ТикIэлэеджакIохэм тагъэгушIо

Москва хэкум икъалэу Одинцово «Федерацием и Кубок» зыфиIорэ зэнэкъокъур каратэмкIэ щыкIуагъ. ЗэIукIэгъухэм хэгъэгум ишъолъыр 48-мэ яспортсменхэр ахэлэжьагъэх.

Адыгеим ибэнакIохэм медалищ къыдахыгъ. «Ката» зыфиIорэ зэIукIэгъум Мыекъуапэ ия 8-рэ лицей иеджакIоу Хьаджымэ Аслъан иIэпэIэсэныгъэкIэ къахэщыгъ, дышъэ медалыр къыфагъэшъошагъ.

Мыекъуапэ ия 7-рэ гурыт еджапIэ иеджакIоу Лъэустэнджэл Амир илъэс 14 — 15 зыныбжьхэм якуп ятIонэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ. Темыр Осетием — Аланием, Воронеж хэкум, Дагъыстан къарыкIыгъэ бэнакIохэм зэIукIэгъухэр къашIуихьыгъ.

Адыгэ Республикэм игимназие щеджэрэ ТIэшъу Алим джэрз медалыр къызэрэдихыгъэр гъэхъагъэкIэ фэтэлъэгъу. ТиныбжьыкIэхэм япащэу Владимир Васильченкэм къызэрэтиIуагъэу, кIалэхэм хэгъэгум изэIукIэгъухэу мэлылъфэгъу мазэм Москва каратэмкIэ щыкIощтхэм ахэлэжьэнхэу загъэхьазыры.

Сурэтым итхэр: Адыгеим щыщхэу медальхэр къыдэзыхыгъэхэр.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.