ТишIэжь егъашIэми хэтыщтых

Илъэс 76-кIэ узэкIэIэбэжьмэ, непэ фэдэ мафэм Хэгъэгу зэошхоу цIыфхэм тхьамыкIэгъошхо къафэзыхьыгъэр къежьагъ.

Заор къезыгъэжьэгъэ Германием ар псынкIэу ыухын ыгу хэлъэу СССР-м игъунапкъэхэр къин къыщымыхъоу къызэпичыхи, пытапIэхэр, къалэхэр, къуаджэхэр ыштэхэу ригъэжьагъ.

Советскэ дзэхэу заом фэмыхьазырхэмкIэ, IашэкIэ икъу фэдизэу темыгъэпсыхьагъэхэмкIэ Iофыр дэй дэдагъ. Псэемыблэжьэу заохэзэ апэрэ мафэхэм дзэкIолI бэдэдэ фэхыгъэ, ахэр шъофхэм арыпхъагъэу къызэранэкIыхэзэ, тидзэхэр зэкIакIохэзэ КъохьапIэмкIэ лъыкIуатэщтыгъэх…

Заом итхьамыкIагъо унагъо пэпчъ лъыIэсыгъ, зым ишъхьэгъус, адрэм икIал, ипшъашъ, ышыпхъу, ыш заом кIуагъэх, къэзымыгъэзэжьыгъэр бэдэд. Ахэр егъашIэми тишIэжь хэтыщтых. Илъэси 4-рэ кIогъэ зэо жъалымыр, ащ итхьамыкIагъо зэрымыхьэгъэ унагъо хэгъэгум исэп. Заом Iухьагъэхэм ащыщэу нэбгырэ миллион 20-м ехъумэ къагъэзэжьыгъэп. Шъыпкъэ, пчъагъэм къыхэхъо зэпыт. Я 80-рэ илъэсхэм заом щыфэхыгъэр миллион 20-у нэсыщтыгъэмэ, мы лIэшIэгъум икъихьагъум а пчъагъэр миллион 26-у агъэунэфыгъ. Зикъэбар амышIэщтыгъэу, икIодыкIэ щымыгъуазэхэу джынэс алъытэщтыгъэхэм алъэкъуацIэхэр джы икIэрыкIэу агъэунэфых, къыхагъэщыжьых. Ахэм япчъагъэ илъэс тешIэ къэс джыри нахьыбэ хъущт.

Хэгъэгум пае зыпсэ зытыгъэхэр тщымыгъупшэнхэм пае мы аужырэ илъэс зытIум акциеу «МыкIодыжьыщт полкым» мэхьанэшхо ратэу тихэгъэгу щызэхащэ. А Iофтхьабзэм лъыпыдзагъэ фэдэу хъугъэ мы мафэхэм Адыгэ къэралыгъо университетым истудентхэм къаугупшысыгъэ акциеу «Шэф остыгъэр шъхьаныгъупчъашъхьэм щыхэгъан» зыфиIорэр.

Непэ, Хэгъэгу зэошхор къызежьэгъэ мафэм, пчэдыжьым сыхьатыр 4-м шэф остыгъэхэр студентхэм хагъэнагъэх. Ащ тетэу ныбжьыкIэхэм агу къагъэкIыжьыгъэх заом хэкIодагъэхэр, зэуапIэм щыфэхыгъэхэр, нацист гъэрыпIэм щылIагъэхэр, зикъэбар амышIэу заом щыкIодыгъэхэр — ахэм ацIэкIэ остыгъэхэр ныбжьыкIэхэм хагъэнагъэх.

СИХЪУ Гощнагъу.