIыпIабэмэ тащырехьылIэ.
АпэрапшIэ зигугъу къэсшIымэ сшIоигъор Елена Блаватскаям итхылъэу «Тайная доктрина» зыфиIорэр ары. Адыгэхэм афэгъэхьыгъэу зы гущыIи ащ дэтэп, ау Тибетрэ Индиемрэ къащигъо­тыгъэхэу ар къызтегущыIэхэрэм тилъэпкъ джыри ыгъэфедэрэ гущыIэхэри хабзэхэри къахэфэх.

Адыгэхэм тарихъ гъогушхоу къакIугъэм икъэбар илъэс мин пчъагъэхэм ышъхьэ къырамыхыщтыгъэмэ, джы тIэкIу-тIэ­кIузэ тарихъыр зыпкъ еуцожьы. Е. Блаватскаяр зыщыIагъэр я ХIХ-рэ лIэшIэгъур, зыщыпсэу­гъэр Англиер ары, итхылъхэр зэритхыгъэри инджылызыбз. УрысыбзэкIэ зэрадзэкIхи 2004-рэ илъэсым ахэр Москва къыщыдагъэкIыгъэх.

Пэсэрэ шумерхэм, хьатхэм, халдейхэм ятхыгъэ гъэшIэгъонхэу етIэ такъырхэм (глиняные таблички) атедзагъэу къагъэнагъэхэр дунаим къытехьажьых.

Пщынэкъо Артур итхылъ зэритымкIэ, «цIыф» зыфиIорэ гущыIэр тIоу зэхэт: цIы (цIыу) – сияющий + фы (свет). НэмыкIэу къэпIон хъумэ, «сияющий свет» (субстанцие мэхьанэ иIэу). Сыда шъуIуа пэсэрэ адыгэхэм ащ фэдэ гущыIэр агъэфедэныр къызыхэкIыгъэр? Ащ иджэуап Пщынэкъом итхылъ дэтэп, Е. Блаватскаям итхылъхэр ары зыдэбгъотэщтыр. ЦIыфыр дунаим къызытехъуагъэм къыщегъэжьагъэу раситф щыIагъэу, плIыр дунаим текIыжьыгъэу, джырэ цIыфхэр ятфэнэрэ расэм щыщхэу Елена Блаватскаям елъытэ ыкIи ятфэнэрэ расэм «арийскэкIэ» еджэ. Ащ зэриIорэмкIэ, чIыгум расибл тетыщт, яхэнэрэмрэ яблэ­нэ­рэмрэ джыри ащ къытехъощтых. Дунаим текIыжьыгъэхэ расэхэм къатегущыIэзэ, апэрэ расэм хахьэхэрэм Iэпкъ-лъэпкъ ямыIагъэу, ау иныгъэхэу, цIыухэу, нэфэу щытыгъэхэу ащ еIо. ГущыIэу «цIыфыр» джащыгъум агъэфедэу зэраублагъэм щэч хэлъэп. Илъэс миллион тхьапш шъуIуа ащ ыуж тешIэжьыгъэщтыр? Чыжьэ дэдэу бзэу къыщежьагъэр тилъэхъанэ къызэрэнэсыгъэр хьалэмэт дэд.

ЯтIонэрэ расэм Iэпкъ-лъэпкъ (материальное тело) ыгъоты­гъэу, ау цIыфхэр хъу-бзыкIэ зэтырамыфыщтыгъэхэу, «гермафродит» зыфаIорэм фэда­гъэхэу Е. Блаватскаям етхы. Адыгабзэм род зимыIэкIэ, а лъэхъэнэ чыжьэр арыщтын ар зызэтеуцуагъэр.

Ящэнэрэ расэр хъу-бзыкIэ зэтекIыщтыгъэу Е. Блаватскаям етхы. Дунаим апэ къытехъуагъэр цIыфыр арэу, псэушъхьэхэр ыужкIэ къэхъугъэхэу, ау ахэр хъу-бзыкIэ нахьыпэу зэтекIыгъэ­хэу ащ елъытэ. Лъэпкъыжъ дэдэхэр Тхьэшхом АнэкIэ еджэщтыгъэхэу Е. Блаватскаям еIо. Ар зэрэшъыпкъэри адыгабзэм къегъэнафэ. ГущыIэу «адыгэр» «антыхэм» къазэратекIыгъэм апэу тегущыIагъэр Нэгумэ Шор. ГущыIэу «анты» зыфиIорэр тIоу зэхэт: «анэ» + «тын». Къэзыгъэ­шIыгъэхэ Анэм итынэу цIыфхэм залъытэжьыщтыгъ. Ткъош абазэхэр джы къызнэсыгъэми Тхьэшхом «Анча» аIозэ еджэх.

Халдейхэм къагъэнэгъэ тхыгъэм зэритымкIэ, Уашъом къикI­хэу къафакIохэрэ мэлэIичхэм (ангелхэм) анунаки (анунэкъо) араIощтыгъ. Мыри Iахьищэу зэхэт: анэ + унэ + къо (сыны материнского дома).

Ящэнэрэ расэм иапэрэ Iахь цIыфэу псэугъэхэм зэхэшIыкI яIагъэу, ау акъыл амыгъотыгъа­гъэу, цIыфхэм а лъэхъаным щыIэгъэхэ псэушъхьэ инхэм адэпсэухэу аублагъэу, номинхэр джащыгъум къэхъугъэхэу еIо Е. Блаватскаям. ЦIыф зэхэтыкIэр мытэрэзэу зылъытэгъэхэ ану­нэкъохэм цIыфхэм акъыл аратынэу рахъухьэ. Ямурад къа­дэхъуным пае цIыф сурэт яIэу анунэкъохэр чIым къытехьанхэ фаеу мэхъух. Ахэм пшъэшъэ анахь дахэхэр, анахьышIухэр шъхьэгъусэ ашIыхэзэ, бынэу къафэхъухэрэм акъыл аратыщтыгъ.

А лъэхъаным дунаим тетыгъэ лъэпкъ пстэуми ащ лъыпытэу акъыл агъотыгъагъэп, акъыл тIэкIу зынэсыгъи, зэрамытыгъа­хи щыIагъ. Лъэпкъхэм ателъ Гунахьэм (Закон кармы) ар епхыгъагъэу Е. Блаватскаям елъытэ. Акъыл зыгъотыгъэхэ цIыфхэм хьаткIэ зэджэжьхэу аублэ. Зэпырыгъэзагъэу а гущы­Iэм укъеджэмэ, «тхьэ» зэрэ­хъурэр гъэшIэгъон.

А лъэхъаным акъыл зыгъотыгъэхэ цIыфхэм лъэкIышхо яIагъ. ЦIыфхэм «ящэнэрэ нэ» (третий глаз) яIэ мэхъу, ащкIэ Анэ-Тхьэшхом, Космосым зырапхыщтыгъ, ясыд фэдэрэ упчIи иджэуап ащ лъыпытэу къагъоты­щтыгъ. Е. Блаватскаям зэритхырэмкIэ, Анэ-Тхьэшхор джащ фэдизэу Иныгъэти, Нэфыгъэти, Лъэшыгъэти ащ цIэ фаусэу пэсэрэ цIыфхэр еджэщтыгъэхэп. Адэ сыда гущыIэу «Тхьэм» къикIырэр? Ари тIоу бгощымэ хъущт: тын + хьэ. НэмыкIэу къэпIон хъумэ, акъыл зиIэ цIыфыр зитын, ежъугъапш ар «антым» (анэ + тын). Адыгэ цIаби, ахэм къатекIыгъэхэ лъэ­къуацIэхэри «хьэ»-кIэ къызкIе­жьэхэрэр джы къызгурыIуагъ.

Е. Блаватскаяр Индием къы­тегущыIэ зыхъукIэ, акъылышхо зиIэхэ цIыфхэм «Махатма»-кIэ яджэ. Ащ зэрилъытэрэмкIэ, шIэныгъэ пстэури къызыщежьагъэр Индиер ары. Ар мытэрэзэу сэ къысщэхъу, сыда пIомэ Индием щыряIэ тхьабэмэ ацIэхэм «тхьэ» гущыIэр апытэу атхы. Е. Блаватскаям итхылъхэми ащ фэдэ цIабэ къахэфэ. ГущыIэм пае, «Парамартха», «Шата­патха», «Ашваттха», «Вайкунтха лока», нэмыкIхэри. Блаватскаями, Пщынэкъоми зэраIорэмкIэ, Буддэ ыцIэр «Гаутама Ситхартха» (адыгабзэкIэ – Ситхьэр тхьэ).

Зы лъэхъанэ горэм Тхьэшхом цIыфхэм ящэнэрэ нэр аIехыжьы. Нэгъой ушэтакIоу, нэм еIэзэрэ врачэу Эрнест Мулдашевыр гъэшIэгъонэу ащ къытегущыIэ. Ащ итхылъэу «От кого мы произошли» зыфиIорэм щетхы а къэбарыр Индием щыщ Iазэм (мастеркIэ заджэрэм) къыфиIотагъэу. А пычыгъор урысыбзэкIэ къэтэты: «…Расскажите подробнее о каждом послании. —«So Hm» – это великие слова, — начал рассказывать мастер. — Правильно читается не So (соу), а Sa (са) и не Hm (хм), а Q и Hm (ыхм). So озна­чает «Я тот», Hm означает «Я есть сам». А общий смысл «So Hm» означает — мастер поднял палец — «реализуйтесь сами» (Э. Мулдашев. «От кого мы произошли», вып. 2002 года, стр. 90).

Тхьэшхом цIыфхэм къафигъэ­кIогъэ гущыIитIур – «Сэ» — я, «ыхм» — Iыхын (забрать, взять) – адыгабзэу зэрэщытыр гъэшIэгъонба? Индием щыщ Iазэми (мастеркIэ заджэрэми), Э. Мул­дашевми япкIыхьапIэ къыхэфагъэп илъэс миллион пчъагъэ зыныбжь а гущыIитIур зыгъэфедэрэ лъэпкъ джыри дунаим тетыныр.

Iазэхэм яIэзэжьэу, ящэнэрэ нэ зиIэ бзылъфыгъэ ныбжьыкIэу Анастасие фэгъэхьыгъэу Владимир Мегре тхылъ гъэшIэгъоныбэ къыдигъэкIыгъ. Бзылъфыгъэр Сыбыр мэзым (тайгам) щэпсэу, Космосым зырипхын, сыд фэдэрэ блэкIыгъэ Iофыгъуи зэхифын елъэкIы. Илъэс мин пчъагъэкIэ узэкIэIэбэжьмэ, цIыфхэм ящэнэрэ нэ зэряIа­гъэр Анастасие къеушыхьаты. Илъэс минипшIкIэ узэкIэIэбэжьмэ, цIыф зырызмэ джыри ящэнэрэ нэр яIагъэу ащ къеIуатэ. Ащ фэдэхэр лъэпкъхэм япащэу агъэнафэщтыгъэх. Яхьадэгъу къызыскIэ (ящэнэрэ нэ зиIэхэм ар къазылъыIэсыщтыр ашIэ­щтыгъ), ахэм исп унэ афагъэуцущтыгъ. Ащ псаухэзэ ихьэхэти, тонн пчъагъэ зионтэгъугъэ мы­жъуашъхьэр тырагъэлъэдэжьти, ащ щылIэщтыгъэх, ау апсэ а исп унэм къинэщтыгъ. Джарэущтэу зыкIэзекIощтыгъэхэр ящэнэрэ нэ зимыIэжьхэ цIыфхэм IэпыIэгъу афэхъунхэу ары. Анастасие къызэриIорэмкIэ, а исп унэхэм агупэкIэ цIыфхэр гъуа­нэм Iууцохэти, псэр упчIэжьэгъу ашIыщтыгъ. Ахэм адэжь кIонхэу тIэкIу-тIэкIузэ цIыфхэм ханэжьыгъэми, псэхэр а исп унэхэм джы къызнэсыгъэми арысхэу, ахэр пкъутэ мыхъущтхэу Анастасие елъытэ.

Исп унэр зыкъутэхэрэм тхьамыкIагъо къызэряхъулIэщтыр а бзылъфыгъэм къеIо. Мыщ фэдэ щыси къехьы: пачъыхьагъум илъэхъан, Кавказыр заштэгъэ нэуж, чыристан диныр зылэ­жьы­хэрэм исп унэ пчъагъэ зэхакъути, чылысэу ашIырэм ылъапсэ (фундаментым) пае мыжъо къутэфэ 32-рэ агъэфедэгъагъ. А гунахьышхоу ашIагъэри апщыныжьыгъэу, Совет хаб­зэр къызыдахым хьазаб арагъэ­щэчызэ динлэжь нэбгырэ 32-рэ аукIыгъэу, зы мыжъом зы дин пащэ текIодагъэу Анастасие еIо.

А исп унэхэм арысхэ псэхэм адэжь непи упчIэжьэгъоу укIомэ хъущт. Ящэнэрэ нэ зимыIэжь цIыфхэм «нэрыткIэ» (нарткIэ) зэджэжьхэу рагъажьэ.

ЦIыфхэм ящэнэрэ нэр агъэфедэ зэхъум лъэкIышхо яIагъэ­ти, тхэнхэуи, еджэнхэуи ящыкIэгъагъэп. Ящэнэрэ расэм ия 2-рэ Iахь цIыфхэм ящэнэрэ нэр ашIокIодэу аублагъэу Елена Блаватскаям етхы. Ау илъэс мин пчъагъэ ащ текIодагъэу, цIыф пстэуми ар зэу ашIомыкIодыгъэу, илъэс минипшIкIэ узэкIэIэбэжьмэ, апсэ икъэбзагъэ елъытыгъэу цIыф зырызмэ джыри ящэнэрэ нэр яIагъэу Анастасие къеIо.
Ящэнэрэ нэ зиIэхэр пащэу зэрагъэуцущтыгъэхэр (Анастасии джарэущтэу елъытэ) О. Р. Генри итхылъэу «Хетты» зыфиIоу 1987-рэ илъэсым къыдэкIыгъэми къегъэшъыпкъэжьы. Хьатхэм япащэ «Лабарна»-кIэ еджэщтыгъэхэу О. Генри ащ щетхы. Ежъугъапш ар адыгабзэм: лIы+бэр+нэ. Ащ къыхэфэрэ пычыгъоу «нэр» ящэнэрэ нэу зэрэщытым щэч хэлъэп. УрысыбзэкIэ ар къызэрэпIощтыр: «Мужчина — глаз народа».

Е. Блаватскаям зэритхырэмкIэ, Анэ-Тхьэшхом къыгъэхъугъэ пстэуми (мыжъоми, къэкIхэрэми, ЧIыгуми, Тыгъэми) Псэ яI. Тызыщыпсэурэ ЧIыгум ы Псэ «ЛхассэкIэ» еджэщтыгъэхэу, ащ пае Тибет икъэлэ шъхьаIэ «Лхассэ» фаусыгъэу ащ етхы. А цIэр ти Адыгэ Хасэ ыцIэ ежъугъапш. Ар ЧIыгум ы Псэ ыцIэ зэрепхыгъэм щэч хэлъэп.

Куджева (Хьабэчыр) Люс.