Тиреспубликэ къыхагъэщыгъ

Урысыем ишъолъырхэр зызэрагъапшэхэм, цIыфхэм япсауныгъэ нахь зыщыпылъхэу къыхагъэщыгъэр Темыр Кавказымрэ хэгъэгум икъыблэ лъэныкъорэ. Нахь макIэу зызщыфэсакъыжьхэрэр КъохьэпIэ Сыбырымрэ КъохьэпIэ Чыжьэмрэ.

Ащ фэдэ зэфэхьысыжьхэр рейтинговэ агентствэу «РИА Рейтинг» зыфиIорэм иэкспертхэр ары зышIыгъэхэр. Ахэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, зипсауныгъэ анахь пытэу къыхагъэщыгъэхэр апэрэ шъолъырипшIым къахеубытэх: Чэчэн Республикэр, Дагъыстан ыкIи Къэбэртэе тIуакIэр. Темыр Осетиер, Краснодар краир, Адыгеир, Ингушетиер, Къэрэщэе-Щэрджэс Республикэр, Пензенскэ ыкIи Тамбовскэ хэкухэр ахэм къакIэлъэкIох.

Темыр Кавказым ит шъолъырхэм ащыщэу зипсауныгъэ мыпытэхэм ахэмыфагъэр Ставрополь краир ары, ащ я 16-рэ чIыпIэр ыубытыгъ. Москва — я 43-рэ чIыпIэм, Санкт-Петербург — я 44-м къэнагъэх. ЗэкIэми ауж къинагъэх Хакасиер, Забайкальер, Камчаткэ, Магаданскэ ыкIи Еврейскэ автоном хэкухэр.

Агентствэм къызэриIорэмкIэ, рейтингыр зэхагъэуцо зэхъум IэубытыпIэ ашIыгъэхэр цIыфхэм тутынэу ыкIи шъонэу агъэфедэрэр зыфэдизымрэ яIофшIапIэхэр псауныгъэмкIэ щынэгъончъэу зэрэщытхэмрэ ары. Джащ фэдэу физкультурэмрэ спортымрэ узщапылъын плъэкIыщт чIыпIэ зэтегъэпсыхьагъэхэр шъолъырхэм яIэхэмэ къыдалъытагъэх.

УплъэкIунхэр икIыгъэ 2016-рэ илъэсым тегъэпсыкIыгъэу ашIыгъэх. Ащ пылъыгъэ рейтинговэ компаниеу «РИА Рейтинг» зыфиIорэр 2011-рэ илъэсым зэхащагъ. Урысыем ишъолъырхэм ясоциальнэ ыкIи экономическэ лъэныкъохэм, якомпаниехэм, банкхэм, нэмыкI къулыкъухэм язытет зэрегъашIэ, зэфэхьысыжьхэр ешIых.