Тилъэпкъэгъухэм ташIогъэшIэгъон

Израиль къикIыгъэ ныбжьыкIэхэр мы мафэхэм Адыгэ Республикэм щыIэх. КIэлэеджакIохэм музейхэр, зыгъэпсэфыпIэхэр, нэмыкIхэри зэрагъэлъэгъугъэх. Ялъэпкъэгъухэу, янэIуасэхэу Мыекъуапэ дэсхэм аIукIагъэх.

КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэхэмкIэ Къэралыгъо музееу республикэм икъэлэ шъхьаIэ дэтым зэIукIэгъоу щыкIуагъэм ХъокIо Ларисэ, Тэу Аслъан адыгэмэ ятарихъ ехьылIэгъэ къэгъэлъэгъонхэм къатегущыIагъэх. СтIашъу Юрэ ышIыгъэхэ адыгэ шъуашэхэм, тхыпхъэхэм ныбжьыкIэхэр яплъыгъэх.

Ацумыжъ Натали, Натхъохэу Нэфынэ, Данэ, Аннэ, нэмыкIхэм гущыIэгъу тафэхъугъ. ЦСКА-м футбол щешIэрэ Натхъо Бибарс иIахьылхэри хьакIэхэм ахэтлъэгъуагъэх. ЗэкIэми адыгабзэр ашIэ, лъэпкъым къыкIугъэ гъогур нахьышIоу зэрагъашIэ ашIоигъу.

— Мыекъуапэ дэс Натхъо Адамэ тэшIэ, — къеIуатэ Натхъо Нэфынэ. — Адыгеим щыщ артистхэри тинэIуасэх, нахьыбэрэ тызэIукIэ тшIоигъу.

Тилъэпкъэгъу ныбжьыкIэхэм Адыгеир, Къэбэртэе-Бэлъкъарыр зэрагъэлъэгъущтых, адыгабзэм изэгъэшIэн, тарихъым, фэшъхьафхэм атегущыIэщтых.

Сурэтым итхэр: Израиль къикIыгъэ ныбжьыкIэхэр музеим щыIэх.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.