«Тищагу»

Партиеу «Единэ Россием» ипро­ектыкIэу тызыхэт илъэсым зигъэцэкIэн рагъэжьагъэм джары зэреджагъэхэр. Ар илъэситфыкIэ аухынэу щыт. Проектым нахь игъэкIотыгъэу къыдилъытэхэрэр муниципалитетхэм якъэлэ гупчэхэм адэт унэ зэтетхэм ящагухэр зэтегъэпсыхьэгъэнхэр ары. Мы Iофыгъом пэIуагъэхьащт ахъщэр федеральнэ бюджетым къыдилъытагъэу щыт, илъэситфым къыкIоцI Урысыем ишъолъырхэм сомэ миллиард 20 къафатIупщыщт.

Проектым Адыгэ Республикэри хэлажьэ. Программэм 2017-рэ илъэсым тырагъэкIодэ­нэу сомэ миллиони 109-рэ агъэнэфэгъах. Ащ щыщэу мил-ли­он 80-р федеральнэ, 29-р республикэ бюджетхэм зэ­халъхьа­­щтых. «Тищагу» зы­фиIорэ программэм щыщ Iахьэу тызыхэт илъэсым агъэ­цэкIэщтхэм ягугъу Мыекъопэ къэлэ администрацием псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымкIэ иотдел ипащэу Оксана Алтуховам къыт­фишIыгъ.

— Сомэ миллиони 109-м щы­щэу процент 70-р щагухэм язэтегъэпсыхьанрэ ягъэ­кIэрэ­кIэнрэ атедгъэкIодэщт, къанэ­рэм­кIэ чIы­пIэ гъэнэфэгъэ цIыф­кIуапIэ­хэм ащыщэу къыхэтхыщт, ар ущы­зэ­IукIэным ыкIи зыщыбгъэ­псэ­фыным тегъэпсыхьагъэу тшIыщт.

— Щагухэр зэрэхъунхэу ыкIи зыфэдэнхэу фаехэмкIэ цIыфхэр Iофыгъом къыхагъэ­гущыIэнхэу, яшIоигъоныгъэхэр къыдалъытэнхэу В. Путинми, Д. Медведевми къа-Iуагъ. Ар игъо шъыпкъэу сэ сэ­лъы­тэ, о сыдэущтэу уеплъыра?

— Тэри ащ детэгъаштэ. Мы Iофыгъом тишъыпкъэу Iоф дэ­тэшIэ. Къэлэ администрацием ипащэ иунашъокIэ цIыфхэм къыдалъытэнэу щыт Iофыгъохэр зэрытхэгъэхэ тхылъхэр дгъэхьа­зырхи, общественнэ зыгъэIоры­­шIэжьынымкIэ ­товариществэхэм (ТОС-м) афэдгъэхьыгъэх. Унэ пэпчъ ащыпсэухэрэр зэхэ­гущы­­Iэжьынхэшъ, ящагухэр та­пэкIэ зыфэдэщтхэр къагъэнэфэщтых.

— Ащ фэдэ тхылъхэр зыIу­кIагъэхэри, зыIумыкIагъэхэри щыIэх, сыда арэущтэу зы­кIэхъугъэр?

— ЦIыфхэр зэрыгъозэщтхэ лъэныкъохэр зэхэдгъэуцохи, тхылъхэр дгощынхэу едгъэжьа­гъэу унэшъуакIэ къытфагъэ­хьыгъ. Ахэм къыдалъытэн фэе Iофтхьабзэхэр Урысые Федера­цием и Правительствэ нахь игъэ­кIотыгъэу къызэхигъэуцуа­гъэх. Ахэр тIоу гощыгъэх: шIокI имыIэу щагум щышIэгъэн фае­хэмрэ нэмыкIхэу гъэцэкIэ­гъэнхэу щытхэмрэ. Арышъ, унэ зэтетхэм ачIэс цIыфхэм анэдгъэсыщт тхылъхэр икIэрыкIэу тэгъэхьазырых, цIыфхэм шIэхэу аIэкIэдгъэхьащтых.

— Ящагухэр зэгъэзэфэгъэн­хэм пае цIыфхэр бэ зыфэещтхэр ыкIи къэкIощтыр, анахьэу проектым къыдилъытэхэрэр сыд фэдэ Iофтхьабзэ­хэр ара?

— КIэлэцIыкIухэр зыщыджэ­гухэрэ чIыпIэхэр, спортивнэ площадкэхэр, зыгъэпсэфыпIэ чIыпIэхэр зэтеутыгъэнхэр, ащ нэмыкIэу амал зэриIэкIэ автомобильхэр зыщагъэуцущтхэ чIыпIэхэр къыхэхыгъэнхэр, пы­дзафэхэр цIыфхэм зыдахьыхэрэ хэкIитэкъупIэхэр зэтегъэ­псыхьэгъэнхэр арых.

— Унэ зэтетхэм ящагухэр хэбзэ ахъщэкIэ къызэтырагъэ­псыхьэхэу бэрэ къыхэкIырэп, арышъ, ахэм ащыпсэурэ пстэури проектым къыхиубытэнхэу фэещтых. ЗэшIуахыщтхэм щагу пстэури ахэфэщтха?

— Зы илъэскIэ щагу пстэури зэрэзэтырамыгъэпсыхьащтыр гъэнэфагъэ ыкIи ар зэкIэ­ми къыдгурыIон фае. Проектым игъэцэкIэн илъэситфым те­гъэпсыхьагъ. Арышъ, щагухэр зэкIэ программэм къызэрэди­лъытэу дгъэдэхэнхэ тлъэ­кIыщт.

— Ахъщэу проектым игъэ­цэкIэн пэIуагъэхьащтыр зэры­зэрагъакIорэм лъыплъэщтхэр гъэнэфэгъахэха?

— Къалэхэмрэ нэмыкI муниципалитетхэмрэ Iофтхьаб­зэ­хэр зэращагъэцакIэхэрэм алъып­лъэнэу М. КъумпIылым ­Адыгэ Республикэм псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ ыкIи ­гъогу хъыз­мэтымкIэ и Министерствэ ыпшъэ рилъхьагъ.

— Программэр гъэцэкIагъэ хъумэ, чIылъэ псэупIэ унае зимыIэу, унэ зэтетхэм ачIэс­хэм ягуапэ хъущт, ахэм къапыщылъ чIыгухэр зыгъэ­псэ­фыпIэ афэхъущтых. Хэти ищагу гуIэтыпIэу ыкIи гупсэфэу щытынэу фай, арышъ, ар зэрагъэдэхэщтым ежьыхэри нахь егушIущтых.

— Ары проектыр зэхэзыгъэ­уцуагъэхэри зэрэгугъэхэрэр. Ахъ­щэр къызэрагъэхьэу ­апэ­рэ унэу къыхахыхэрэм IофшIэн­хэр ащырагъэжьэщтых.

— Тигуапэ, зэхъокIыныгъэ­хэм тяжэщт.

Шъаукъо Аслъангуащ.